Home / BİZ KİMİZ / TÜZÜK

TÜZÜK

        

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI

ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1 – Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi

a) Sendikanın adı Türkiye Gazeteciler Sendikası’dır. Sendikanın kısaltılmış adı (TGS)’dir.

b) Sendikanın merkezi İstanbul’dadır. Bu merkezin ilden ile nakline Sendika Genel Kurulu yetkilidir.

c) Sendikanın adresi Türkocağı Caddesi, No:1 Kat:2 Cağaloğlu-İSTANBUL’dur. İl içinde adres değişikliğine, ilgili makamlara bilgi verilmek kaydı ile Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

MADDE 1 – A) Gazetecilik Meslek İlkeleri

TGS, bu Tüzüğün ekindeki, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu tarafından kabul edilen Gazetecilerin Davranışları Hakkında İlkeler Bildirgesi’ni Gazetecilik Meslek İlkeleri olarak temel alır. TGS üyesi, bu meslek ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder.

TGS üyesi ayrıca;

Tüm gazetecilerin ve basın emekçilerinin sendikal örgütlülüğüne inanır ve TGS çatısı altında bütünleşmesi için çaba gösterir,

Mesleki ilkelerin uygulanmasında, ekonomik ve sosyal hak ve çıkarların savunulmasında ve geliştirilmesinde; meslektaşlarıyla, basın emekçileriyle ve tüm işçilerle dayanışma içinde olmayı ve sendika organları tarafından alınacak kararlar doğrultusunda ortak hareket etmeyi kabul eder,

Mesleki ilkelerin uygulanmasında sendikal örgütlülüğü ön plana çıkarır.

TGS Tüzüğü’nde ve eklerinde belirlenen meslek ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan TGS üyesi hakkında, disiplin kurulları tarafından işlem yapılır.

SENDİKANIN AMACI, ÇALIŞMA BİÇİMİ

 

MADDE 2 – Sendikanın Amacı

Türkiye Gazeteciler Sendikası, üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme amacını taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne dayalı, sosyal, ekonomik ve demokratik haklardan kuvvet alır.

Atatürk ilkelerine bağlı kalır ve her ortamda, her zaman, koşullar ne olursa olsun gerçekleştirilmesine çalışır.

TGS işçi sınıfı öncülüğünde insan haklarına bağlı demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerine dayalı emeğin en yüce değer olduğu bir toplumun inşası için çaba gösterir.

TGS, gazetecilik mesleğinin bir kamusal hizmet olduğunu; demokrasi, özgürlükler, temel haklar ve halkın gerçekleri öğrenme hakkı ile doğrudan ilişkisini gözeterek; bu işlevlerin ancak her türlü baskıdan uzak özgür çalışma koşullarında yerine getirilebileceği gerçeğini dikkate alır.

TGS, bu ilkelerin ve gazetecilerin basın meslek ilkelerine uygun davranmalarını sağlayacak güvencelerin yasa ve toplu iş sözleşmelerinde hüküm altına alınması için çalışır.

TGS, üyelerinin, insanlık onuruna yakışan ve sosyal adalet ilkelerine uygun bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamayı amaç edinir.

TGS, üyelerinin, yaptıkları işe uygun adil bir ücret sistemine kavuşturulmaları için çalışır.

TGS, üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlayacak çabalarda bulunur.

TGS, iş yaşamında, üyelerinin beden ve ruh sağlığını korumak, gelişmesini sağlamak ve işçi hakları yönünden her türlü istismarını ve sömürülmesini engelleyecek önlemleri almayı görev edinir.

TGS, toplum yaşamının sosyal adalet ilkelerine göre düzenlenmesine katkıda bulunur.

TGS, işçi ve işveren ilişkilerinin, özgürlük, eşitlik ve demokrasi temelinde yürütülmesini sağlamayı hedefler.

TGS, üyelerinin, toplum içinde birey olarak kendilerine olan güvenini ve gücünü arttırmayı amaçlar.

TGS, dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, felsefi inanç ve siyasal düşünce ayrımı yapmadan işçilerin sınıf bilinci ve emeğin çıkarları doğrultusunda bütünleşmesi için mücadele eder.

TGS örgütlü olduğu işyerleri ile kuruluş yasaları gereği Basın İlan Kurumu, Basın Kartı Komisyonu ve benzeri basın ve yayın kuruluşlarının yönetimlerine katılarak, üyelerinin etkili bir biçimde temsil edilmesine, haklarının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.

TGS, tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, kadın-erkek eşitliği başta olmak üzere her türlü eşitliği, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda sağlanmasını ve korunmasını temel ilke sayar.

TGS, cinsiyet eşitliğine dayalı demokrasinin inşası için evde ve çalışma hayatının her alanında, örgütlü olduğu işyerlerinde, sendikanın iç işleyişinde, sendika yönetiminde, sendikal çalışmalarda, toplu sözleşmelerde kadın-erkek eşitliğini esas alır, bunların gereğini yerine getirir. İşçilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden ötürü ayrımcılığa uğramalarına, işe alınmamalarına, işten atılmalarına engel olmak için çaba sarf eder, bunun için toplu sözleşmelerde gerekli önlemlerin yer almasını sağlar. Kadına yönelik her türlü şiddete (taciz, tecavüz, dayak, mobbing vb.) ve ayrımcılığa karşı mücadele eder ve politika üretir. Bu politikaların uygulanmasını sağlar. Bu politikalar uygulanırken ortaya çıkan anlaşmazlıklarda belirleyici oy kadınların oyudur.

Sendikanın her organında, tüm karar mekanizmalarında, genel kurul, çalışma grupları ve komisyonlarda, delege seçimlerinde kadınların azami temsiliyeti için çaba gösterilir.

MADDE 3 – Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri

Mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

a) Toplu iş sözleşmesi akdetmek,

b) Toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer tüm yargı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, istemde bulunmak,

c) Çalışma yaşamından, meslekten, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, geleneklerden doğan konularda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak,

ç) Greve karar vermek ve idare etmek,

d) Uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci ve gözlemci göndermek,

e) Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

f) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 27. maddesi gereği işyeri sendika temsilcilerini atamak ve görevden almak,

g) Faaliyette bulunduğu işkolu ve işyerlerinde çalışan işçileri sendika ilkeleri etrafında teşkilatlandırmak,

h) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

i) Çalışmadan doğan şartlarda, hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılmasıyla ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak,

j) Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak kurs ve konferanslar düzenlemek, kültürel, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, üyelerinin boş zamanlarını iyi geçirmesi için olanaklar sağlamak,

k) Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak koşulu ile kredi vermek suretiyle yardımcı olmak,

l) Bağışta bulunmamak kaydıyla üyelerinin kooperatif kurmalarına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10’unu geçmemek kaydıyla kooperatife kredi vermek,

m) Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve tecrübe kazandırıcı çalışmalarda bulunmak,

n) Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak.

Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

o) Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mücadele etmek; kadın, genç, yaşlı, engelli, göçmen ve LGBTİ işçilerin sorunlarının çözüme ulaştırılması için çaba sarf etmek, ayrımcılığa uğrayan bu işçilerin sorunlarının çözüme ulaştırılmasını sağlamak için pozitif ayrımcı önlemler alıp hayata geçirilmesini sağlamak, dünya ve ülke sorunlarına, çalışma yaşamına, ayrımcılığa uğrayan işçilerin (kadın, genç, yaşlı, engelli, LGBTİ, göçmen) kendilerine özgü sorunlarına ve sendikal çalışmalara ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak, bunun için komisyonlar kurmak.

MADDE 4 – Sendikanın Faaliyet Göstereceği İşkolu

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen 8 sıra numaralı “Basın, Yayın ve Gazetecilik” işkolunda kuruludur. Bu işkolunda gazetelerin basımı, diğer matbaacılık, basım ve yayım öncesi hizmetler, ciltçilik ve ilgili hizmetler, kayıtlı medyanın çoğaltılması, madeni para basımı, kitap yayımı, rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması, gazetelerin yayımlanması, dergi ve süreli yayınların yayımlanması, diğer yayıncılık faaliyetleri, diğer yazılım programlarının yayımlanması, müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.), ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.), radyo programı yapımcılık faaliyetleri, radyo yayıncılığı, televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri, haber ajanslarının faaliyetleri, bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri, bağımsız gazetecilerin faaliyetleri ile web portallarının haberle ilgili birimlerine bağlı olarak yapılan işler Sendikanın faaliyet gösterdiği işkolundadır. TGS, bu işyerlerinde yürütülen Asıl işe yardımcı işler ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da Asıl işe yardımcı işlerden olup, asıl işin dâhil olduğu bu işyerlerinde de Türkiye çapında faaliyet gösterir.

 

 

SENDİKAYA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN AYRILMA,

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

        

MADDE 5 – Sendikaya Üye Olma a) 6356 sayılı Kanun’un 17. maddesinde belirtilen niteliği haiz ve 08 nolu Basın Yayın ve Gazetecilik İşkolunda çalışan 15 yaşını bitirmiş işçiler Sendikaya üye olabilirler

b) Üye olmak isteyen işçi, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunur. Sendika Yönetim Kurulu’nun kabul kararı ile üyelik kazanılır.

c) Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde mahalli iş mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Mahkemenin bu husustaki kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

ç) Üyeler, Sendika Tüzüğü ve ekleri ile Genel Kurullarca kabul edilen iç yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

 

MADDE 6 – Üyelikten Ayrılma

a) Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.

b) Sendikadan çekilen üye, çekilme tarihinden itibaren aidatını bir ay daha ödemek mecburiyetindedir.

 

MADDE 7 – Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması

a) Sendika yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı işyerinden ayrılan sendika üyelerinin, bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.

b) Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların bu kanuna göre sahip bulundukları hak ve yükümlülükler silah altında bulundukları süre için askıda kalır.

c) Sendika üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması veya sendika faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir işe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez.

 

MADDE 8 – Üyelikten Çıkarılma

Sendika üyelerinin Sendikadan çıkarılma kararı Genel Kurulca verilir.

Çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

 

a) Ana Tüzük hükümlerine ve Tüzük uyarınca hazırlanmış yönetmeliklere aykırı hareket etmek,

b) Grev ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine, sendika faaliyetleri ile ilgili olarak zorunlu organlarınca alınan karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek,

c) Sendikaya kayıt ve kabul şartlarını kaybetmek ve bu şartlara aykırı hareket etmek,

d) Aylık üye aidatını üç ay özürsüz ödememek (Hizmet akdi devam edip de çalışmayanlar ile işsiz kalanlar bu hükme tabi değildirler.)

e) Sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek, borçlandırmak ve maddi zarara uğratmak,

 

 

MADDE 9 – Üst Kurula Üye Olma – Üyelikten Ayrılma

1-    Yurt içi konfederasyona ve uluslararası bir federasyon veya konfederasyona üye olabilmek için Genel Kurula katılanların salt çoğunluğunun kararı şarttır. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

2- Yurt içi bir konfederasyon veya uluslararası bir federasyon veya konfederasyondan ayrılmak için 1’inci fıkra hükmü aynen uygulanır.

 

SENDİKANIN ORGANLARI

 

MADDE 10– Zorunlu Organlar

 

A )     a ) Sendika Genel Kurulu,

b ) Sendika Yönetim Kurulu,

c ) Sendika Denetim Kurulu,

ç ) Sendika Disiplin Kurulu,

B )     a ) Şube Genel Kurulu,

b ) Şube Yönetim Kurulu,

c ) Şube Denetim Kurulu,

ç ) Şube Disiplin Kurulu’dur.

C ) İstişari Organ:

Yöneticiler Kurulu.

 

MADDE 11 – Sendika Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli 

Genel Kurul, Sendikanın en yüksek ve yetkili organı olup; şube genel kurullarınca seçilecek 100 delege ile Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Asıl üyelerinden meydana gelir.

Delege sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

MADDE 12 – Genel Kurul Delegeleri

Sendika Genel Kurulu aşağıda belirlenen esaslara göre seçilecek 100 delege ile Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Asıl üyelerinden oluşur.

a – Her şubedeki ilk 80 üyenin 8 üyesi için 1 delege,

b – 80’den 200 üyeye kadar her 10 üyeye bir delege daha,

c – 200’den 440 üyeye kadar her 12 üyeye bir delege daha,

d – 440’dan sonraki her 15 üyeye bir delege daha,

 

Delege sayısının 100’den fazla veya eksik olması halinde her şubenin toplam içindeki yüzde payı göz önünde bulundurulacak oranlama ile bu sayı 100’e tamamlanır.

Delegelik sıfatı müteakip Olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

 

MADDE 13– Sendika Genel Kurulu’nun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları

(I) Genel Kurul üç yılda bir sendikanın merkezinin bulunduğu yerde, Yönetim Kurulu’nun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır.

(II) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati en az on beş gün önce Sendikanın internet sitesinde ilan edilir.

(III) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile denetleme kurulu raporları ile yeminli mali müşavir raporları ve gelecek döneme ait bütçe önerisi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden on beş gün önce gönderilir.

(IV) Genel Kurul toplantı nisabı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz

(V) Genel Kurullarda delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

(VI) Genel Kurula çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(VII) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür, gündeme madde eklenmesi, genel kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi ile mümkündür.

(VIII) Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yoklama yapılır. Yeterli çoğunluğun sağlanması halinde, Genel Kurulu sendika genel başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve yeterince sekreter seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Başkanlık divanı üst kurulun yöneticileri, üye veya delegeler arasından seçilir.

MADDE 14 – Sendika Genel Kurul Karar Nisabı

 

Genel Kurul karar nisabı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

MADDE 15 – Sendika Olağanüstü Genel Kurulu

 

Sendika Yönetim Kurulu’nun veya Denetleme Kurulu’nun, gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı istemi üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. (Bu başvuruda, toplantının niçin yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.) Olağan Genel Kurula 6 ay kala Olağanüstü toplantı isteğinde bulunulamaz. Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve öneride bulunulamaz.

 

MADDE 16 – Sendika Genel Kurulu’nun Görevleri

 

Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:

a) Organları seçmek,

b) Tüzüğü değiştirmek,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek,

ç) Yönetim ve Denetleme Kurulunu ibra etmek,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f) Konfederasyona üye olmak veya çekilmek,

g) Şube açmak, birleştirmek veya kapatmak,

h) Aynı işkolunda olmak koşuluyla, bir başka sendika ile birleşmek veya katılmak,

i) Sendikanın uluslararası işçi kuruluşlarına üye olması veya üyelikten çekilmesi için karar vermek,

j) Sendikayı feshetmek,

k) Disiplin Kurulu kararlarını inceleyerek ihraç edilecek üyeler hakkında karar vermek,

l) Tüzük’te yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na görev vermek,

m) Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve tazminatı saptamak,

n) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları saptamak,

o) Üst kuruluş genel kuruluna gidecek delegeleri seçmek,

ö) Mevzuat veya tüzük gereğince Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek, başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,

p) Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’ni yapmak ve değiştirmek,

r) Gerekli gördüğü komisyonları kurmak ve komisyon raporlarını görüşerek karara bağlamak.

s) Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülecek düzeltilmesi istenen konular hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 

MADDE 17 – Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler

 

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,

c) Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş bulunmak,

d) Türkçe okur yazar olmak,

e) 6356 sayılı Yasa’nın 6. maddesinde yazılı suçlardan hüküm giymemiş, mahkum olmamış olmak.

 

MADDE 18 – Sendika Yönetim Kurulu

Sendika Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından seçilecek Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Eğitim Sekreteri ve Genel Örgütlenme Sekreteri olmak üzere 6 asıl üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu’nun Asıl üye adedi kadar da yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri seçiminde, oy pusulasında her unvana aday olanların aldıkları oylar ayrı ayrı sayılarak, en çok oy alanlar o unvanla belirlenen göreve seçilmiş olurlar.

 

MADDE 19 – Sendika Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, Sendikanın Genel Kurul’dan sonra en yetkili karar ve icra organıdır.

Sendikayı temsil görev ve yetkisi, Yönetim Kurulu adına Genel Başkan tarafından kullanılır.

Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri:

1- Üyeleri adına şubelerin de görüşünü alarak toplu iş sözleşmesi akdetmek,

2- Toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak,

3- Grev kararı almak, uygulamak ve kaldırmak,

4- Tüzüğü uygulamak,

5- Kurulların kararlarını uygulamak,

6- Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

7- Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

8- Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

9- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,

10- Yurt içinde ve dışında resmî ve özel kuruluşların toplantılarına katılacak temsilcileri üyeler arasından seçmek, yurt içindeve dışında düzenlenecek etüt ve gezilere katılacakları üyeler arasından saptamak,

11- Sendika üyeliğine başvuranların üyeliklerinin bağlı bulundukları şubelerin de görüşünü alarak kabul veya reddine karar vermek,

12- Üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi nedeniyle veya diğer herhangi bir nedenle şube yönetim kurulunun infisah etmesi halinde, yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli önlemleri almak,

13- Kanun, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaşmalar hükümlerine göre toplanan kurullara girecek üyeleri seçmek ve göndermek,

14- İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurullarına, iş mahkemelerine vs. yargı organlarına kanun hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan istemde bulunmak,

15- Üyelerini temsilen çalışma yaşamından, meslekten, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, hizmet akitlerinden, örf ve adetten doğan hakları ile sigorta haklarından işverenle, diğer şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, akitler yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu nedenle açtığı davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,

16- Tüzük’te belirlenen Sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli bilim ve teknik bürolar kurmak, bunlar için gerekli elemanlar ile Sendika ve şubede çalışacakları atamak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, çalışma koşullarını saptamak, Sendika bünyesinde çalışan işçiler için Sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak, (şubede çalışacakları atamak ve işine son vermek için ilgili şube yönetim kurulunun görüşü alınır.)

17- Üyelerinin eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak,

18- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla; evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,

19- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek,

20- Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi kuruluşlara yatırımlar yapmak,

21- Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda alınan genel kurul kararı uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri saptamak,

22- Yöneticiler Kurulu’nu toplantıya çağırmak,

23- Kanuna, Genel Kurul kararlarına, Tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden şube yöneticilerini kanıtlarıyla birlikte derhal görevden alınmak istemiyle Sendika Disiplin Kurulu’na sevk etmek,

24- Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince şube olağanüstü genel kurulu toplantısına karar vermek,

25- Yeni yönetmelik tasarıları ve mevcut yönetmelik, tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp genel kurula sunmak,

26- Şube olmayan yerlerde temsilcilikler kurmak ve bu temsilciliklere bölge temsilcisi ile yeterli eleman atamak,

27- Şube disiplin kurullarınca verilen kararları Sendika Disiplin Kurulu’na sevk etmek,

28- Şube masraflarının yapılabilmesi için şubelere verilecek avans miktarını tespit etmek, şubelerde yapılan sarf ve sair harcamaları usûl, kanun, tüzük ve yönetmelik uyarınca inceleyip karara bağlamak,

29- Sendika ve şubelerde çalıştırılacaklar için bütçe dahilinde kadro açmak,

30- Genel Kurul Kararları doğrultusunda şube açmak, birleştirmek, kapatmak,

31- Şube yönetim kurullarının görüşünü alarak işyeri temsilcilerini atamak veya değiştirmek, (işyeri sendika temsilcilerinin görevleri, çalışma yöntem ve biçimi Yönetim Kurulu’nca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.)

32- 6356 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde sayılan suçlardan biri ile mahkum olan Sendika, sendika şubesi organlarında görevlendirilmiş kişilerle ilgili olarak yetkili makamlardan Sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine, ilgilinin görevine son vermek işlemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak,

33- Sendika Tüzüğü, yönetmelikler gereği komisyonlar kurmak, Sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü girişim ve çalışmalarda bulunmak,

34- Demirbaşların terkini için karar vermek, terkin nedeni ile bu hususla ilgili bilgileri bir tutanağa bağlamak ve bundan sonra kayıttan silme işlemini gerçekleştirmek,

35- Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

36- Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve Sendikada çalışanların yapacakları seyahatlere karar vermek (ancak, olağanüstü hallerde seyahatler için bir Yönetim Kurulu üyesinin imzalayacağı görev kağıdı tanzim edilir ve sonradan kararı sağlanabilir),

37- Grev ve lokavt süresince, sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,

38- Tüzüğün ilgili maddelerinde Yönetim Kurulu’nun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek,

39- Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,

40- Sendikanın paralarının yatırılacağı bankayı veya bankaları saptamak. Saptanacak bankanın Türkiye’de yerleşik ve en az 500 şubeli mevduat bankası olması zorunludur.

41- Her nevi taşınır mal edinmek ve lüzumunda satmak,

42- Üyelik kartlarının süresini tespit etmek, bastırmak ve dağıtmak,

43- Yasaların Yönetim Kurulu’na bıraktığı diğer görevleri yapmak,

44- Uluslararası Basın Kartı (International Press Card) vermek ve kart bedellerini avro veya YTL olarak belirlemek.

 

MADDE 20 – Sendika Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esasları

 

Yönetim Kurulu en az ayda bir olmak üzere olağan olarak toplanır. Sendika Genel Başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapar.

Yönetim Kurulu’nun toplantı sayısı, üye tam sayısı salt çoğunluğudur. Kararlar, mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur.

Oylamanın gizli veya açık yapılması Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde; Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre Yönetim Kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Yönetim Kurulu üye sayısı tamamlanır. Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra, yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.

Ayrılmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının süresi içinde yapılmaması halinde, üyelerden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 21 – Görev Bölümü ve Yetkiler

 

I – Sendika Genel Başkanının Görev ve Yetkileri

a) Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu ve Yöneticiler Kurulu’na başkanlık eder. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık eder (Genel Kurulca kurulacak komisyonlar hariç). Lüzumu halinde, bu komisyonların başkanlığını üyelerden herhangi birine devredebilir.

b) Başkan, Sendikadaki bütün büroların amiri olup, şubeler dahil her türlü çalışmaları denetim ve incelemeye yetkilidir.

c) Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunma yetkisi başkana aittir. Yönetim Kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanattan bizzat sorumludur.

ç) Genel Sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, Genel Mali Sekreter ile birlikte bütün muhasebe ve muamelat evrakını, Genel Eğitim ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterleri ile eğitim ve teşkilatlanma ile ilgili belgeleri imza eder.

d) Denetim Kurulu Raporunu ilk Yönetim Kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.

e) Olağanüstü hallerde, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında onayını almak koşuluyla Genel Kurul tarafından bütçe ile belirlenmiş miktara kadar harcama yapar.

f) Sendika yayın organının sahibidir.

 

II – Sendika Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

 

a) Genel Başkanın Yardımcısıdır.

b) Genel Başkanla birlikte çalışır.

c) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda görev ve yetkilerini aynen üstlenir.

ç) Genel Başkanın ve Sendika organlarının vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

III – Sendika Genel Sekreterinin Görev ve Yetkileri

 

a) Sendikanın her türlü yazışmalarını yapmak, haber almak, sendikanın ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek, yapılacak toplu iş sözleşmelerine esas olacak bilgileri toplamak, hazırlamak ve yürütmekle görevlidir.

b) Bu konularla ilgili servisler genel sekreterliğe bağlıdır.

c) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenler.

ç) Sendika iç bünyesinde çalıştırılan eleman ile ilgili yönetmelik ve toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından sorumludur.

d) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, karar defterini tutmak ve kurula getirmekle görevlidir.

e) Başkanın ve sendika organlarının almış olduğu kararları uygular, vereceği görevleri yerine getirir.

f) Olağanüstü hallerde, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında onayını almak koşuluyla Genel Kurul tarafından bütçe ile belirlenmiş miktara kadar harcama yapar.

g) Genel Başkanın ve Genel Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda görevlerini aynen üstlenir.

 

IV- Sendika Genel Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri

 

a) Sendikanın muhasebe işlerini, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,

b) Mali dengeyi, düzenleyeceği gelir-gider tablosu ve mizanı her ayın sonunda Yönetim Kurulu’na sunmak,

c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, harcamaların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yürütmek,

ç) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak,

d) Şubelere zamanında harcama avanslarının gönderilmesi ve harcamaların gözetim ve denetimini yapmak,

e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usûlüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,

f) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,

g) Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda Sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak,

h) Genel Kurul kararı uyarınca, harcamalar ve bütçede fAsıllar arası aktarmalar konusunda Yönetim Kurulu’ndan karar almak, önerilerde bulunmak,

i) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza etmek, başkanın yokluğunda Tüzük hükümlerine göre yetkili olan Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek,

j) Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na vermek,

k) Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bankalara yatırmak,

l) Sendikanın zorunlu giderlerini karşılamak üzere 22.12.2013 tarihinden itibaren kasasında 4.000,- TL’den fazla para bulundurmamak,

m) Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek, Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak,

n) Yasa gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak bildirmek ve göndermek,

o) Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,

ö) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca sendika aidatının kesilmesi için Sendika veya şubeler tarafından işverenlere gönderilecek üye işçilerin listelerinin zamanında işverenlere gönderilmesini sağlamak. İşverenlerce sendika aidatının üye ücretlerinden kesilip zamanında Sendikaya gönderilmesini temin için her türlü işlemleri yapmak,

p) Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında onayını almak koşuluyla Genel Kurul tarafından bütçe ile belirlenmiş miktara kadar harcama yapabilmek,

r) Genel Başkan ve Yönetim Kurulu’nca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

V – Sendika Genel Örgütlenme Sekreterinin Görev ve Yetkileri

 

a) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,

b) İşçilerin üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemlerini gözetmek, Sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çıkarmak.

c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için Yönetim Kurulu’na rapor hazırlayarak sunmak,

ç) Şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak,

d) Sendikanın faaliyet sahası dışında kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde teşkilatlanmasını sağlamak,

e) Sendika temsilcilerinin atanması konusunda şube başkanları ile istişare suretiyle Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

f) Teşkilatlanan işyerlerindeki işçilere, teşkilatlanmanın yararlarını anlatan kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını ve dağıtımını sağlamak. Bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın yararlarını anlatmak. Teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda Başkanla birlikte çalışmak.

 

VI – Sendika Genel Eğitim Sekreterinin Görev ve Yetkileri

 

a) Eğitim programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

b) Yönetim Kurulu’nca onaylanan programın uygulanmasını sağlamak,

c) Sendikanın, tüzüğü ve kanun esaslarına göre yapabileceği sosyal faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak, karar altına alınan faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak,

ç) Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak,

d) Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde, her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak. Sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vs. yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesine çalışmak,

e) Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmek ve yetkileri kullanmak.

 

MADDE 22 – Sendika Denetleme Kurulu

 

a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından ve Tüzüğün 17. maddesinde sayılan niteliğe sahip delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 Asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Denetleme Kurulu Asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.

Denetleme Kurulu, en az altı ayda bir Sendika merkezinde toplanıp, sendika çalışmalarını denetlemekle yükümlüdür. Denetlemenin yapılabilmesi için Kurul üyelerinden en az 2 denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Denetleme Kurulu toplantılarına yalnız Asıl üyeler katılır. Asıl üyelerden bir veya birkaçının Kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Sendika Yönetim Kurulu, yedek üye seçimindeki en çok oy alandan başlamak suretiyle sırayla yedekleri göreve çağırır.

Denetçiler, denetimlerini Sendika merkezinde yaparlar, Sendikaya ait evrak veya defterleri Sendika merkezinden dışarıya çıkaramazlar.

b) Denetleme Kurulu, Sendika Tüzüğü’ne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara raporunu Sendika başkanlığına verir. Devre sonu raporunu da Genel Kurul’a sunar.

Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar.

Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağırılmasını ister.

Sendika Tüzüğü’nde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar.

c) Denetleme Kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın mali işlerinde usûlsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde, durumu Genel Başkanlığa bir raporla birlikte bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde, yukarıda belirtilen fiil veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister.

Yönetim Kurulu’nun, Denetleme Kurulu’nun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usûlsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Görevden bu yolla el çektirilenlerin Genel Kurulca görevlerine iade veya Sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait Sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları Sendikaca ödenir.

Sendikadan ihracına karar verilenlerin hakkında gerekiyorsa yargı organlarına da başvurulur.

 

MADDE 23 – Sendika Disiplin Kurulu

 

Sendika Disiplin Kurulu, Sendika Genel Kurulu tarafından Tüzüğün 17. maddesinde sayılan niteliğe sahip delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 Asıl üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de seçilir. Disiplin Kurulu Asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler.

Disiplin Kurulu Asıl üyelerinden bir veya birkaçının Kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Sendika Yönetim Kurulu, yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak üzere göreve çağırır.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az 2 Kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Disiplin Kurulu kararlarını oy çokluğuyla verir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra, kararını, gereği yapılmak üzere Sendika Başkanlığına sunar.

Disiplin Kurulu, Sendika Tüzüğü’ne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen Sendika ve sendika şubesi yöneticileri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama veya geçici olarak işten el çektirme cezalarından birini verir ve sonucunu, gereği yapılmak üzere Sendikaya bildirir. Kadınlara yönelik şikayetlerde, kadının beyanı esastır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür. Kadına yönelik şiddet vakaları ivedilikle sonuçlandırılır ve kadının kimliği ile yaşadıkları, isteği dışında, iç ve dış kamuoyu ile paylaşılmaz. Disiplin Kurulu, ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırladığı rapora görüşlerini ekleyerek Genel Kurul’a sunulmak üzere Sendika Başkanlığına verir.

Disiplin Kurulu, sendika şubesi disiplin kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerince itirazen incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu, gereğinin yapılması için Sendika başkanlığına gönderir.

Disiplin Kurulu, şube disiplin kurulları tarafından Sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler, görüşünü de belirleyerek, Genel Kurul’a sunulmak üzere Genel Başkanlığa verir.

 

MADDE 24 – Yöneticiler Kurulu

Yöneticiler Kurulu; Sendika Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile şubelerin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Kurula, Genel Başkan veya görevlendirdiği Sendika Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

Kurul, Sendika Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine ve belirleyeceği tarihte yılda bir kez, gereğinde de olağanüstü olarak toplanır.

Yöneticiler Kurulu:

a) Şubelerin yerel sorunlarını dile getirir ve bu konuda yetkili kurullara önerilerde bulunur,

b) Toplu iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve uygulanması hakkında görüşlerini bildirir,

c) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaları daha verimli hale getirmek için önerilerde bulunur,

ç) Çalışma yaşamını ilgilendiren yasa ve diğer mevzuat hakkında görüşlerini ortaya koyar,

d) Sendikanın genel politikası hakkında görüşlerini açıklar,

e) Şube ilişkileri ve ortak sorunları ile ilgili olarak şubeler arasında dengeyi sağlayıcı önerilerde bulunur.

Yöneticiler Kurulu’nun görüş ve önerileri Sendika Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir.

 

SENDİKA ŞUBELERİ

 

MADDE 25 – Şubelerin Kuruluş Esasları

 

Şubeler, Genel Kurul Kararı ile veya bu konuda Genel Kurul’un vereceği yetki üzerine Yönetim Kurulu’nca kurulur, Genel Kurul tarafından birleştirilir veya kapatılabilir.

Genel Kurul’un bu yoldaki kararları Sendika Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

 

MADDE 26 – Şube Genel Kurulunun Kuruluş Şekli

 

Şube genel kurulu, şubenin en yüksek ve yetkili organı olup, şubenin faaliyet alanı içine giren işyerlerinde çalışan üyeler ile şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu Asıl üyelerinden oluşur.

 

MADDE 27 – Şube Genel Kurulunun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları

 

Şube genel kurulu en fazla üç yılda bir Sendika Yönetim Kuruluyla ortaklaşa belirlenmek koşulu ile ve Sendika Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce
olmak üzere, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, şube yönetim kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır.

Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati en az on beş gün önce sendika internet sitesinde ilan edilir.

Şube genel kurullarının toplantı esas ve usûlleri ile karar nisabı hakkında sendika genel kurulları için uygulanan usûller uygulanır.

 

MADDE 28 – Şube Olağanüstü Genel Kurulu

 

a) Sendika Yönetim Kurulu’nun, Tüzüğün ilgili hükümleri uyarınca vereceği karar ile,

b) Şube yönetim kurulu, Sendika Denetleme Kurulu’nun teklifi ve Sendika Yönetim Kurulu’nun onayı ile,

c) Şubelerde üyelerin 1/5’nin yazılı isteği ile (bu istemde toplantının niçin yapılmak istendiği gerekçeleriyle belirtilir),

d) Şube yönetim kurulu üye sayısının yedekleri dahil toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde,

27’nci maddedeki esaslar dahilinde toplanır.

 

MADDE 29 – Şube Genel Kurulunun Görevleri

 

Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Organların seçimi,

b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,

c) Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası,

ç) Sendika Genel Kuruluna delege seçimi,

d) Mevzuat ve tüzükle belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.

Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

 

MADDE 30 – Şube Yönetim Kurulu

 

Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından gizli oyla Tüzüğün 17’nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan, genel kurulu oluşturan üyeler arasından üye sayısı 200’e kadar olan şubelerde 4, üye sayısı 201 ve üzerinde olan şubelerde 5 Asıl üyeden oluşur. Asıl üye adedi kadar da yedek üye seçilir.

Şube yönetim kurulu en geç bir hafta içinde toplanarak kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir mali sekreter seçer.

Şube Yönetim Kurulu, seçim sonuçları ile görev bölümünü en kısa sürede Sendika Başkanlığına bildirir.

 

MADDE 31 – Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Şubeyi temsil görev ve yetkisi yönetim kurulu adına başkan tarafından kullanılır.

Kanunların, Sendika Tüzüğü’nün ve Sendika Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi yönetim kuruluna aittir.

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usûlüne uygun olarak yapılmasını sağlamak, bunları karara bağlamak, harcamalarla ilgili kararların onaylı birer örneğini harcama evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapılmak üzere harcamaların yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Sendikaya göndermek,

b) Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak ve şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Şube sınırları içinde kalan resmî ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,

ç) Şubede çalıştırılacak elemanlar için kadro açılmasını Sendika Yönetim Kurulu’ndan istemde bulunmak,

d) Şube sınırları içinde meydana gelen her türlü sendikal sorunların çözümünde gerekli faaliyetleri göstermek,

e) Sendika üyeliği için şubeye başvuran işçilerin üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere başvurunun, başvuru tarihini izleyen en çok beş işgünü içinde Sendikaya intikalini sağlamak,

f) İşyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda Sendikaya öneride bulunmak,

g) Şube sınırları içinde kalan işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü başvurularını incelemek, işverenler ve ilgili makamlarla ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarında çözemediği konuları Sendikaya intikal ettirmek,

h) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca sendika aidatının kesilip Sendikaya gönderilmesini teminen üye işçilerin listelerini zamanında işverenlere göndermek, listelerin onaylı birer örneğini Sendikaya iletmek,

i) Şube genel kurulunca ve Sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

MADDE 32 – Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

 

Şube yönetim kurulu on beş günde bir olağan olarak toplanır. Şube başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden şube yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapar.

Şube yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar, mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması şube yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Şube yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde Tüzüğün 20’nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

MADDE 33 – Görev Bölümü ve Yetkiler

I – Şube Başkanının Görev ve Yetkileri

Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı, şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

Şube başkanı, şubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmaları denetlemeye ve incelemeye yetkilidir.

Sekreter ile şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder. Şube başkanı, olağanüstü hallerde, şube yönetim kurulunun ilk toplantısında onayını almak koşulu ile Genel Kurul tarafından bütçe ile belirlenmiş miktara kadar harcama yapar.

Şube başkanı, şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü önlemi alır.

II – Şube Başkan Yardımcısı

Şube başkanının yokluğunda aynı görevi yetki ve sorumluluk esaslarına uygun olarak kendisine vekaleten yürütür.

III – Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri

Şube başkanının ve başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.

Şube işlemlerinin yürütülmesi, şube bürolarının yönetimi sekretere aittir.

Şube yönetim kurulunca ve şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

IV – Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri

Şubenin malî konulardaki işlemlerini kanun ve Tüzük hükümleri ile Sendikanın yetkili organlarının talimatları dahilinde yürütür.

Şube yönetim kurulunca ve şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

MADDE 34 – Şube Denetleme Kurulu

 

a) Şube denetleme kurulu, genel kurul tarafından Tüzüğün 17. maddesinde sayılan niteliğe sahip üyeler arasından seçilen 3 Asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulu’nun çalışma şeklini düzenleyen Ana Tüzüğün 22/a maddesi hükümlerine göre çalışır.

b) Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin yetkili organların kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. Gerekli gördüğü hallerde Denetim Kurulu raporunu Sendika Başkanlığına gönderir.

Sendika Ana Tüzüğü’ne uygun olarak gerekli denetimini yapar, ara raporunu Şube Başkanına verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.

 

MADDE 35 – Şube Disiplin Kurulu

 

Şube disiplin kurulu, şube genel kurulu tarafından Tüzüğün 17. maddesinde sayılan niteliklere sahip üyeler arasından gizli oyla seçilen 3 Asıl üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Şube disiplin kurulu, Sendika Disiplin Kurulu’nun çalışması ile ilgili Tüzüğün 23. maddesi hükümlerine göre çalışmalarını yürütür.

Şube Disiplin Kurulu, Sendika Tüzüğü’ne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar, uyarı veya kınama cezalarından birini verir, sonucunu şube genel kuruluna ve diğer ilgililere bildirir. Kadınlara yönelik şikayetlerde, kadının beyanı esastır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür. Kadına yönelik şiddet vakaları ivedilikle sonuçlandırılır ve kadının kimliği ile yaşadıkları, isteği dışında, iç ve dış kamuoyu ile paylaşılmaz.

Şube disiplin kurulu, Sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları Sendikaya gönderilmek üzere şube başkanına sunar.

 

MADDE 36 – Seçimlerde Uyulacak Esaslar

Sendikanın ve şubelerin zorunlu organlarına, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirlenen esaslar dahilinde Sendika Genel Kurulunca hazırlanacak “Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği”ne göre serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre delege veya üye seçimi yapılır.

Zorunlu organlara yukarıdaki esaslara göre Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

 

MADDE 37 – Sendikanın Gelirleri

a) Üyelerinden alınacak üyelik aidatı,

b) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen dayanışma aidatı,

c) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre yapılacak faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

ç) Bağışlar,

d) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan,

e) Uluslararası Basın Kartı verilmesinden elde edilen gelirlerden,

 

MADDE 38 – Sendika Üye Aidatı

Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık üyelik aidatı, üyenin bir aylık brüt ücretinin yüzde ikisidir.

Aidat kesilmesi esas ve usûlleri hakkında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uygulanır.

Dayanışma aidatı sendika üye aidatı kadardır. Üye aidatı esaslarına göre kesilir.

 

MADDE 39 – Sendikanın Giderleri

Sendika; amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz.

Sendika, gelirlerinin yüzde onunu üyelerinin mesleki eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır.

Sendika, üyeleri ile çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez.

Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

 

MADDE 40 – Bütçenin Düzenlenmesi

Harcamalar, Sendika Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp Genel Kurul’un onayı ile kesinleşen bütçe çerçevesinde, bu Tüzüğün ilgili hükümlerine göre yapılır.

Bütçe üç yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.

Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul mal karşılıkları ayrı ayrı gösterilir.

 

MADDE 41 – Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

a) Üye kayıt fişleri ve defteri,

b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defterleri,

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

ç) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

d) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,

e) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar.

Yukarıda yazılı defterler, her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere tasdik ettirilir.

Sendika, tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

Sendika, defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

 

MADDE 42 – Mal Bildirimi

Sendika ve sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri göreve seçildikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına göre doldurulacak mal varlığı bildirimini notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini gösteren noterlikten alınacak belge, Sendika veya sendika şubesi denetçilerine verilir. Bu belgeler, yönetim kurullarının karar defterinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir.

Yedek üyeler mal bildirimlerini göreve getirildikleri tarihten itibaren üç ay içinde notere vermek zorundadırlar.

Bu zorunluluğa uymayanların Sendika ve sendika şubelerindeki yöneticilik sıfatları, bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.

Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile, yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar.

Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve yöneticilerin görevinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile noterde saklanır.

Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz. Ancak, yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.

 

MADDE 43 – Mal İktisabı

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

 

MADDE 44 – Üst Kuruluş Üyeliği

Sendika (TGS), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (International Federation of Journalists – IFJ/FIJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (European Federation of Journalists – EFJ) üyesidir.

 

MADDE 45 – Üst Kuruluş Talimatlarına Uyma Zorunluluğu

Sendika şubeleri, Sendikanın; Sendika da üyesi olduğu Konfederasyonun kanun ve tüzük hükümleri doğrultusunda vereceği talimatlara uymak zorundadır.

 

MADDE 46 – Görevlilerin Ücret, Tazminat ve Sosyal Hakları

a) Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlıklarında görevli ücretli yöneticilere verilecek ücretler, ikramiye, sosyal yardım, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları Genel Kurul tarafından saptanır.

b) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı da Genel Kurul tarafından saptanır.

c) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenti, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını saptamaya, Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini bütçede ve Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunda gösterilir. Toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

ç) Sendika; yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklarını garanti eder. Bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

d) Sendika organlarında görevli ücretli yöneticiler 30 gün yıllık ücretli izin yaparlar.

e) Sendika yöneticileri ile Sendikaca görevlendirilecek üye, uzman ve personelin görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalardan dolayı, ölümleri halinde, mirasçılarına Genel Kurul tarafından bütçe ile belirlenmiş miktarda, malûliyetleri halinde ise malûliyet oranına göre, Genel Kurul tarafından bütçe ile belirlenmiş miktardan Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda sosyal yardım yapılır. İlgililerin kanunlardan doğan diğer hakları saklıdır.

f) Sendika organlarında görevli ücretli yöneticilerin yeniden seçilememeleri veya ölüm, malûliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevden ayrılmaları veya başka nedenlerle çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde kendilerine ücretli yöneticilikte geçen her bir yıl için otuz günlük ücretlerinin (her tür sosyal yardım ve ikramiyeler ile diğer ödemelerin otuz güne isabet edecek tutarı dahil) brüt tutarı net olarak tazminat olarak ödenir. Vergi ve sair kesintiler sendikaca karşılanır.

Görevleri devam eden yöneticiler dilerlerse Genel Kurulca ibra edilmeleri halinde yukarıda belirtilen tazminatı alabilirler.

Ancak, bu gibilerin ayrılmaları halinde hizmetlerinin hesabında daha önce tazminat ödenen süre dikkate alınmaz.

 

MADDE 47 – Birleşmeyecek Görevler

Sendika veya sendika şubesi yöneticileri (genel kurul hariç zorunlu organlarda görev alanlar) sendika bünyesi içinde başka bir göreve seçilemez. Aksi halde, sendikadaki görevlerinden birini tercih eder, bu tercihini bir ay içinde kullanmaması halinde, son seçildiği görevi kendiliğinden düşer.

 

MADDE 48 – Yolluklar ve Ücret Kayıpları

a) Sendika Genel Kurul toplantısına katılan ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol ve yatma masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.

b) Sendika denetleme, disiplin, Yöneticiler Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yol ve yatma masrafları ile yollukları sendikaca ödenir.

c) Sendika şubelerinin denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa, ücret kayıpları sendika şubesince ödenir.

 

MADDE 49 – Yurt Dışına Gönderilme

Sendika tarafından görevli olarak yurt dışına gönderilen yönetici, üye, temsilci, personel ve müşavirlerin yollukları ve yol masrafları sendika tarafından karşılanır. Yollukların miktar ve esasları Genel Kurulca saptanır.

 

MADDE 50–Tüzük Değişikliği

Sendika Ana Tüzüğü’nde yapılacak değişiklikler, Sendika Genel Kuruluna katılan delegelerin nitelikli çoğunluk 2/3 oyu ile mümkündür. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Tüzük değişikliği yapılan Genel Kurul’un toplantı esas ve usulleri ile karar yeter sayısı hakkında Ana Tüzüğün 13 ve 14’üncü madde hükümleri uygulanır.

Tüzükte yapılan değişiklikler, üyesi bulunduğu Konfederasyona bildirilir.

 

MADDE 51–Fesih ve Tasfiye

Sendikanın fesih kararını ancak bu maksatla çağrılmış olan, olağan veya olağanüstü Genel Kurul alabilir. Fesih kararı, Genel Kurula katılan delegelerin nitelikli çoğunluk 2/3 oyu ile alınabilir. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Fesih ve tasfiye maksadıyla toplanan Genel Kurul’un toplantı esas ve usulleri ile karar yeter sayısı hakkında Ana Tüzüğün 13 ve 14’üncü madde hükümleri uygulanır.

Sendikanın feshi halinde mameleki, üyesi bulunduğu üst kuruluşa devredilir.

MADDE 52–Yazışmaların İmzası

Sendika yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması zorunludur. Bunlardan malî konularla ilgili yazışma ve işlemler Sendika Genel Başkanı ve Sendika Genel Mali Sekreteri tarafından, bunun dışındaki her türlü yazışmalar Sendika Başkanı ve Sendika Genel Sekreteri tarafından imzalanır. Sendika Genel Başkanının bulunmadığı halde yazışma ve işlemler Genel Başkan Yardımcısı ile Sendika Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısının da bulunmadığı hallerde Sendika Genel Sekreteri ile Sendika Genel Mali Sekreteri tarafından imzalanır.

Eğitim ile ilgili yazışmaları ikinci imza olarak Genel Eğitim Sekreteri, teşkilatlanma ile ilgili yazışmaları da ikinci imza olarak Genel Teşkilatlandırma Sekreteri imzalar.

Şube yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması zorunludur. Bunlardan malî konularla ilgili yazışmalar şube başkanı ve şube mali sekreteri tarafından, bunun dışındaki her türlü yazışmalar şube başkanı ve şube sekreteri tarafından imzalanır. Şube başkanının bulunmadığı hallerde yazışmaları şube başkan yardımcısı imzalar.

 

MADDE 53 – Bankalardan Para Çekme

a) Sendika tüzel kişiliğinin bankalardan ya da her ne şekilde ve her nerede olursa olsun, mevcut parasının çekilmesi Sendika Yönetim Kurulunun imza yetkisine sahip iki üyesinin ortak imzalarıyla olur. Şu kadar ki, imzalardan birinin Sendika Genel Mali Sekreterinin imzası olması şarttır. Ancak Genel Mali Sekreterin bulunmadığı hallerde yerine Genel Sekreter imzalar.

b) Şubeler hesabına bankalarda bulunan paraların çekilmesi, şube yönetim kurulunun imza yetkisine sahip iki üyesinin ortak imzaları ile olur. Şu kadar ki, şube mali sekreterinin imzasının bulunması şarttır. Ancak mali sekreterin bulunmadığı hallerde yerine şube sekreteri imzalar. Şube hesabındaki bu paralar Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin yukarıdaki (a) fıkrasına göre ortak imzaları ile de çekilebilir.

 

MADDE 54 – Ücretli Yöneticiler

Yönetim Kurulu’na seçilmiş olanlardan mesaisinin tamamını sendikaya harcamak koşuluyla Sendika Yönetim Kurulu’nun kararı ile Sendikada 2 (iki) kişi, üye sayısı 500’den fazla olan şubelerde 1 (bir)’er ücretli yönetici çalıştırabilirler.

 

MADDE 55 –

Bu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden sonra çıkacak kanun ve tüzüklerin emredici hükümlerine aykırı Tüzük hükümlerinin yerini çıkan kanun ve tüzük hükümleri alır.

 

MADDE 56 – TGS’nin Kurucuları

 

1- C. Fehmi Başkurt – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1905, EDİRNE, Laleli Fethi Bey Cad. Mehmet Çakır Apt. No: 5

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

2- Nazım Ulusoy – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1312, SELANİK, Çemberlitaş Peykhane Sokak, No: 33

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

3- Melih Yener – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1335, İSTANBUL, Divanyolu, Biçki Yurdu Sokak, No : 3

Vatan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

4- Ecvet Güresin – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1335, İSTANBUL, Şişli Küçükbahçe Sok. Sevinç Apt. No: 3

Vatan Gazetesi Muharrirlerinden

5- Sami Teziş – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1313, İSTANBUL, Cağaloğlu, Nuruosmaniye Cad. No: 34/3

Son Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

6- İhsan Tayşılı – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1912, İSTANBUL, Ortaköy Vatman Sok. No: 2

Son Posta Gazetesi Musahhihlerinden

7- Ali İhsan Göğüş – Tabiyeti: T.C – Doğum yeri ve tarihi: 1339, GAZİANTEP, Laleli Saitefendi Sok. No: 6/2

Dünya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

8- Ahmet İhsan – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1315, SAFRANBOLU, Sultanahmet Dizdariye Çeşme Sok. No: 7

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

9- Faruk Demirtaş – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1334, İSTANBUL, Laleli Şirvanizade Sok. No: 5

Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

10- Bedirhan Çınar – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1335, ISPARTA, Gedikpaşa Mimar Hayrettin Mah. Yahyapaşa Sok. No: 11

Milliyet Gazetesi Muhabirlerinden

11- Selahattin Şar – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1330, İSTANBUL, Tarlabaşı, Topraklüle Sok. No: 34

Yeni Sabah Gazetesi Muharrirlerinden

12- İsmet Güleç – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1341, İSTANBUL, Kadıköy, İkbaliye Mütevelli Sok. No: 13

Yeni Sabah Gazetesi Muharrirlerinden

13- Sema Aydoğdu – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1341, İSTANBUL, Divanyolu Hocarüstem Sok. No: 11

Vatan Gazetesi Muharrirlerinden

14- Cevat İstek – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1895, İSTANBUL,

Anadolu Ajansı İstanbul Şubesi Müdürü

15- M. Ragıp Esatlı – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1312, İSTANBUL, Nişantaşı Hacı Emin Ef. Sok. No: 40

Akşam Gazetesi Muharrirlerinden

16- Hıfzı Topuz – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1923, İSTANBUL,

Nişantaşı Hacı Emin Ef. Sok. No: 20/2

Akşam Gazetesi Muharrirlerinden

17- Hayri Engin – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1926, İSTANBUL, Cihangir Yeniyuva Sok. Yeniyuva Apt. No: 24/3

Türk Havadis Ajansı

18- Ali Karakurt – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1333, Hacı Bek. Ortaköy Büyükşekerci Sok. No: 4

Akşam Gazetesi Muharrirlerinden

19- İzzet Aykol – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1325, BANDIRMA, Mirgün Muvakkithane Cad. No: 28

Hizmet Gazetesi Muharrirlerinden

20- Sezai Solelli – Tabiyeti: T.C. – Doğum yeri ve tarihi: 1333, İSTANBUL, Şişli Hacımansur Sok. Üçler Apt. No: 1

Türkiye Yayınevi

 

MADDE 57 – Yürürlük

Bu Tüzük, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 8. Maddesi uyarınca 21.12.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Uğur GÜÇ            Eylem Deniz DURGUN                  Mustafa KULELİ

 

Sedat YILMAZ                 Arzu DEMİR                   Emine UYAR UĞUR

 

 

TGS

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI

GENEL KURUL ve SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 

MADDE 1. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın genel kurul ve şube genel kurullarının oluşması, çalışma biçimi ve toplantı usûlleri ile genel kurul dışındaki zorunlu organlar için yapılacak seçimlerde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SENDİKA GENEL KURULU

 

MADDE 2. Genel Kurulun Oluşması

Sendika Genel Kurulu Ana Tüzük ve Ana Tüzüğün ayrılmaz eki olan “Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği” hükümlerine göre seçilecek 100 delege ile Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Asıl üyelerinden oluşur.

 

MADDE 3. Genel Kurul Delegeleri

Sendika Genel Kurulu aşağıda belirlenen esaslara göre seçilecek delegelerden oluşur:

a ) Her şubedeki ilk 80 üyenin 8 üyesi için 1 delege,

b ) 80’den 200 üyeye kadar her 10 üyeye bir delege daha,

c ) 200’den 440 üyeye kadar her 10 üyeye bir delege daha,

d ) 440’dan sonraki her 15 üyeye bir delege daha,

Delege sayısının 100’den fazla veya eksik olması halinde her şubenin toplam içindeki yüzde payı göz önüne alınarak oranlama ile bu sayı 100’e tamamlanır.

Delegelik sıfatı müteakip Olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

 

MADDE 4. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 

a ) Olağan Genel Kurul:

Olağan Genel Kurul üç yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem gereğince toplanır.

 

aa ) Çağrı:

Olağan Genel Kurula çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul’un toplanacağını, toplantı tarihinden en az 15 gün önce sendikanın internet sitesinde ilan eder. İlanda Genel Kurul gündemi ve toplantı yer ve saati yer alır.

 

bb ) Çalışma Raporunun Gönderilmesi:

Yönetim Kurulu, delegelere, iki Genel Kurul arasındaki döneme ait çalışma ve hesap raporu ile denetleme kurulu raporunu yeminli mali müşavir raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifini, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderir.

 

b ) Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut Genel Kurul delegelerinin beşte birinin gerekçeli yazılı isteği üzerine toplanır.

Genel Kurula çağrı 4. maddenin (a) bendi uyarınca yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul’da toplanmayı gerektiren gündem konusunun dışında başkaca konu görüşülemez ve bu yönde öneride bulunulamaz.

 

c) Genel Kurul Toplantı Nisabı

Genel Kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

İlan edilen ilk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa Yönetim Kurulu ikinci toplantının tarih, yer, gün ve saatini belirler. İkinci toplantı yapılmayan ilk toplantı tarihinden en çok 15 gün sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Delege olmayanlar çoğunlukta nazara alınmazlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TOPLANTI USÛLÜ

 

MADDE 5. a ) Delege Listesi

Genel Kurula katılacak delegelerin listesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Delege listesinde delegelerin:

(aa) Adı ve soyadı,

(cc) Baba adı,

(çç) Doğum yeri ve yılı,

(dd) İş adresi

yer alır.

b ) Delege Listesinin Seçim Kurulu Başkanına Tevdii

Yönetim Kurulu delege listesini, toplantının gündemi, yer, gün ve saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirtir bir yazı ekinde, iki nüsha olarak, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce seçim kuruluna tevdi eder.

c) Hazır Bulunanlar Listesi

Seçim Kurulu Başkanı hakimce ilan süresi sonunda kesinleştirilip onaylanarak Sendikaya gönderilen delege listesi “Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi” olarak kullanılır ve toplantı nisabının belirlenmesinde ve Genel Kurul’da yapılacak oylamalarda esas alınır.

d ) Delege Kartı

Delege listesinde delegelik sıfatı kesinleşenler için Yönetim Kurulu’nca “Delege Kartı” düzenlenir.

Delege kartında;

a ) Delege ibaresi,

b ) Delegenin adı ve soyadı,

c ) Kart numarası,

 

e ) Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması

Delegeler “Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi”nde isminin karşısındaki yeri imza etmeleri ve kendilerine “delege kartı”nın verilmesini takiben toplantı salonuna alınırlar.

 

MADDE 6. Yoklama Sonucunun Açıklanması

Genel Sekreter ya da Yönetim Kurulu Üyelerinden biri, “Hazır Bulunanlar Listesi”ne göre çoğunluk sağlanmışsa, bu sonucu ve Genel Kurul’un çalışmalara başlayacağını duyurur.

MADDE 7. Genel Kurulun Açılması

Genel Kurul, Genel Başkan ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır.

 

MADDE 8. Başkanlık Divanının Oluşturulması

Genel Kurul açış konuşmasından sonra, delegelerin önerisi ve açık oyları ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeterince sekreterden oluşan Genel Kurul başkanlık divanı seçilir.

 

MADDE 9. Başkanlık Divanının Görevleri

a) Başkanlık Divanı gündemi açıklar; değişiklik önerisinin olup olmadığını sorar ve toplantı gündemini kesinleştirir.

b) Kesinleşen gündem uyarınca Genel Kurul’u yönetir.

c) Genel Kurul’da yapılacak seçimlerle ilgili 10’uncu maddede belirtilen işlemleri yapar.

ç) Genel Kurul tutanağını düzenleyip, imzalayarak, ilgili mercilere tevdi edilmek üzere Yönetim Kurulu’na tevdi eder.

 

MADDE 10. Divan Başkanlığının Genel Kurulda Yapılacak Seçimlerle İlgili Görevleri

a ) Aday Olma

Sendikanın Genel Kurul dışındaki zorunlu organları olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Asıl ve yedek üyelik seçimlerinde aday olanların, Ana Tüzüğün 17. maddesinde öngörülen şartları taşıması gerekir.

Yukarıdaki bentteki niteliğe sahip delegeler, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın adaylıkların bildirilmesi yolundaki çağrısını takiben “Adaylık Bildirim Belgesi”ni doldurarak, Başkanlık Divanı’nca belirlenecek süre içinde Divan Başkanlığına sunarlar.

Adaylık Bildirim Belgesi seçim yapılacak organlara göre birlikte ya da ayrı ayrı listeler halinde de düzenlenebilir.

Başkanlık Divanı’nca belirlenen süre geçirildikten sonra adaylık için başvurulamaz.

 

b ) Aday Listeleri:

Genel Kurul Başkanlık Divanı belirleyeceği süre içinde adaylık için başvuranların listesini Seçim Kurulu Başkanına tevdi edilmek üzere hazırlar.

Adaylar listeleri aşağıdaki esaslara göre hazırlanır:

 

aa ) Yönetim Kurulu Asıl Üye Aday Listesi:

Yönetim Kurulu altı ûnvanlı Asıl üyeden oluşur.

Ûnvanlı üyeler Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Genel Eğitim Sekreteridir.

Divan Başkanlığı’nca hazırlanan “Yönetim Kurulu Asıl Üye Aday Listesi”nde, aday olanların isimleri, aday oldukları ûnvanlı üyelik belirtilerek, soyadı sırasına göre sıralanır.

 

bb ) Yönetim Kurulu Yedek Üye Aday Listesi:

Yönetim Kurulu için altı yedek üye seçilir. Divan Başkanlığı’nca hazırlanan “Yönetim Kurulu Yedek Üye Aday Listesi”nde, aday olanların isimleri, soyadı sırasına göre sıralanır.

 

cc ) Sendika Denetleme Kurulu Aday Listesi:

Sendika Denetleme Kurulu üç Asıl, üç yedek üyeden oluşur.

Divan Başkanlığı’nca hazırlanan “Denetleme Kurulu Üyeleri Asıl ve Yedek Aday Listesi”nde, aday olanların isimleri, soyadı sırasına göre sıralanır.

 

çç ) Sendika Disiplin Kurulu Aday Listesi:

Sendika Disiplin Kurulu üç Asıl, üç yedek üyeden oluşur.

Divan Başkanlığı’nca hazırlanan “Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri Aday Listesi”nde aday olanların isimleri, soyadı sırasına göre sıralanır.

 

dd ) Üst Kuruluş Delegeleri Aday Listesi:

Sendikanın üyesi bulunduğu Konfederasyon delegeliği, Konfederasyon ana tüzüğündeki esaslara göre Genel Kurul’ca seçilir.

Divan Başkanlığı’nca hazırlanan “Üst Kuruluş Delegeliği Aday Listesi”nde aday olanların isimleri, soyadı sırasına göre sıralanır.

 

ee ) Aday Listelerinin Çoğaltılması:

Başkanlık Divanı aday listelerini delege sayısı kadar çoğaltarak, mühürlenmek üzere Seçim Kuruluna verir.

 

e ) Seçimlerde Uyulacak Esaslar:

Genel Kurullarca yapılacak seçimlerde serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına uyulur ve bu esasları sağlayıcı tüm önlemler Seçim Sandık Kurulu’nca alınır.

 

f ) Oy Kullanma

 

aa ) Oy Kullanma Hakkı

Genel Kurul’da yapılacak seçimlerde, seçime katılacak delegeleri gösterir, Seçim Kurulu Başkanı hakim tarafından onaylanarak kesinleşmiş delege listesinde adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar.

 

bb ) Oy Kullanma Biçimi

Oylar, oy veren delegenin kimliğinin, resmi kimlik belgesi ile ispat edilmesinden ve delege listesindeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra, Seçim Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilen, adayları gösterir Seçim Kurulu Başkanınca mühürlenmiş aday listelerindeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle, mühürlü zarfla seçim sandığına atılarak kullanılır.

 

cc ) Geçersiz Oylar

Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

 

g ) Genel Kurul Karar Nisabı

Genel Kurul karar nisabı, Ana Tüzük’te aksi belirtilmedikçe, Genel Kurul’a katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

h ) Genel Kurul Tutanağı

Genel Kurul Başkanlık Divanı “Genel Kurul tutanağı” hazırlar ve gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu’na teslim eder.

Genel Kurul tutanağında şu hususlar bulunur:

1) Genel Kurul toplantı yeri, tarihi, günü, saati ve gündemi,

2) Yapılan yoklamada gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığı ve katılan delege sayısı,

3) Divan Başkanlığını oluşturanların ad ve soyadları ile Divan Başkanlığı seçim sonuçları,

4) Konukların ve delegelerin konuşmalarının özeti,

5) Komisyonlara seçilenlerin ad ve soyadları,

6) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile komisyon raporlarında söz alanlar ve konuşmalarının özetleri,

7) Alınan kararlar,

8) İbra oylamasının sonucu,

9) Genel Kurul karar defterine geçmesi gerekli diğer hususlar.

Tutanağa kesinleşmiş delege listesinin bir örneği, “Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi”nin bir örneği, kesinleşmiş seçim tutanağının bir örneği eklenir.

Konuşmaların kaydedildiği ses alma bantları Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

 

MADDE 11. Seçilme Nisabı

Ûnvanlı seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri seçiminde, oy pusulasında her ûnvana aday olanların aldıkları oylar ayrı ayrı sayılarak, en çok oy alanlar o ûnvanla belirlenen göreve seçilmiş olurlar.

Yönetim Kurulu yedek üyeliği için yapılan seçimlerde en çok oy alan 8 üye yedek üye seçilmiş olur.

Denetleme Kurulu için yapılan seçimlerde Asıl aday listesinde en çok oy alan 3 aday Asıl, yedek aday listesinde çok oy alan 3 aday da yedek üye olarak seçilmiş olurlar.

Disiplin Kurulu için yapılan seçimlerde Asıl aday listesinde en çok oy alan 3 aday Asıl, yedek aday listesinde en çok oy alan 3 aday da yedek üye olarak seçilmiş olur.

Üst kurul delegeliği için yapılan seçimde adaylar aldıkları oy sırasına göre seçilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBE GENEL KURULU

 

MADDE 12. Şube Genel Kurulunun Oluşması

Şube genel kurulu, şubenin çalışma sahasındaki işyerlerinde çalışan üyeler ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu Asıl üyelerinden oluşur.

 

MADDE 13. Şube Genel Kurul Toplantısı

Şube genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 

a ) Olağan Genel Kurul

Olağan genel kurul en çok üç yılda bir, Sendika Yönetim Kurulu ile ortaklaşa belirlenmek koşulu ile ve Sendika Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce olmak üzere, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati en az on beş gün önce sendikanın internet sitesinde ilan edilir.

 

b ) Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul,

1)Tüzük’te belirtilen hallerde, Sendika Yönetim Kurulu kararı ile,

2)Şube yönetim kurulu, Sendika Denetleme Kurulu’nun teklifi ve Sendika Yönetim Kurulu’nun onayı ile,

3)Şubelerde üyelerin 1/5’inin, yazılı isteği ile bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.),

4)Şube yönetim kurulu üye sayısının yedekleri dahil toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde toplanır.

Genel kurula çağrı (a) fıkrası hükümlerine göre yapılır.

Olağanüstü genel kurulda toplanmayı gerektiren gündem konusunun dışında başkaca konu görüşülmez ve bu yönde teklifte bulunulamaz.

 

c )Şube Genel Kurulunun Toplantı Nisabı

Şube genel kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

İlan edilen ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, Sendika ve şube yönetim kurulu ikinci toplantının tarih, yer, gün ve saatini ortaklaşa belirler. İkinci toplantı, nisabın sağlanmaması sebebiyle yapılamayan ilk toplantı tarihinden en çok (15) gün sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılanların sayısı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. Üye olmayanlar çoğunlukta nazara alınmazlar.

 

MADDE 14. Şube Genel Kurulları Toplantı Usûlü

(a) Şube genel kuruluna katılacak üyelerin listeleri şube yönetim kurulu tarafından yapılır.

Üye listesinde üyelerini :

(aa) Adı soyadı

(bb) Uyruğu

(cc) Baba adı

(çç) Doğum yeri ve yılı

(dd) İş adresi

yer alır.

 

(b) Üye Listesinin Seçim Kurulu Başkanına Tevdii

Şube yönetim kurulu üye listesini, toplantının gündemi, yer, gün ve saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirtir bir yazı ekinde, iki örnek olarak, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Seçim Kuruluna tevdi eder.

 

(c) Hazır Bulunanlar Listesi

Seçim Kurulu Başkanı hakimce ilan süresi sonunda kesinleştirilip onaylanarak sendika şubesine gönderilen listesi “Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi” olarak kullanılır ve toplantı nisabının belirlenmesinde ve genel kurulda yapılacak oylamalarda esas alınır.

 

(d) Üyelik Kartı Üyelik listesinde üyelik sıfatı kesinleşenler için şube yönetim kurulunca “Üyelik Kartı” düzenlenir.

Üyelik Kartında,

a) Üye ibaresi,

b) Üyenin adı ve soyadı,

c) Kart numarası

 

(e) Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması

Üyeler “Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi”nde isminin karşısındaki yeri imza etmeleri ve kendilerine Üyelik Kartının verilmesini takiben toplantı salonuna alınırlar.

 

MADDE 15. Yoklama Sonucunun Açıklanması

Şube sekreteri ya da şube yönetim kurulu üyelerinden biri, “Hazır Bulunanlar Listesi”ne göre çoğunluk sağlanmışsa, bu sonucu ve genel kurulun çalışmalara başlayacağını duyurur.

 

MADDE 16. Şube Genel Kurulunun Açılması

Şube genel kurulu, şube başkanı ya da görevlendireceği şube yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır.

 

MADDE 17. Şube Genel Kurulu Başkanlık Divanının Oluşturulması

Şube genel kurulu, açış konuşmasından sonra, üyelerin önerisi ve oyları ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreterden oluşan genel kurul başkanlık divanı seçilir.

 

MADDE 18. Başkanlık Divanının Görevleri

a) Başkanlık divanı gündemi açıklar; değişiklik önerisi olup olmadığını sorar ve toplantı gündemini kesinleştirir.

b) Kesinleşen gündem uyarınca genel kurulu yönetir.

c) Genel kurulda yapılacak seçimlerle ilgili 19. maddede belirtilen işlemleri yapar.

ç) Genel kurul tutanağını düzenleyip imzalayarak ilgili mercilere tevdi edilmek üzere şube ve Sendika Yönetim Kurulu’na verir.

 

MADDE 19. Divan Başkanlığının Şube Genel Kurulunda Yapılacak Seçimlerle İlgili Görevleri

 

a ) Şube Genel Kurullarında Adaylık

Şubenin genel kurul dışındaki zorunlu organları olan şube yönetim kurulu, şube denetleme kurulu, şube disiplin kurulu asıl ve yedek üyelik seçimlerinde aday olanların, Ana Tüzüğün 17. maddesinde öngörülen şartları taşıması gerekir.

 

b ) Aday Listeleri

Şube genel kurulu başkanlık divanı belirleyeceği süre içinde adaylık için başvuranların listesini Seçim Kurulu Başkanına tevdi etmek üzere hazırlar.

Aday listeleri aşağıdaki esaslara göre hazırlanır:

 

aa ) Şube Yönetim Kurulu Asıl Üye Aday Listesi

Şube Yönetim Kurulu, üye sayısı 200’e kadar olan şubelerde 4, üye sayısı 201 ve 201’den fazla olan şubelerde ise 5 Asıl üyeden oluşur.

Divan başkanlığınca hazırlanan “Şube Yönetim Kurulu Asıl Üye Aday Listesi”nde, aday olanların isimleri, alfabetik olarak soyadına göre sıralanır.

 

bb ) Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye Aday Listesi

Şube yönetim kurulu için üye sayısı 200’e kadar olan şubelerde 4 yedek üye, üye sayısı 201 ve 201’den fazla olan şubelerde ise 5 yedek üye seçilir.

Divan başkanlığınca hazırlanan “Yönetim Kurulu Yedek Üye Aday Listesi”nde, aday olanların isimleri, alfabetik olarak soyadına göre sıralanır.

 

cc ) Şube Denetleme Kurulu Aday Listesi

Şube denetleme kurulu 3 Asıl üye ile 3 yedek üyeden oluşur.

Divan başkanlığınca hazırlanan “Şube Denetleme Kurulu Asıl Aday Listesi”nde ve Şube Denetleme Kurulu Yedek Aday listesinde aday olanların isimleri, alfabetik olarak soyadına göre sıralanır.

çç ) Şube Disiplin Kurulu Aday Listesi

Şube disiplin kurulu 3 Asıl üye ile 3 yedek üyeden oluşur.

Divan başkanlığınca hazırlanan “Şube Disiplin Kurulu Asıl Aday Listesi”nde ve Disiplin Kurulu Yedek Aday Listesinde aday olanların isimleri, alfabetik olarak soyadına göre sıralanır.

dd ) Sendika Genel Kurulu Delegelik Aday Listesi

“Sendika genel kurul delegeleri” bu Yönetmeliğin 3’üncü maddesi esaslarına göre seçilir.

Divan başkanlığınca hazırlanan “Sendika Genel Kurulu Delegeleri Aday Listesi”nde aday olanların isimleri, alfabetik olarak soyadına göre sıralanır.

 

ee ) Aday Listelerinin Çoğaltılması

Başkanlık divanı aday listelerini üye sayısı kadar çoğaltarak, mühürlenmek üzere Seçim Kurulu Başkanına verir.

 

ff ) Seçimlerde Uyulacak Esaslar

Şube genel kurullarında yapılacak seçimlerde serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına uyulur ve bu esasları sağlayıcı tüm önlemler seçim sandık kurulunca alınır.

 

e ) Oy Kullanma

 

aa ) Oy Kullanma Hakkı

Şube genel kurulunda yapılacak seçimlerde, seçime katılacak üyeleri gösterir, Seçim Kurulu Başkanı hakim tarafından onaylanarak kesinleşmiş üye listesinde adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar.

 

bb ) Oy Kullanma Biçimi

Oylar, oy veren üyenin kimliğinin resmi kimlik belgesi ile ispat edilmesinden ve üye listesindeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra, Seçim Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilen, adayları gösterir Seçim Kurulu Başkanınca mühürlenmiş aday listelerindeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle, mühürlü zarfla seçim sandığına atılarak kullanılır.

 

cc) Geçersiz Oylar

Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

 

f ) Şube Genel Kurulu Karar Nisabı

Şube genel kurul karar nisabı, genel kurula katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

g ) Sayım

Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliği seçimlerinde asıl ve yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre değerlendirilir.

Üst kurul delegeliği için yapılan seçimlerde adayların aldığı oy miktarına göre tutanak tanzim edilir.

 

h ) Şube Genel Kurul Tutanağı

Şube genel kurul başkanlık divanı “Şube Genel Kurul Tutanağı” hazırlar ve gereği yapılmak üzere Sendika ve şube yönetim kuruluna teslim eder.

Şube genel kurul tutanağında bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin (h) fıkrasında belirli bilgiler ve ekleri bulunur. Konuşmaların kaydedildiği ses alma bantları şube yönetim kuruluna teslim edilir.

 

MADDE 20. TGS Ana Tüzüğü uyarınca hazırlanan ve 21.12.2013 tarihli TGS Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen bu Yönetmelik 21.12.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 21. Bu Yönetmelik, Sendika Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

 

 

GAZETECİLERİN

MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ

BİLDİRGESİ

(FIJ)

 

 

Bu uluslararası bildirge, haber ve bilgiyi toplayan, ileten, yayan ve yorumlayan gazetecilerin, olayları anlatırken uyacağı mesleki davranış standardı olarak ilan edilmiştir.

1- Gazetecinin ilk görevi, gerçeğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına saygı duymaktır.

2- Gazeteci, bu görevi yerine getirirken, haberleri dürüst bir şekilde toplama ve yayımlama özgürlüğü ile tarafsız yorum ve eleştiri hakkı ilkelerini her zaman savunur.

3- Gazeteci yalnızca kaynağını bildiği olgulara uygun haber yapmalıdır. Gazeteci temel bilgiyi örtbas edemez, belgeleri tahrif edemez.

4- Gazeteci, haber, fotoğraf ve belgeleri elde ederken yalnızca dürüst yöntemler kullanır.

5- Gazeteci, zarar verecek şekilde hatalı olduğu belirlenen, yayımlanmış herhangi bir bilgiyi düzeltmek için azami çaba gösterir.

6- Gazeteci, güven çerçevesinde elde edilen bilginin kaynağıyla ilgili olarak meslek sırrını korur.

7- Gazeteci, ayrımcılığın medya yoluyla daha da artırılması tehlikesine karşı uyanık olmalı ve başka şeylerin yanı sıra ırk, cinsiyet, cinsel tercih, dil, din, siyasi veya diğer görüşler ile ulusal ya da toplumsal kökene dayalı ayrımcılığa hizmet etmekten kaçınmak için azami çaba göstermelidir.

8- Gazeteci, aşağıdaki hususları ciddi meslek suçu olarak kabul eder:

-intihal,

-kasıtlı yalan beyan,

-iftira, bühtan, hakaret, asılsız suçlamalar,

-(bir haberi veya bilgiyi) yayımlama ya da örtbas etme karşılığında herhangi bir biçimde rüşvet alma.

9- Gazeteci adına layık olanlar, yukarıda belirtilen ilkelere sadık kalmayı görev bilir. Gazeteci, her ülkenin genel hukuk kuralları çerçevesinde, mesleki konularda –hükümetlerin ya da başka birilerinin her tür müdahalesini reddederek– yalnızca meslektaşlarının yargılarını kabul eder.

 

(FIJ’in 1954 Dünya Kongresi’nde kabul edildi. 1986 Dünya Kongresi’nde yenilendi.)

IFJ DECLARATION OF PRINCIPLES

ON THE CONDUCT OF JOURNALISTS

 

This international Declaration is proclaimed as a standard of professional conduct for journalists engaged in gathering, transmitting, disseminating and commenting on news and information in describing events.

1. Respect for truth and for the right of the public to truth is the 0first duty of the journalist.

2. In pursuance of this duty, the journalist shall at all times defend the principles of freedom in the honest collection and publication of news, and of the right of fair comment and criticism.

3. The journalist shall report only in accordance with facts of which he/she knows the origin. The journalist shall not suppress essential information or falsify documents.

4. The journalist shall use only fair methods to obtain news, photographs and documents.

5. The journalist shall do the utmost to rectify any published information which is found to be harmfully inaccurate.

6. The journalist shall observe professional secrecy regarding the source of information obtained in confidence.

7. The journalist shall be aware of the danger of discrimination being furthered by the media, and shall do the utmost to avoid facilitating such discrimination based on, among other things, race, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinions, and national or social origins.

8. The journalist shall regard as grave professional offences the following:

  • plagiarism;
  • malicious misrepresentation;
  • calumny, slander, libel, unfounded accusations;
  • acceptance of a bribe in any form in consideration of either publication or suppression.

9. Journalists worthy of the name shall deem it their duty to observe faithfully the principles stated above. Within the general law of each country the journalist shall recognise in professional matters the jurisdiction of colleagues only, to the exclusion of every kind of interference by governments or others.

 

(Adopted by 1954 World Congress of the IFJ. Amended by the 1986 World Congress.)

 

 

GAZETECİLİK MESLEK İLKELERİ

 

TGS, bu Tüzüğün ekindeki, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu tarafından kabul edilen Gazetecilerin Davranışları Hakkında İlkeler Bildirgesi’ni Gazetecilik Meslek İlkeleri olarak temel alır. TGS Üyesi, bu meslek ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder.

TGS Üyesi ayrıca;

Tüm gazetecilerin ve basın emekçilerinin sendikal örgütlülüğüne inanır ve TGS çatısı altında bütünleşmesi için çaba gösterir,

Mesleki ilkelerin uygulanmasında, ekonomik ve sosyal hak ve çıkarların savunulmasında ve geliştirilmesinde; meslektaşlarıyla, basın emekçileriyle ve tüm işçilerle dayanışma içinde olmayı ve sendika organları tarafından alınacak kararlar doğrultusunda ortak hareket etmeyi kabul eder,

Mesleki ilkelerin uygulanmasında sendikal örgütlülüğü ön plana çıkarır.

TGS Tüzüğü’nde ve eklerinde belirlenen meslek ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan TGS Üyesi hakkında, Disiplin Kurulları tarafından işlem yapılır.

(TGS Ana Tüzüğü, Madde 1 – A)

 

loading

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com