Home / Toplu İş Sözleşmeleri / ANKA Haber Ajansı 20. Dönem TİS (2014)

ANKA Haber Ajansı 20. Dönem TİS (2014)

TARAFLAR, KAPSAM VE AMAÇ :

Bu Toplu İş Sözleşmesi, merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (sözleşmede Sendika “TGS” diye anılacaktır) ve merkezi Ankara’da bulunan ANKA – ANKARA AJANSI A.Ş. (sözleşmede İşveren diye anılacaktır) arasında, İşverenin işyerlerinde çalışan TGS üyeleri ile İşverenin ilişkilerini düzenlemek ve Ajans işyerlerinde çalışan 212 sayılı Kanunla Değişik 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ve 4857 sayılı İş Yasası kapsamındaki tüm TGS üyelerinin haklarını korumak üzere, bütün işyerlerinin özellikleri ve olanakları dikkate alınarak, İşletme düzeyinde imzalanmıştır.
Bu Toplu İş Sözleşmesi, ilgili piyasa koşulları dikkate alınarak işyerinin ekonomik yönden ayakta kalmasını, verimli ve kârlı işletilmesini; TGS üyelerinin sosyal, ekonomik, meslekî düzeylerini yükseltmeyi; insanlık onuruna yaraşır, çağın ve mesleğin gereklerine uygun yaşam düzeyine ulaşmalarına yetecek ücret almalarını, işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakabilecekleri, sevgi ve saygıya dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı, demokratik katılımcılığı düzenlemeyi, işyerinde sosyal güvenlik ile işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasını, üretkenliği ve verimliliği artırmayı amaç edinir.
Bu Toplu İş Sözleşmesi’nde değinilmeyen konularda “Gazeteci” niteliğinde olan fikir işçilerine 212 sayılı Yasa’yla değiştirilen 5953 sayılı Yasa ve sendikalı öteki işçilere 4857 sayılı İş Yasası’nın hükümleri uygulanır.

GENEL HÜKÜMLER:

İşveren ile TGS üyeleri arasında yapılması zorunlu olan kişisel anlaşmaların yazılı olması ve işbu Toplu İş Sözleşmesinin tanıdığı hakları azaltıcı, kısıtlayıcı ve bozucu hükümler taşımaması şarttır. Bu anlaşmalarda, TGS üyelerinin görevleri, ücret miktarları, iki yılda bir ücretlerine yapılacak zam oranı, meslek kıdemleri, işveren bir veya daha fazla ajansa sahipse bunlardan hangisinde görevli bulunduğu açıklıkla belirtilir. Bu anlaşmaların bir örneği imzalandıkları tarihten sonraki 15 işgünü içerisinde işveren tarafından TGS’ye gönderilir. İşyerinde çalışan TGS üyelerinin iş nevileri, ücretleri ve çalışma koşullarında meydana gelecek her türlü değişiklikler yukarıda belirtilen süre içinde yazılı olarak Sendika’ya bildirilecektir.
İşveren kendi iradesiyle TGS üyesi olmayanlara bu Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini uygularsa veya ücretlerine daha fazla zam yaparsa (her sözleşme yılı için çalışan kadronun %4’ü bu hükmün dışındadır) ve ayrıca TGS üyelerinin ücretlerine bu Toplu İş Sözleşmesi dışında zam yaparsa (her sözleşme yılı için çalışan kadronun %5’i bu hükmün dışındadır) TGS üyelerinin ücretlerini %10 fazlasıyla ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi’nde sözü edilen akçalı maddelerden birini uygulamaması halinde, İş Yasası’nda kıdem tazminatıyla ilgili olarak öngörülen gecikme faizini ödemek zorundadır.

– 2 –

BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA HAKLARI VE GÜVENCESİ
SENDİKA GÜVENCESİ VE SENDİKAL İZİNLER :

Madde 1 – İşveren, bu toplu iş sözleşmesinin taraflarından biri olan TGS’nin Merkez ve Şubelerinin Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile Temsilcilerini sendikal görevlerini yapmalarından ötürü işten çıkaramaz, ceza veremez, sendikal görevlerini yapmalarına hiçbir şekilde engel olamaz. Bu Yönetici ve Temsilciler, rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemez veya başka bir işyerine daimi olarak bir aydan fazla gönderilemezler.
İşveren, yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket etmesi halinde, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerine yasalardan ve bu Toplu İş Sözleşmesinden doğan hakları dışında ayrıca 12 maaşları tutarında tazminat öder. İşyeri Sendika Temsilcilerinin yasal hakları ise saklıdır.
İşveren, TGS üyelerinin sendikacılık görevini yapmalarından ötürü iş sözleşmelerini feshedemez. İşveren, bu toplu iş sözleşmesi döneminde TGS üyelerinden herhangi birinin iş sözleşmesini 10. madde dışında feshedemez.
İşveren,
a – Sendikanın Yöneticisi olanlara yılda 24 gün,
b – Sendikanın Temsilcisi olanlara yılda 14 gün,
c – Sendikanın Üyesi olanlara kongre ve grev oylaması dışında yılda 50 günden fazla olmamak ve aynı günde işyerindeki sendika üye sayısının %10’unu aşmamak kaydıyla, TGS’nin istediği tarihlerde sendika ile ilgili görevlerini yapabilmek üzere izin verir.
İşveren, bu süre içinde hiçbir şekilde ücret kesmez. Bu süre yıllık izinden sayılmaz.
Söz konusu süre içinde TGS üyesinin işine vekalet edene her ne ad altında olursa olsun ayrıca bir ücret ödenmez.

SENDİKA AİDATI :

Madde 2 – İşveren, işyerinde çalışan TGS üyelerinin aidatlarını, her ne şekilde olursa olsun Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan çalışanların dayanışma aidatlarını, TGS’nin göndereceği bordroya göre kesip sendikaya veya sendikanın bildireceği banka hesabına en geç bir ay içinde yatırır. İşveren, işyerine giren ve çıkanlarla emekli olanları TGS’ye yazılı olarak 15 işgünü içinde bildirir.

SENDİKA ODASI VE İLANLAR :

Madde 3 – İşveren, işyerlerinde TGS görevlileri ve temsilcilerinin görevlerini yürütebilmeleri için işyerinin Merkez ve bürolarında toplu iş sözleşmesinin imza tarihini izleyen bir ay içinde birer oda tahsis eder ve gerekli donanımını yapar.
İşveren, işyerinde, TGS’ce gönderilecek sendikal faaliyetlerle ilgili her çeşit bildiri, liste, grev ilanı, açıklamalar gibi TGS’ye ait belgeleri asmak ve yapıştırmak üzere görünür bir yerde ilan tahtası bulunduracaktır. (Bu bir camekan halinde olacak ve anahtarı TGS temsilcisinde bulunacaktır.)

– 3 –
TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ :

Madde 4 – TGS, Ajansın işyerlerine yasada belirlenen miktarda sendika temsilcisi atar. İşveren, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması ve TGS üyelerinin haklarının korunması için temsilcilerin yapacakları çalışmalara engel olamaz.
Temsilciler, yasalara uygun olarak işyerinde Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını sağlarlar.

TEMSİLCİLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ :

Madde 5 – Sendika temsilcileri şu şekilde çalışırlar :
TGS üyesi, Toplu Sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları, şikayetlerini ve isteklerini yazılı olarak TGS temsilcisine duyurur. TGS temsilcisi, konuyu yetkili kişilere yazılı olarak bildirir. İşveren, işveren vekili veya ilgili kişi TGS temsilcisinin başvurusunu 5 işgünü içinde görüşmek ve sonucu yazılı olarak bildirmek zorundadır.
TGS temsilcisinin konuyu çözümleyememesi halinde sorun yazılı olarak Sendikaya bildirilir.
Ayrıca, TGS işyeri temsilcileri ve TGS yöneticileri, işi aksatmamak kaydıyla, işverenin TGS temsilciliğine tahsis edeceği odada TGS üyeleri ile kişisel şikayetlerini çözümlemek üzere görüşme yapabilirler.
Gene TGS temsilcileri veya TGS yöneticileri, önceden işverene haber vermek suretiyle, mesai saatleri dışında, üyelerle toplu olarak toplantı yapabilirler.

MÜTESELSİL SORUMLULUK :

Madde 6 – İşveren, işyerini başka bir gerçek veya tüzel kişiye devrettiği veya işyerinde yapılan işlerin bir bölümünü veya tamamını gerçek veya tüzel bir üçüncü şahsa yaptırdığı takdirde, bu toplu iş sözleşmesi süresi sonuna kadar toplu iş sözleşmesinin, TGS üyelerine tanıdığı haklardan yeni işverenle (üçüncü şahıs ile birlikte) müteselsilen sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

ÇALIŞMA SÜRELERİ :

Madde 7 – İşyerinde günlük çalışma süresi 7 saattir. TGS üyesi iki haftada 3 gün izin yapar.
Çalışmalar, çalışmaya başlama saatinden itibaren süreklidir. Aksi ancak TGS üyesinin yazılı rızası ile olabilir. Çalışma süresi, başlama ve bitim saatleri, bu Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren bir ay içinde belirlenir ve işyeri ilan tahtasında ilan edilir. Çalışma saatlerinde değişiklik, İşveren ve Sendika Temsilcisi tarafından ortaklaşa yapılır.
– 4 –

Çalışması gece 24.00’ten sonra biten TGS üyeleri ertesi gün saat 12.00’den önce çağrılamaz.
TGS üyesi kendi isteği ve işverenin onayı ile izinlerini zamanında kullanamayarak ileriki tarihlerde parça parça ya da topluca kullanabilir. Şu kadar ki, bu izinleri kullanma günleri, işvereni zor durumda bırakmayacak biçimde saptanır.

FAZLA MESAİ :

Madde 8 – Bu Toplu İş Sözleşmesinde belirlenen normal çalışma süresinden fazla çalışmalar fazla mesaidir.
Fazla mesai sürelerinde her saat için verilecek ücret, normal saat ücretinin % 50 fazlasıdır.
Fazla mesai saatlerinin hesabında yarım saatten az olan mesailer yarım saat, yarım saatten fazla olan mesailer ise bir saat yazılır. Fazla mesailer hangi saatlerde yapılmış ise o saatler için yazılır. Fazla mesailere ilişkin ücret, en geç bir sonraki ayın ücretiyle birlikte ödenir. Fazla mesaiye gerek olup olmadığına işveren veya yetkili kılacağı kişiler karar verir.
TGS üyesi kendiliğinden fazla mesai yapamaz. Mesleğin gerekli kıldığı ve yukarıda sayılan yetkili kişilere haber verilemeyecek durumlar bu kuralın dışındadır.
TGS üyesine, rızası olmadan fazla mesai yaptırılamaz. Yetkililer tarafından düzenlenecek fazla mesai fişinin bir kopyası aynı gün ilgili servis şefinin imzalamasından sonra işçiye verilir.

BAYRAM VE TATİLLERDE ÇALIŞMA :

Madde 9 – a – TGS üyelerinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ile kendi hafta tatili günlerinde çalışmaları halinde ücretleri %100 zamlı ödenir. O gün yapılan çalışmalar 7 saati doldurmasa da tam gün çalışılmış sayılır ve ödemeler ona göre yapılır. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde geçici bir görevle il veya yurt dışında bulunan TGS Üyelerine de bu fıkra hükmüne göre ödeme yapılır.
b – 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde ve 1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde çalışan TGS üyelerine yukarıdaki fıkra hükmüne göre ödeme yapılır.
c – İşyerinde 31 Aralık akşamı çalışan TGS Üyelerine, saat 17.00’den sonraki çalışmaları karşılığında (a) fıkrasındaki hükme göre ödeme yapılır.

TARAFLARIN SORUMLULUĞU :

Madde 10 – Gerekli sebep olmadıkça TGS üyesi işten çıkarılamaz. Çıkarıldığı takdirde yasal hakları işveren tarafından 12’nci ve hakettiği takdirde 13’üncü madde hükümlerine göre ödenir. TGS üyesinin, 4857 sayılı İş Yasası’nın 18-24. maddelerinde düzenlenen yasal hakları saklıdır.
Ancak yargı organlarınca gerekli bir sebep olmaksızın çıkarıldığı saptanırsa işveren yasal hakları dışında (212 sayılı Yasaya tâbi olanların kıdem tazminatına esas olan her meslek yılı için, 4857 sayılı Yasaya tâbi olanların işyeri kıdemi için) çıplak brüt bir maaş tutarında tazminatı, TGS üyesine 12. ve 13. madde hükümlerine göre ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının yanında ayrıca öder.

– 5 –

Ajansın genel siyasetini, tutum ve gidişini ve yönünü kararlaştırmak ve değiştirmek işverene aittir. TGS üyesi buna uymayı, işyerinin ciddiyetine önem vermeyi, dışardan herhangi bir çıkar ve dostluk karşılığı yazı yazmamayı, resim çizmemeyi, fotoğraf ve görüntü çekmemeyi, verilen bütün işlerde işverenin isteklerine, Ajansın örf ve teammüllerine, meslek haysiyet ve şerefine uygun hareket etmeyi yalan ve kasıtlı haber, resim, fotoğraf ve görüntü getirmemeyi taahhüt eder.
TGS üyesi, her ne türde olursa olsun, başka bir işyerinde çalışamaz.
TGS üyesi meslek ve vazifesi ile ilgili her türlü ihmalden sorumlu olup, işverenin kendi branşları içinde, ilgili müdürlerden aldığı talimattan hiçbir şekilde dışarı çıkamaz. Kendisine verilen görevleri, beceri ile yapmayı taahhüt eder. Kastından doğacak zararları tazminle yükümlüdür. Ancak, işverenin Ajansın yönünde ve karakterinde yaptığı değişiklik, TGS üyesinin şeref ve şöhretini ve genel olarak manevi çıkarlarını bozacak şekilde açık bir durum yaratmışsa, 5953 sayılı Yasa’ya tâbi işçiler ihbar müddetini beklemeden akdi feshedebilir.
Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, şantaj gibi yüz kızartıcı suçları işleyenler, üstlerine fiili tecavüzde bulunanlar, bir ay içinde beş günden fazla mazeretsiz üst üste işe gelmeyenler, çalıştığı Ajansı alet etmek suretiyle maddi menfaat sağlayanların iş sözleşmeleri, sayılan bu hususlar TGS’ye bildirilerek feshedilebilir. Bu durumda sözleşmesi feshedilen kişi ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde bulunamaz. Ancak, herkesin adalet makamlarına müracaat yolu açıktır.

İŞ NEV’İNİN VE İLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Madde 11 – İşveren, yazılı rızası olmayan TGS üyesinin ünvanında ve iş nev’inde (örneğin muhabirlik, sekreterlik, arşiv memurluğu, idare gibi bölümler ve teknik servisler, ihtisas konuları arasında) değişiklik yapamaz. TGS üyesinin çalıştığı ili de değiştiremez. Ancak, geçici olarak bir takvim yılı içinde 30 günü aşmamak koşuluyla yapılacak il değişikliği halinde bu hüküm uygulanmaz. İşveren tarafından bu yolda yapılacak öneriyi geçici durumlar dışında, TGS üyesinin kabul etmemesi, işten çıkarılmasına veya herhangi bir surette cezalandırılmasına neden olamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAZMİNATLAR

KIDEM TAZMİNATI :

Madde 12 – İşyerinde en az bir yıl çalışmış olan TGS üyesi, kıdem tazminatına hak kazanır. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi, TGS üyesi tarafından muvazzaf askerlik hizmeti, sağlık nedenleri, bağlı bulunulan kanunla kurulu kurumlar ile sandıklardan yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla veya kadın işçilerin evlenmeleri nedeniyle feshi, TGS üyesinin ölümü nedeni ile kendiliğinden sona ermesi hallerinde, TGS üyesinin her hizmet yılı için 50 günlük, 1 Ocak 2001 tarihinden sonra işe girenlere her hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
– 6 –
212 sayılı Yasa ile değişik 5953 sayılı Yasa’ya tâbi TGS üyesi istifa etmesi halinde de kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak bu durumda kıdem tazminatı, her hizmet yılı için 40 günlük, 1 Ocak 2001 tarihinden sonra işe girenlere her hizmet yılı için 30 günlük ücreti üzerinden ödenir.

Kıdem tazminatına esas olan ücret, TGS üyesinin son aylık ücretine bu Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan ve süreklilik gösteren bir yıllık aynî ve nakdî bütün ödemelerin 1/12’sinin eklenmesiyle bulunan miktardır.

Emeklilik hakkını kazanmış dahi olsa, TGS üyesi emekli olmaya zorlanamaz. Emeklilik gerekli neden kabul edilerek iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilemez.

Kıdem tazminatı peşin ödenir. Bu ödemenin peşin yapılmaması durumunda, gecikilen süre için işveren, bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden gecikme faizi öder. Ancak, 212 sayılı Yasa’ya tâbi olarak çalışan TGS üyelerine kıdem tazminatlarının yüzde 50’si peşin, geri kalanı 4 ay içinde ve eşit taksitler halinde ödenir. Bu ödemeler zamanında yapılmaz ise gecikilen süre için, işveren, bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden gecikme faizi öder.

İHBAR ÖNELLERİ :

Madde 13 – İş sözleşmeleri işveren tarafından feshedilen TGS üyesi, aşağıdaki ihbar önellerine tâbidir :
İşyerinde altı aydan 1 yıla kadar çalışan TGS üyesi 30 günlük,
İşyerinde 1 – 2 yıl arasında çalışan TGS üyesi 2 aylık,
İşyerinde 2 – 4 yıl arasında çalışan TGS üyesi 3 aylık,
İşyerinde 4 – 5 yıl arasında çalışan TGS üyesi 4 aylık,
İşyerinde 5 ya da daha fazla yıl çalışan TGS üyesi 6 aylık.
Bu önellerin saptanmasında işyerinde geçen 6 aya kadar süreler 6 ay, 6 ayı aşan çalışmalar tam yıl olarak kabul edilir. Bu ihbar süresi içinde, İşveren, TGS üyesine her gün 3 saat iş arama izni vermek mecburiyetindedir. TGS üyesinin istifası halinde ihbar süresi 30 gündür. TGS üyesi bu süreye ait ücret miktarındaki tazminatı işverene önceden ödeyerek sözleşmeyi derhal feshedebilir. İhbar tazminatına esas olan ücret, TGS üyesinin aylık ücretine bu toplu iş sözleşmesi ile sağlanan bir yıllık aynî ve nakdî bütün ödemelerin 1/12’sinin ilavesiyle bulunan miktardır.

– 7 –

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR

ÇALIŞMANIN İŞVERENE VERİLMESİ :

Madde 14 – TGS üyesi mesai saati içinde her türlü çalışmasını işverene vermek zorundadır. Başka bir işte çalışamaz, başka bir meslek veya sanat icra edemez. Fikrî ve bedenî çalışmasının sonucu olan haber, ropörtaj, resim, görüntü, fotoğraf, film gibi ürünlerini işvereninden başkasına karşılıklı veya karşılıksız devredemez, kullanılmasını veya yayınını isteyemez.
TGS üyesinin bu tür bir ürünü başka bir yere vermek istemesi halinde işverenden yazılı izin alması gerekir. İşveren bu tür bir istemi en geç 15 gün içinde yanıtlamak zorundadır. İşveren, söz konusu eseri kendi işyerinde kullanma olanağı bulamıyorsa, TGS üyesinin avans veya sair ad altında bu eseri hazırlamak için almış olduğu ücreti iade etmesi koşulu ile izin vermemezlik edemez.
TGS üyesine Ajans dışında yazılı çalışma izni verilirse, bu toplu iş sözleşmesinin ücret, izin, çalışma koşulları, sosyal haklar gibi tüm hükümleri işveren tarafından aynen uygulanır.
Ajans dışında çalışma izni verilen TGS üyesi Toplu İş Sözleşmesinin tüm hükümlerinden eksiksiz yararlanır.

İSMİN YAYIMLANMASI VE YAYIMLANMAMASI :

Madde 15 – İşyerinde 212 sayılı Yasa’ya bağlı olarak çalışan TGS üyelerinin müesseseye verdikleri eser ve işlerde, müessesesinin gelenek ve eğilimlerine göre objektif değerlendirmelerle isimlerinin yayımlanması esastır.
Ancak 212 sayılı Yasa’ya bağlı olarak çalışan TGS üyeleri haklı bir nedene dayanmak şartı ile çalıştığı müesseseye verdiği eser ve işlerin bazılarında isminin yayımlanmamasını istemek hakkına sahiptir. İşveren de gerekçesini ilgiliye açık olarak belirtmek koşuluyla aynı hakka sahiptir.

İŞ RİSKİ :

Madde 16 – Doğal afetler, yangın, salgın hastalıklar veya sair toplumsal olayların TGS üyesi tarafından görevi gereği izlenmesi sırasında takip edilen olayın can güvenliğini ortadan kaldıracak nitelikte olması nedeniyle bu olayı izlemek esas görevi olmakla beraber TGS üyesine can güvenliğini ortadan kaldıracak nitelikteki olayın devamı süresince yasalardan ve Toplu İş Sözleşmesinden doğan bütün hakları dışında ayrıca her gün için aldıkları günlük ücretin dışında iki günlük brüt ücreti tutarında ücret ayrıca ödenir. Savaş muhabirliği yapan TGS üyeleri için bu ödeme 2 misli yapılır.
– 8 –
KAZA SİGORTASI :

Madde 17 – İşveren, TGS üyelerini, genel olarak 3.600,- TL’den aşağı olmamak üzere, ölüm ve kazaya karşı sigortalayacaktır. Aksi halde, işveren, TGS üyesinin işte ölmesi halinde, yasal mirasçılarına yasal hakları ve iş kazası dolayısıyla alacağı tazminat hakkı saklı kalmak şartıyla ilaveten 3.600,- TL ödemeyi kabul eder.
TGS üyesinin işte sakatlanması halinde, 3.600,- TL Sosyal Sigortalar Kurumu’nun tespit edeceği çalışma gücünü kaybetme oranında ödenecektir.
Bu durumda da, TGS üyesinin yukarı paragraftaki yasal ve sözleşmelerden doğan hakları saklıdır.

EĞİTİM FONU :

Madde 18 – İşveren, TGS üyelerinin eğitimi için her yıl 2.400,- TL eğitim fonu ayırır. Bu fonun kullanılma şekli Genel Müdür, TGS işyeri temsilcileri ve TGS yöneticileri tarafından tespit edilir. Bu konuda ileride meydana gelecek istekler işveren ile TGS arasında öncelikle görüşülecek ve kısa sürede gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. İşveren, kadrosundaki TGS üyelerinin mesleki gelişmelerini sağlamak amacıyla, TGS’nin işi aksatmayacak şekilde eğitim yaptırmasına yardımcı olur.
Bu eğitim, TGS üyesinin yabancı dil öğrenmesi veya bildiği yabancı dili geliştirmesi, teknolojik gelişmeleri öğreneceği seminerlere katılması şeklinde olabilir. Mesai saatleri dışında yabancı dil kurslarına ve teknik servislerle ilgili gelişme kurslarına katılan TGS üyelerinin bu kurs ücretleri ve masrafları işverence karşılanır. Zorunlu sebepler dışında kursu tamamlamayanlardan kurs ücretleri geri alınır.
TGS üyesi, yukarda belirtildiği şekilde, kendi isteği ve ücretsiz izinle uzun süreli eğitim, dil ve meslek kurslarına katılabilir. Bu eğitim yurt içinde, veya yurt dışında olabilir. İşveren, 6 ayı geçmemek ve işleri aksatmamak üzere yılda ancak 4 kişiye ve sırayla ücretsiz eğitim izni verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İZİNLER

YILLIK ÜCRETLİ İZİN :

Madde 19 – TGS üyelerinden meslek kıdemi 10 yıldan az olanlara yılda 1 ay, 10 yıl ve 10 yıldan fazla olanlara birbuçuk ay ücretli izin verilir. Dokuz yıl altı ayı doldurmuş olan TGS üyesinin meslek kıdemi 10 yıl olarak kabul edilir. Yıllık ücretli izin süresinin saptanmasında TGS üyesinin aynı işyerindeki hizmet süresi değil, meslekî hizmet süresi esas alınır. İzin hakkı 1 Ocak’ta kazanılır. Ancak, TGS üyesi işyerine hangi ayda girmiş olursa olsun, işyerinde altı ay çalışmış olmak kaydıyla meslek kıdemine göre saptanacak izne hak kazanır. O yıla ait izin yardımını tam olarak alır. Yıllık ücretli izinlerini çalıştıkları ilin dışında geçirecek olan TGS üyelerine istek halinde gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 8 gün ücretsiz izin verir.
– 9 –
Yıllık ücretli izin dönemine rastlayan genel tatil günleri, ulusal bayram günleri ve hafta tatilleri toplu iş sözleşmesindeki izin sürelerine eklenir. Yıllık izin listelerini işin sevk ve idaresini gözönünde bulundurarak işveren ve TGS temsilcileri birlikte hazırlarlar. Listelerin düzenlenmesi sırasında TGS üyesinin istekleri dikkate alınır. Yıl içinde zorunluluk nedeniyle yıl sonuna kadar işverenin yazılı talimatı ve TGS üyesinin rızasıyla kullanılmayan yıllık iznin ücreti, yüzde 50 zamlı olarak ödenir. TGS üyesi o takvim yılına ait yıllık iznini kullanmadan taraflarca iş sözleşmesi feshedilirse, izin süresine ait ücreti ve izin yardımı kendisine peşin olarak ödenir. İşveren, TGS üyesinin iş sözleşmesini yıllık iznini kullandığı sırada feshedemez.

İZİN YARDIMI :

Madde 20 – Yıllık ücretli izine hak kazanan TGS üyelerine izne çıkışlarında yılda bir defaya mahsus olmak üzere brüt 350,- TL izin ödeneği verilir.

YILLIK İZİNDEN ÇAĞIRMA :

Madde 21 – TGS üyesi, yıllık iznini kullandığı süre içinde işveren veya işveren vekili tarafından izni kesilerek göreve çağrılırsa, çalıştığı her gün için yevmiyesi %100 zamlı ödenir. Aldığı izin yardımının iadesi istenemez. TGS üyesi izni sırasında devamlı oturduğu ilin dışarısına çıkmışsa o yere gidiş dönüş ücreti, belgelemek kaydıyla, (yanında bulunan ailesi efradı buna dahildir) kendisine verilir. TGS üyesinin geri kalan izin hakkı saklıdır. Dönüş yol süresi Toplu İş Sözleşmesindeki izin süresinden sayılamaz.

SAKLI KALAN İZİN :

Madde 22 – TGS üyeleri geçici bir görevle il veya yurt dışında bulundukları sırada haftalık izin isteyemezler.
Ancak, bu görevleri sırasında kullanamadıkları haftalık izinlerini dönüşlerinde izin olarak kullanır veya işverenin göstereceği ihtiyaç üzerine çalışarak ücretlerini dokuzuncu maddeye göre alırlar. Davetli olarak veya kendi arzularıyla gidenler bu hükümden yararlanamazlar.

ÖZÜR İZNİ :

Madde 23 – TGS üyesine evlendiği zaman 10; çocuğu doğduğu zaman 3; eşi, çocuğu, kendisinin veya eşinin anası veya babası öldüğü zaman 4; çocuğu evlendiği, kardeşi, büyükannesi, büyükbabası veya torunu öldüğü zaman 2 gün olağanüstü ücretli izin verilir.
Tabî afetler nedeniyle TGS üyesinin kendisine, evine ve ailesine bir zarar geldiği zaman 15 gün ücretli izin verilir. Bu izinler yıllık izinden sayılmaz.
Kendisi ve ailesinin işi için resmi daireye, mahkemeye, askerlik şubesine yahut sağlık kuruluşlarına aynı gün gidip gelen ve böylece günün bazı saatlerini işyerinden uzak geçiren TGS üyelerinin bu hususu belgelemesi halinde ücreti kesilmez.

-10 –
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ :

Madde 24 – Hasta bulunan TGS üyesinin iş sözleşmesi 18 ay süre ile feshedilemez.
Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalar, İşveren Yönetim Kurulu kararıyla tedavi için yurt dışına gönderilir.
TGS üyesi 3 yıllık hastalık süresi içinde yasalardan ve bu toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının defaten ödenmesini ve iş sözleşmesinin feshedilmesini isteyebilir. TGS üyesinin hastalık süresi 18 ayı aştığı takdirde işveren iş sözleşmesini feshedebilir. Şu kadar ki bu halde iş sözleşmesi feshedilen TGS üyesine yasalardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları defaten ödenir.
İşveren 18 ay süre ile hasta bulunan TGS üyesinin SGK’dan aldığı iş görmemezlik ödeneğini işverene iade etmesi kaydıyla aylığını ve diğer sosyal yardımları TGS üyesine ödemeyi kabul eder.
İşveren, iş sözleşmesi feshedilmiş dahi olsa başka bir işyerinden vizite kağıdı alma olanağı olmayan TGS üyesine ilgili tüzüğün gerektirdiği altı ay süreyle vizite kağıdı vermeye zorunludur. Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı haller dolayısıyla görev yapamayacak duruma düşüp de işveren tarafından işinden çıkarılan TGS üyesi azami üç yıl içinde iyileştiği takdirde münhal ise eski işine tekrar ve tercihen alınır.
İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin imzasını takip eden 15 gün içinde İş Yasası’nın 80. maddesinde belirlenmiş olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu’nu (işyerlerinin merkez ve bürolarında) oluşturmak zorundadır.
Kurulun oluşması ve çalışmalar İş Yasası’nın 80. maddesine göre çıkarılmış olan Tüzüklere göre yürütülür.
TGS üyelerinin yılda bir defa işyeri doktorunca ve işyeri doktorunca gerekli görülenlerin tam teşekküllü özel veya resmi bir sağlık kuruluşunca sağlık kontrolünden geçirilmesi zorunludur.
TGS üyelerinin çalıştıkları servislerin sağlık normlarına uygun olması gerekir.

HAMİLELİK HALİ VE SÜT İZNİ :

Madde 25 – TGS üyesi hamileliği halinde doğum öncesi ve doğum sonrasında toplam 4 ay doğum izni kullanır. Çoğul gebelik halinde bu süreye 1 ay eklenir. Ayrıca doğum yapan TGS üyelerine istekleri halinde de 6 ay ücretsiz izin verilir.
TGS üyesinin doğum iznini kullandığı süreye ait ücreti işveren tarafından tam olarak ödenir.
TGS üyesinin hamileliğini doktor raporu ile belgelediği tarihten başlayan ve doğum tarihinden 6 ay sonraya kadar geçen süre içinde iş sözleşmesi feshedilemez.
Kadın TGS üyelerine 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını TGS üyesi kendisi belirler. Bu süre, günlük çalışma süresinden sayılır.
-11-

ASKERLİK :

Madde 26 – TGS üyesinin askerliği sırasında iş sözleşmesi feshedilemez. TGS üyesi askerlik süresinin sona ermesiyle, işyerindeki eski işine döner ve işyerindeki sözleşmenin tüm haklarından (zamlar dahil) yararlanır. Talim, manevra veya tatbikat nedeniyle silah altına alınan TGS üyesinin bu süre içinde ücret hakkı saklıdır. İlk muvazzaf askerlik görevi için silah altına alınan TGS üyesine, silah altında bulunduğu süre içinde son aldığı ücret, yarısı oranında ödenir.
Bu durumda askerlik süresi kıdemden sayılır. Yıllık izin süresinin hesabında da bu kıdem süresi esas alınır. İşyerinden askere giden ve dönen TGS üyesinin işyerinde 6 ay çalışması şartıyla askerlik süresi kıdem haklarına dahildir.

YAYININ TATİLİ HALİNDE ÜCRET :

Madde 27 – Hangi nedenle olursa olsun işverenin yayını tatil etmesi halinde sendikalı TGS üyeleri yayının tatilinden itibaren 3 ay süreyle aylık ücretlerini alırlar. Sendikalı işçilerin kıdem hakları da öncelikle ödenir.

TUTUKLULUK-GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET
HALLERİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA :

Madde 28 – TGS üyesi gazeteci, ANKA-Ankara Ajansı’ndaki işi ile ilgili fikir suçuna ait bir yayından ötürü hürriyeti kısıtlanırsa mahkumiyet süresince ücretini bütün haklarıyla birlikte işverenden almaya devam eder ve iş sözleşmesi hiçbir şekilde feshedilemez. TGS üyesi gazetecinin, bir yayın dolayısıyla uğrayacağı maddi mahkumiyet işveren tarafından karşılanır. Hapis cezasının paraya dönüştürülmesi olanağı var ise İşveren bu miktarı karşılamakla yükümlüdür.
Yukarıda belirtilen hürriyet kısıtlaması ya da maddi mahkumiyet, TGS üyesi gazetecinin işyerinden ayrılmasından sonra vuku bulmuşsa bu halde de bu maddenin birinci paragrafı uygulanır.
Ancak hürriyetin tahdidi veya maddi mahkumiyeti mucip olan yayın, gazeteci tarafından ajans sorumlu müdürünün tetkikinden geçirilerek neşri takarrur eden şekil üzerinden tahrifat, tadilat, tay veyahut ilaveler yapmak veya yaptırılmak suretiyle vuku bulduğu takdirde gazeteci bu hükümden yararlanamaz.
Hürriyeti bağlayıcı mahkumiyete sebep olan yayını, işverenin zorlaması sonucunda ajansta yayımlanmış ise, o takdirde, işveren TGS üyesinin mahkumiyet süresinde ücretini bir misli fazla olarak ödeyecektir.
Mahkumiyeti biten TGS üyesi günün şartlarıyla görevine döner. TGS üyesi, Basın Yasası’na muhalefeti dışında gözetim altına alındığında bunu belgelemek koşuluyla yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir.

-12 –

Gözaltında geçen süre sonunda veya herhangi bir nedenle tutuklanan TGS üyesinin tutukluluğunun,
a – Kovuşturmaya yer olmadığı,
b – Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,
c – Beraat kararı verilmesi,
d – Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması nedenlerinden biriyle, bir yıl içinde son bulması halinde işine son verilemez.
5680 sayılı Yasa’nın beşinci maddesinde sayılan suçlar dışında yargılanmaları tutuklu olarak devam edenler ücretsiz izinli sayılır.
Bir yıldan sonra işveren dilerse iş sözleşmesini kıdem tazminatını ödemek suretiyle feshedebilir. Şu kadar ki, bu süre içinde, İş Kanunu’nun 25. maddesinin 2. bendi ve basın iş kanunları hükümleri dairesinde, İş Sözleşmesini İşverenin bu süreyi beklemeden tazminatsız feshedebileceği bir suçun işlenmemesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
AKÇALI KONULAR

ARAÇ-GEREÇ SAĞLANMASI :

Madde 29 – İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamına giren TGS üyesinin görevini yapabilmesi için gerekli araç-gereç, ekipman, kağıt, film, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı, taşınabilir bilgisayar, kamera, cep telefonu, telefon kartı, phone kart, flash kart, kaset, cd, disk, vb. ihtiyaçları karşılar.
TGS üyelerinin görevde kullandıkları ses kayıt cihazları, fotoğraf makineleri, bilgisayar, kamera vb. ekipmanlar kendilerine ait ise bunların bakım ve onarımları işverence yaptırılır.
TGS Üyesine, kendisine ait ses kayıt cihazı için, amortisman bedeli olarak her ay net 30,- TL (otuz) ödenir.
TGS Üyesine, kendisine ait fotoğraf makinesi ve kamera için, amortisman bedeli olarak her ay net 30,- TL (otuz) ödenir.

MASRAFLAR :

Madde 30 – TGS üyesinin görevini yürütebilmesi için yaptığı masraflar işveren tarafından karşılanır. TGS üyesi şehir içi veya şehir dışı görevlerde kendisine ait aracı kullanıyorsa, bunun için ek bir ödeme yapılması gereklidir. Muhabir ve foto muhabirlerine, yaptıkları masraflar için götürü olarak her ay net 420,- TL (dörtyüzyirmi) ödenir.

SEYAHAT ÖDENTİLERİ :

Madde 31 – a – TGS üyeleri, bulundukları ilin sınırları dışına görevli olarak gönderilirlerse, yol, otel, haberleşme ve yemek masrafları belge karşılığı işveren tarafından ödenir. Bu ödemeden ayrı olarak TGS üyesine, seyahat sürecince her gün için net 60,- TL (altmış) yolluk verilir. İl sınırları içinde ve fakat belediye sınırları dışında bir yere iş için gönderilen ve geceyi gittikleri yerde geçirmeleri gerekli görülenlere de bu hükümler uygulanır.

-13 –

b -Yurt dışına gönderilen TGS üyelerinin yol, otel, yemek ve haberleşme masrafları işveren tarafından karşılanır.
c -Yurt içi görev yeri değişikliklerinde TGS üyesinin kendisi, eşi ve çocukla-rının yol paraları ile ev eşyası taşıma giderlerini İşveren karşılar.
d -Seyahat nedeniyle sendika üyesine ödenen avanslar işten dönüş tarihini takiben 10 gün içinde kapatılır. Kapatılmadığı takdirde sendika temsilcisi kanalıyla istenilir. Sorun çözümlenmezse ilk alacağı ücretten kesilir.

TGS ÜYESİNİN DONANIMI :

Madde 32 – TGS üyesi, görevli olarak gönderileceği yer veya izleyeceği olayın çıktığı çevreye göre işverence donatılır. Görev sırasında bu donatımın ve kullanılan malzemenin kusuru olmaksızın hasara uğramasından TGS üyesi sorumlu tutulamaz. Bu donanım ve malzeme TGS üyesinin ise hasar işverence karşılanır.

GIDA YARDIMI :

Madde 33 – TGS üyelerine günde bir öğün yemek veya anlaşmalı bir yemek şirketinden yemek fişi verilir. Yemek verilmesi mümkün olmayan hallerde TGS üyelerine ayda net 150,- TL (yüzelli) yemek parası ödenir. Bu rakam 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren net 175,- TL (yüzyetmişbeş) olarak uygulanır. Yemek verilmesi halinde de kıdem tazminatına esas olacak ücrete yemek bedeli, sözleşmenin birinci yılı için net 150,- TL (yüzelli), ikinci yılı için net 175,- TL (yüzyetmişbeş) olarak katılır.

ÖLÜM YARDIMI :

Madde 34 – TGS üyesinin ölümü halinde kıdem tazminatı yasal varislerine derhal ödenir. Ayrıca;
a – İşçinin normal ölümü halinde net 1500,- TL ölüm yardımı,
b – TGS üyesinin cenaze masrafları,
c – TGS üyesinin ölümü, iş kazası ya da SSK’ca saptanması koşuluyla
meslek hastalığı sonucu vuku bulmuşsa net 1500,- TL ölüm yardımı,
d – TGS üyesinin eşi, çocuğu, anne ve babası öldüğü zaman net 1.100,- TL ölüm yardımı,
İşverence ödenir.

EVLENME VE DOĞUM YARDIMI :

Madde 35 – TGS üyesine evlendiği zaman net 700,- YTL (yediyüz), çocuğu doğduğu zaman çocuk başına net 550,- TL (beşyüzelli) ödenir.
Bu ödemeler en geç üç gün içinde yapılır.

ÇOCUK YARDIMI :

Madde 36 – TGS üyelerine her ay çocuk başına 35,- TL (otuzbeş) net çocuk parası ödenir.

-14 –

AİLE YARDIMI :

Madde 37 – İşveren, evli TGS üyelerine her ay net 35,- TL (otuzbeş) aile yardımı yapar.

YOL PARASI :

Madde 38 – İşveren, TGS üyelerinin normal ücretleri ve başka herhangi bir ad altında yapılan ödemelerin dışında her ay net 120,- TL (yüzyirmi) yol parası öder. Bu miktar 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren her ay net 150,- TL (yüzelli) olarak uygulanır. Ayrıca, TGS Üyesinin, göreve gidiş-gelişleri sırasında yaptığı her türlü yol masrafı (otobüs, dolmuş, metro, taksi, vb) İşveren tarafından karşılanır.

KREŞ YARDIMI :

Madde 39 – İşveren, işyerinde çalışan kadın TGS üyesinin 0-6 yaş grubundaki her çocuğu için ayda net 75,- TL (yetmişbeş) kreş yardımı yapar.

GİYECEK YARDIMI :

Madde 40 – İşveren, TGS üyelerine her yıl Ekim ayı içinde brüt 300,- TL (üçyüz) giyecek yardımı yapar. TGS üyesinin fatura getirmesi halinde ödeme net olarak yapılır.

YAKACAK YARDIMI :

Madde 41 – İşveren, TGS üyelerine her ay 75,- TL (yetmişbeş) net yakacak yardımı yapar.

EĞİTİM YARDIMI :

Madde 42 – İşveren, TGS üyesinin ilköğretim okuluna giden her çocuğu için yılda 110,- TL (yüzon), lise ya da dengi okullara giden her çocuğu için 150,- TL (yüzelli), üniversite ya da dengi yüksek okullara giden her çocuğu için 200,- TL (ikiyüz) net eğitim yardımı yapar. Ödemeler her yıl Ekim ayının 25. günü yapılır.

YILLIK İKRAMİYE :

Madde 43 – İşveren, işyerinde çalışan TGS üyelerine her sözleşme yılında 4 maaş tutarında ikramiye öder. İş akdinin taraflarca feshi halinde TGS üyesi o sözleşme yılında işyerinde ne kadar süre çalışmış ise çalıştığı ay oranında bu ikramiyelere hak kazanır. Bu ikramiyeler her yıl Haziran, Eylül, Aralık ve Mart aylarının 10. gününe kadar ödenir. (İşveren, bu ödemeleri her aya eşit olarak bölerek de yapabilir.)
-15 –
BAYRAM YARDIMI :

Madde 44 – İşveren, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının arifesinde TGS üyelerine brüt 300,-’er TL (üçyüz) bayram yardımı verir.
ÖDEME VE KAZANÇLARIN AZALTILAMAYACAĞI :

Madde 45 – İşyerinde çalışan TGS üyelerinin ücretleri her ay peşin olarak ödenir. Ancak, 4857 sayılı Yasa’ya bağlı vasıfsız işçiler için bu hüküm işyerinde fiilen üç ay çalışmasından sonra uygulanır.
İşveren, ücret ve diğer tüm nakdi ödemeleri, TGS Üyelerinin bireysel banka hesaplarına yukarıdaki hükme uygun olarak yatırmak suretiyle yapar.
Bu Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması sonucu olarak işverenin yükümlülüğüne giren yeni haklar TGS üyelerinin ücret ve haklarının daha aşağı hadlere indirilmesine neden olmaz.
TGS üyelerinin önceki toplu sözleşmelerden, yasalardan, özel sözleşme ve işyeri uygulamalarından doğmuş bulunan tüm hakları saklıdır.
Bu Toplu İş Sözleşmesi ile elde edilen ücret ve diğer hakların toplamı; bu toplu sözleşmenin imza tarihinden önce İşveren tarafından çalışanlara yapılan ücret ve diğer ödemelerin toplamından daha az ise çalışanın lehine olan yüksek meblağın uygulanmasına devam edilir.

ASGARİ BAŞLANGIÇ ÜCRETLERİ :

Madde 46 – İşyerine yeni giren işçiler carî asgari ücretin yüzde 5; ortaokul, ilköğretim, lise ve dengi okul mezunları carî asgari ücretin yüzde 10; üniversite ya da dengi yüksek okul mezunları carî asgari ücretin % 15 fazlasıyla işe alınırlar.
Bu madde uyarınca uygulanan ücretler asgari ücret artışlarından sonra işe alınacak olanların başlangıç ücretinden düşük olamaz.
KIDEM PRİMİ :

Madde 47 – İşveren, TGS üyesinin meslekte geçen her yılı için ayda net 6,- TL ve işyerinde geçen her kıdem yılı için ayrıca ayda net 6,- TL kıdem primi öder. Bu durumda TGS üyesinin esas maaşı kıdem zammının eklenmesi ile bulunan miktardır.
TGS üyesinin mesleğe başlangıç tarihi İş Kolları Yönetmeliği’nin 10 ve 27. sıra numarasında belirtilen hizmetleri için SSK’ya prim ödediği tarihtir.

-16-

YABANCI DİL TAZMİNATI :

Madde 48 – Yabancı dil bildiğini, işverence kurulacak bir komisyonda başarı göstererek belgeleyen TGS üyesine ayda net 225,- TL (ikiyüzyirmibeş) yabancı dil tazminatı verilir. Kazanılmış haklar saklıdır.
SORUMLULUK TAZMİNATI :

Madde 49 – Aşağıdaki kadrolarda çalışanlara o kadrolarda çalıştırıldıkları sürece, karşılarında belirtilen miktarlarda aylık net sorumluluk tazminatı ödenir:

Genel Müdür ve Genel Yayın Müdürü 300,- TL
Yazı İşleri Müdürü ve Müessese Müdürü 250,- TL
Bölge Temsilcisi 250,- TL
İstihbarat Şefi 220,- TL

SÖZLEŞME ZAMMI :

Madde 50 – İşyerinde çalışan TGS üyelerine iki yılda bir yüzde 5 oranında zam yapılır. Bu zam hiçbir şekilde bu Toplu İş Sözleşmesinin getirdiği zamlar içinde sayılmaz.
SOSYAL YARDIM 2. YIL ZAMLARI

Madde 51 – Sözleşmenin 17, 18, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48 ve 49. maddelerinde belirlenen miktarlar, sözleşmenin ikinci yılında 1 Nisan 2014–31 Mart 2015 tarihleri arası için gerçekleşecek Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi (TÜFE) oranında arttırılarak ödenir.
-17-

ÜCRET ZAMLARI :
Madde 52 – İşveren, TGS üyelerinin 31 Mart 2014 tarihinde almakta oldukları net ücretlerine 1 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere net 300,- TL zam yapar.

İKİNCİ YIL ZAMMI :
İşveren, TGS üyelerinin 31 Mart 2015 tarihinde almakta oldukları net ücretlerine 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere net 400,- TL zam yapar.
Bu madde uyarınca yapılan zamlar sonucunda bulunacak ücretler yukarıya doğru en yakın 1,-TL’ye tamamlanır.

YÜRÜRLÜK VE SÜRE :
Madde 53 – Bu Toplu İş Sözleşmesi 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren bir yıl süreyle yürürlüktedir.

loading

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com