Home / Toplu İş Sözleşmeleri / Cumhuriyet Gazetesi TİS (2001-2003)

Cumhuriyet Gazetesi TİS (2001-2003)

TARAFLAR. KAPSAM VE AMAÇ:
Bu Toplu İş Sözleşmesi bir yandan merkezi İstanbul’da bulunan TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI (Sözleşmede TGS diye anılacaktır) diğer yandan YEDİ MAYIS HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş. (bu sözleşmede işveren diye anılacaktır) işyerlerinde çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın bütün üyeleri ile işverenin ilişkilerini düzenlemek ve İstanbul, Ankara, İzmir işyerlen lie diğer illerde ve yurt dışındaki çalışan TGS üyelerini de kapsamak üzere bütün işyerlerinin özeiliklen ve olanaklar: dikkate alınarak işletme düzeyinde imzalanmıştır.

Bu Toplu İş Sözleşmesi, TGS üyelerinin sosyal, ekonomik, mesleki düzeylerini yükseltmeyi; insanlık onuruna yaraşır çağın ve mesleğin gereklerine uygun yaşam düzeyine ulaşmalarına yetecek ücret almalarını, işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakabilecekleri, sevgi ve saygıya dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı, demokratik katılımcılığı düzenlemeyi, işyerinde sosyal güvenlik ile işçi sağlığı ve s güvenliğini sağlayacak önlemier alınmasını, üretkenliği ve verimliliği arttırmayı amaç edinir.
Toplu İş Sözleşmesinde değinilmeyen konularda ‘‘Gazeteci” niteliğinde olan fikir işçilerine 212 sayılı yasa ile değiştirilen 5953 sayılı yasanın hükümleri, 212 sayılı yasa dışında kalan TGS üyelerine ise ‘-75 sayılı İş Yasası hükümleri uygulanacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:
işveren ile 212 sayıiı yasaya tabı TGS üyesi arasında yapılması zcruniu bulunan kişisel anlaşmaların yazılı olması ve işbu toplu iş sözleşmesinin tanıdığı haklan azaltıcı, kısıtlayıcı ve bozucu hükümler taşımaması şarttır. Bu anlaşmalarda, TGS üyelerinin görevi, ücret miktarı, iki yılda bir ücretine yapılacak zam oranı, meslek kıdemi ile eğer işveren bir veya daha fazla gazete, dergi ve ajansa sahipse bunlardan hangisinde görevli bulunduğunun açıklıkla belirtilmesi şarttır. Bu anlaşmaların birer örneği imzalandığı tarihten sonraki 15 işgünü içerisinde işveren tarafından TGS’ye gönderilecektir.
İşyerinde çalışan TGS üyelerinin ış nevinde, ücretinde ve çalışma şartlarında meydana gelecek her türlü değişiklik yazılı anlaşmaya konulacak ve değişiklikler yukarıda belirtilen süre içinde yazılı olarak sendikaya bildirilecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM SENDİKA HAKLARI VE GÜVENCESİ

SENDİKA GÜVENCESİ VE SENDİKAL İZİNLER:
Madde 1 – İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi’nin taraflarından birini teşkil eden TGS’nin Merkez ve
Şubelerinin Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile temsilcilerini sendikal görevlerim
yapmalarından ötürü işten çıkaramaz, ceza veremez, sendikal görevlerini yapmalarına hiçbir şekilde engel
olamaz. Bu yönetici ve temsilciler rızaları dışında meslekleriyle ilgili olmayan bir işe nakledilemez veya
başka bir işyerine daimi olarak bir aydan fazla gönderilemezler.
İşveren, yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi
halinde, iş sözleşmesi sona eren Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerine yasalardan ve bu toplu
iş sözleşmesinden doğan haklan dışında ayrıca 12 maaşları tutarında tazminat öder. İşyeri Sendika
Temsilcilerinin yasal haklan ise saklıdır.
işveren, TGS üyelerinin sendikacılık görevini yapmalarından ötürü iş sözleşmelerini feshedemez.
işveren bu Toplu İş Sözleşmesi döneminde, TGS üyelerinden herhangi birinin iş sözleşmesini 11. madde
dışında feshedemez.
işveren,
a – Sendika Yöneticisi olanlara yılda 12 gün,
b – Sendika Temsilcisi olanlara yılda 10 gün,
c – Sendika üyesi olanlara kongre, grev oylaması dışında, yılda 100 günden fazla olmamak, aynı günde işyerindeki sendika üye sayısının yüzde lO’unu aşmamak ve TGS’nin istediği tarihlerde sendika ile ilgili görevini yapabilmek üzere izin verir.
İşveren bu süre içinde hiçbir şekilde ücret kesmez ve bu süreyi yıllık izinden sajmaz.
Söz konusu süre içinde TGS üyesinin işine vekalet edenlere her ne ad altında olursa olsun ayrıca
bir ücret ödenmeyecektir

SENDİKA AİDATI:
Madde 2 – İşveren, işyerinde çalışan TGS üyelennin aidatlarını, her ne şeklide olursa olsun Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan çalışanların dayanışma aidatlarını, TGS’nin göndereceği bordroya göre kesip Sendikaya veya Sendikanın bildireceği banka hesabına en geç bir ay için de yatıracaktır.
İşveren, işyerine giren ve çıkanlarla, emekli olanları TGS’ye yazılı olarak 15 işgünü içinde bildirir.

SENDİKA ODASI VE İLANLAR:
Madde 3 – İşveren, işyerlennde TGS görevlileri ve temsilcilerinin görevlerini yürütebil mel eri için işyerinin Merkez ve Bürolarında Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihini izleyen bir ay içinde birer oda tahsis eder ve gerekli donanımı yapar.
İşveren, işyerinde, TGS’ce gönderilecek sendikai faaliyetlerle iigıii her çeşit biidin, iisıe, grev ilanı, açıklamalar gibi TGS’ye ait belgelen asmak ve yapıştırmak üzere görülür bir yerce ilan tahtası bulunduracaktır. (Bu bircamekan halinde olacak ve anahtarı TGS temsilcisinde bulunacaktır.)

TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ:
Madde 4 – TGS, işyerienne, yasada beiinenen sayıca Sendika Temsilcisi atar ve ou atamayı yazılı olarak işverene biicinr. işveren Toplu İş Sözleşmesi hükümlennın uygulanması ve TGS üyelerinin haklarının korunması için temsilcilerin yapacaklar çalışmalara engel olmayacaktır.
Temsilciler, yasalara uygun olarak işyerinde Toplu iş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması çın çaba gösterirler.

TEMSİLCİLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ:
Madde 5 – TGS üyesi, Toplu İş Sözleşmesi uygulamasından doğan anlaşmazlıkları, şıkayetferını ve isteklerini yazılı olarak TGS temsilcisine bildirir. TGS temsilcisi, konuyu yetkıii kişilere yazılı olarak iletir. İşveren, işveren vekili veya ilgili kişi, TGS temsilcisinin başvurusunu 5 işgünü içinde görüşmek ve sonucu yazılı olarak bildirme zorundadır.
TGS temsilcisinin konuyu çözümleyememesi halinde, sorun yazılı olarak Sendikaya bildirilir.
Ayrıca, TGS işyeri temsilcileri ve TGS yöneticileri, işi aksatmamak kaydıyla, işverenin TGS temsilciliğine tahsis edeceği odada, TGS üyeleri ile kişisel şikayetlerini çözümlemek üzere görüşme yapabilirler.
Yine TGS temsilcileri veya TGS yöneticileri, önceden işverene, haber vermek suretiyle, mesai saatleri dışında, üyelerle toplantı yapabilirler.

MÜTESELSİL SORUMLULUK:
Madde 6 – İşveren, işyerini, başka bir gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devrettiği takdirde, bu Toplu İş Sözleşmesi süresi sonuna kadar Toplu İş Sözleşmesinin TGS üyelenne tanıdığı haklar yeni işveren tarafından yerine getirilmediğinde, yeni işverenle (3. Şahıs ile birlikte) müteselsilen sorumludur.
Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamındaki işyerlerinde gazetenin yayımında doğrudan katkısı bulunan işlerin bir bölümünün 3. şahıslara yaptırılmaması esastır.

İKİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

NORMAL ÇALIŞMA SÜRELERİ:
Madde 7 – İşyerinde çalışan TGS üyelerinin günlük çalışma süresi 7.5 saattir. İşyerinde gündüz ve gece çalışan TGS üyeleri, haftada iki gün ücretli izin yaparlar. Yemek tatili, bu çalışma süresine dahil değildir.
Bütün çalışmalar çalışmaya başlama saatinden itibaren sürelidir. Tarafların rızası olmadan çalışma hiçbir şekilde parçalı veya bölüntülü yaptırılamaz. İşyerinde normal çalışma saatleri içinde geçen süreler fiilen çalışılmasa dahi çalışılmış olarak kabul edilir. Ve TGS üyesi normal çalışma süresindeki gibi her türlü hakkıyla ücrete hak kazanır.
işin başlayacağı ve biteceği saatler, ara dinlenmeleri, postalar, TGS temsilcilerinin görüşü alınarak işverence düzenlenir.

İşe geldiği halde elektrik kesilmesi, gazetenin çıkmaması veya herhangi bir nedenle kendisine iş venlmeyen TGS üyesinin ücretinden kesinti yapılamaz. Yaşı 18’den küçük olanları gece çalıştıramayacağını İşveren kabul eder.

İŞ SAATLERİNİN SAPTANMASI:
Madde 8 – İşyerinde çalışan TGS üyelennin hangi saatler arasında çalışacakları, İşveren tarafından evvelce kesin olarak belirtilir. Bu çalışma saatlerinde yapılacak değişikliklerin yazıyla TGS Temsilcisi ve çalışana bildirilmesi zorunludur. TGS üyesi, aile düzenini ve sağlığını bozacak çalışma koşullarındaki değişikliği kabul etmek zorunda değildir Kabul etmemesi iş sözleşmesinin feshine sebep olamaz.

FAZLA MESAİ :
Madde 9 – Bu Toplu İş Sözleşmesinde saptanan normal çalışma süresinden fazla çalışmalar fazla mesaidir.
Fazla mesai sürelerine beher saat için verilecek ücret, normaı saat ücretinin % 50 fazlasıyla ödenir.
Saat 24.00’ten sonra yapıian fazla mesailer için veniecek ücret ise ncrmai saat ücretinin % ICO fazlasıyla ödenir.
Fazla mesai saatlennın hesabında yarım saatten az olan mesailer yarım saat, yarım saatten fazlası ise bir saat sayılır. Fazla mesailer hangi saatlerde yapılmış ise o saatler için yazılır Fazla mesailere ilişkin ücret, en geç müteakip ücret teciyesi ile Dirlikte cöenir. Fazia mesaiye gereK olup olmadığına işveren veya yetkili kılacağı kişiier karar verir.
TGS üyesi kendiliğinden fazla mesai yacamaz. Mesieğin gerektirdiği ve yukarıda sayılan yetkıii kişilerin haberdar edilemeyeceği haller bunun dışındadır. Bu durumda TGS üyesi fazia mesai süresini ve gerekçesini yazılı olarak bildirir.
Güniük fazla mesai süresi, meslek gereği kısıtlanamaz. TGS üyesine, rızası cimadar fazia mesai yaptırılamaz. Çalışması saat 24.00’ten sonra biten TGS üyelen ertesi gün saat 12.00’den önce ;se şağnlamaz. Saat 24.00’ten sonra işyerinden ayrılan TGS üyelerini, İşveren, kendi araçları ile konutlarına gönderecektir.
Taşıma servislerinde 30 dakikalık gecikme sorun yaratmaz.
Yetkililer tarafından düzenlenecek fazla mesai fişinin bir kopyasının aynı gün ilgili sen/is şefinin imzalamasından sonra işçiye verilmesi zorunludur.

BAYRAM VE TATİLLERDE ÇALIŞMA:
Madde 10 – TGS üyelerinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlen ile kendi hafta tatili günlerinde çalışmaları halinde, ücretleri % 100 zamlı (asıl ücretlerinin dışında 2 yevmiye) ödenir. O gün yapılan çalışmalar 7,5 saati doldurmasa da tam gün çalışılmış sayılır ve ödemeler ona göre yapılır.

TARAFLARIN SORUMLULUĞU:
Madde 11 – Gerekli sebep olmadıkça TGS üyesi işten çıkarılamaz. Çıkarıldığı takdirde yasal haklar işveren tarafından 13. ve hakettiği takdirde 14. madde hükümlerine göre derhal ödenir.
Ancak, yargı organlarınca gerekli bir sebep olmaksızın çıkarıldığı saptanırsa, İşveren, yasal hakları dışında (212 sayılı Yasa’ya tabi olanların kıdem tazminatına esas olan her meslek yılı için, 1475 sayılı Yasa’ya tabi olanlann işyeri kıdemi için) çıplak brüt bir maaş tutarında tazminatı, TGS üyesine 13. ve 14. madde hükümlerine göre ödenen kıdem ve ihbar tazminatlannın yanında ayrıca öder.
Gazetenin genel siyasetini, tutum ve gidişini ve yönünü kararlaştırmak ve değiştirmek İşverene aittir. TGS üyesi buna uymayı, işyerinin ciddiyetine önem vermeyi, dışarıdan herhangi bir çıkar ve dostluk karşılığı yazı yazmamayı, resim çizmemeyi, fotoğraf çekmemeyi, verilen bütün işlerde İşverenin isteklerine, müessesenin örf ve teamüllerine, meslek haysiyet ve şerefine uygun hareket etmeyi ve kasıtlı haber, resim ve fotoğraf, karikatür getirmemeyi taahhüt eder.
Her ne türde olursa olsun, başka bir işyerinde çalışamaz.
TGS üyesi meslek ve vazifesi ile ilgili her türlü ihmalden sorumlu olup, İşverenin kendi branşları içinde, ilgili müdürlerden aldığı talimattan hiçbir şekilde dışarı çıkamaz. Kendisine verilen görevleri, beceriyle yapmayı taahhüt eder. Kastından doğacak zararları tazminle yükümlüdür. Ancak, İşverenin, gazetenin yönünde ve karakterinde yaptığı değişiklik, gazetecinin şeref ve şöhretini ve genel olarak manevi çıkarlannı bozacak şekilde açık bir durum yaratmışsa gazeteci ihbar müddetini beklemeden akdi feshedebilir.
Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, şantaj gibi yüz kızartıcı suçlan işleyenlerin, üstlerine fiili tecavüzde bulunanların, bir ay içinde 4 günden fazla mazeretsiz üst üste işe gelmeyenlerin, çalıştığı gazetesini alet etmek suretiyle maddi menfaat sağlayanlann iş sözleşmeleri sayılan İDU hususlar TGS’ye bildirilerek feshedilebilir. Bu durumda, sözleşmesi feshedilen kişi, ihbar ve kıdem (tazminatı isteğinde bulunamaz. Ancak herkesin yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır.

ÇALIŞTIĞI iLiN DEĞiŞTiRiLMESi:
Madde 12 – İşveren, kendi yazılı rızası olmadıkça TGS üyesinin çalıştığı ili değiştiremez. Ancak, geçici olarak bir takvim yılı için 30 günü aşmamak şartıyla yapılacak il değişikliği halinde, bu hüküm uygulanmayacaktır. İşveren tarafından bu yolda yapılacak teklifi geçici haller hariç, TGS üyesinin kabul etmemesi hali kendisinin işten çıkarılmasına veya herhangi bir surette cezalandırılmasına sebep teşkil etmez.
Gazete merkez binasının başka bir semte nakledilmesi halinde, TGS üyelerinin işe geliş gidişleri için servis gerekip gerekmediği ve servis konulacak güzergahlar işverenle işyeri temsilcileri arasında tespit edilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAZMİNATLAR

KIDEM TAZMİNATI:
Madde 13 – İşyerinde en az bir yıl çalışmış TGS üyesi, kıdem tazminatına hak kazanır TGS üyesinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde veya TGS üyesi tarafından muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, sağlık nedenleriyle, bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ya da sandıklardan yaşlılık, emeklilik ya da malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla veya kadın işçilerin evlenmeleri nedeniyle feshi halinde ya da TGS üyesinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin sena ermesi halinde TGS üyesinin her hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 212 sayılı Yasa ile değişik 5953 sayılı Yasa’ya tâbi olan ve en az üç yıllık işyeri kıdemi olan TGS üyesi istifa etmesi halinde de kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak bu durumda kıdem tazminatı her hizmet yılı için 30 günlük ücreti üzerinden ödenir.
Kıdem tazminatına esas olan ücret, TGS üyesinin son aylık ücretine, bu Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan ve yasalara göre kıdem tazminatına yansıyacak nitelikteki bir yıllık ayni ve nakdi bütün ödemelerin 1/12’sinin ilavesi ile bulunan miktardır.
Kıdem tazminatı peşin ödenir.

İHBAR ÖNELLERİ:
Madde 14 – İş Sözleşmesi İşveren tarafından feshedilen TGS üyeleri aşağıdaki ihbar önellenne tabidir. İşveren, bu ihbar önellerinde TGS üyelerini çalıştırmak istemezse bu önellere ait tazminatı kendisine derhal öder.
İşyerinde bir yıla kadar çalışan TGS üyesine 1 aylık,
1-3 yıl arasında çalışan TGS üyesine 2 aylık ihbar tazminatı ödenir.
Bu önellerin saptanmasında işyerinde 6 ayı geçen çalışmalar tam yıl olarak kabul edilir. TGS üyesine bu ihbar süreleri içinde İşveren, işçiye her gün 3’er saat iş arama izni vermek mecburiyetindedir TGS üyesinin istifası haiinde ihbar süresi 30 gündür. TGS üyesi bu süreye ait ücret miktarındaki tazminatı işverene önceden ödeyerek sözleşmeyi derhal feshedebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR

ÇALIŞMANIN İŞVERENE VERİLMESİ:
Madde 15 – TGS üyesi; her türlü çalışmasını İşverene vermek zorundadır. Başka bir işte çalışamaz, başka bir meslek veya sanat icra edemez. Fikri ve bedeni çalışmasının sonucu olan eser, haber, röportaj, resim, karikatür, fotoğraf, sinema, v.s. gibi ürünleri işvereninden başkasına karşılıklı veya karşılıksız devredemez. Kullanılmasını veya neşrini isteyemez, ruhsat veremez.
TGS üyesinin İşverenine verip de İşvereni tarafından onbeş gün içinde kullanılmayan veya satın alınmayan roman, hikâye, tiyatro eseri, tablo, sanat eserleri ve özel ihtisas yazılarını, başka bir müesseseye veya temsil teşekkülüne vermek istemesi halinde işvereninden yazılı izin alması gereklidir. Bunu sağlamak amacıyla işverene yazıyla başvurması gerekir. İşveren bu istemi en geç 7 işgünü içinde yazılı olarak cevaplandıracaktır. Bu süre içinde cevaplandırmaz ise söz konusu izin verilmiş sayılır.

İşveren, özelliği olan bu eserleri kendi işyerinde kullanmaya olanak göremiyorsa, TGS üyesinin avans veya sair bir ad altında bu eser için peşinen almış olduğu ücreti iade etmesi koşuluyla izin verememezlik edemez.

TGS üyesine gazete dışında mesleği ile ilgili çalışma izni verilirse işbu Toplu İş Sözleşmesinin ücret, izin, çalışma şartları, sosyal haklar vs. tüm hükümleri İşveren tarafından aynen uygulanır.
Gazete dışında çalışma izni verilen TGS üyesi, Toplu İş Sözleşmesinin tüm haklarından eksiksiz yararlanır.

İSMİN YAYIMLANMASI VE YAYIMLANMAMASI:
Madde 16 – İşyerinde 212 sayılı Yasaya bağlı olarak çalışan TGS üyelerinin müesseseye verdikleri eser ve işlerde, müessesenin gelenek ve eğilimlerine göre objektif değerlendirmelerle isimlerinin yayımlanması esastır.
Ancak 212 sayılı Yasa’ya bağlı olarak çalışan TGS üyeleri haklı bir nedene dayanmak şartıyla çalıştığı müesseseye verdiği eser ve işlerin bazılarında isminin yayımlanmamasını istemek hakkına sahiptir. İşveren de gerekçesini ilgiliye açık olarak belirtmek koşuluyla aynı hakka sahiptir

ESERLERİN AKTARILMASI:
Madde 17 – Fikir işçisi TGS üyelerinin fotoğraf, resim, karikatür veya haberim İşveren, yurt içinde veya yurt dışında başka bir yayın organına ücret karşılığı devrederse elde edilen gelirin % 50’si TGS üyesine verilir. işverenin yurt dışında bizzat veya dolayısıyla yayımladığı gazete bu hükmün dışındadır.

EK İŞLER:
Madde 18 – Ek işler hakkında yasa hükümleri uygulanır.

İŞ RİSKİ:
Madde 19 – Doğal afetler, yangın, salgın hastalıklar veya sair toplumsal olayların TGS üyesi tarafından görevi gereği izlenmesi sırasında, takip edilen olayın can güvenliğini ortadan kaldıracak nitelikte olması nedeniyle bu olayı izlemek esas görevi olmakla beraber TGS üyesine can güvenliğini ortadan kaldıracak nitelikte olayın devamı süresince yasalardan ve Toplu İş Sözleşmesinden doğan bütün hakları dışında ayrıca her gün için aldıkları günlük ücretin dışında iki günlük brüt ücreti tutarında ücret ayrıca ödenir. Savaş muhabirliği yapan TGS üyeleri için bu ödeme 2 misli yapılır.

KAZA SİGORTASI:
Madde 20 – İşveren, TGS üyelerini genel olarak 3.000.000.000,- (üçmilyar) liradan aşağı olmamak üzere, kazaya karşı sigortalayacaktır. Aksi halde, işveren. TGS üyesinin iş kazası sonucundan ölmesi halinde, yasal mirasçılarına, yasal hakları ve iş kazası dolayısıyla alacağı tazminat hakkı saklı kalmak şartıyla ilaveten 3.000.000.000,- TL ödemeyi kabul eder.

STAJYER İSÇİ:
Madde 21 – İşyerinde 212 sayılı Yasa’ya bağlı olarak stajyer işçi çalıştırılabilir. Staj müddeti en çok üç aydır. Bu müddetin sonunda stajyer fikir işçisi çalıştırıldığı takdirde mukavelenin yazılı olarak yapılması zorunludur.
Staj uygulaması, sadece mesleğe ilk girenler için söz konusudur.

BEŞİNCİ BÖLÜM İZİNLER

YILLIK ÜCRETLİ İZİN:
Madde 22 – TGS üyelerinden meslek kıdemi on yıldan az olanlara yılda 1 ay, on yıl ve on yıldan fazla olanlara birbuçuk ay ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin süresinin saptanmasında TGS üyesinin aynı işyerindeki hizmet süresi değil, mesleki hizmet süresi esas alınır. İzin hakkı 1 Ocak’ta kazanılır.

Yıllık ücretli izin dönemine rastlayan genel tatil günleri ile ulusal bayram günleri Toplu iş Sözleşmesindeki izin günlerine eklenir. İşin sevk ve idaresi göz önünde bulundurularak yıllık izin listeleri İşveren ve TGS Temsilcileri ile birlikte hazırlanır. Listelerin düzenlenmesi sırasında TGS üyesinin istekleri dikkate alınır. Yıl içinde zorunluluk nedeniyle yıl sonuna kadar İşverenin yazılı talimatıyla kullanılmayan yıllık izin ücreti ödenir. TGS üyesi o takvim yılına ait yıllık iznini kullanmadan taraflarca iş sözleşmesi feshedilirse izin süresine ait ücreti ve izin yardımı kendisine peşin olarak ödenir. TGS üyesinin iş sözleşmesi yıllık iznini kullandığı sırada feshedilemez.

İZİN YARDIMI:
Madde 23 – Yıllık ücretli izne hak kazanan TGS üyelerine izine çıkışlarında yılda bir defaya mahsus olmak üzere brüt 55.000.000.-TL izin ödeneği verilir. Sözleşmenin ikinci yılında bu miktar brüt
80.0. 000,-TL olarak ödenir.

SAKLI KALAN İZİN:
Madde 24 – İşyerinde çalışan TGS üyesi geçici bir görevle il veya yurt dışında bulunduğu sırada haftalık izin isteyemez.
Ancak bu görevleri sırasında kullanamadıkları haftalık izinlerini, dönüşlerinde izin olarak kullanırlar Davetli olarak veya kendi arzusu ile gidenler bu hükümden yararlanamazlar
Yurt dışında devamlı görevli bulunanların haftalık izinlerini yurtdışınca kullanmış olduklarını ve böylece dönüşlerinde yurt dışındaki ikametleri sırasındaki haftalık izinlerini talep edemeyeceklerini taraflar kabul eder.

ÖZÜR İZNİ:
Madde 25 – TGS üyesi evlendiği zaman 5. çocuğu dünyaya geldiği zaman 3. esi ve çocuğu, araş; ve babası öldüğü zaman 4, çocuğu evlendiği, kardeşi, büyükannesi, büyükbabası veya torunu öldüğü zaman 2 gün ücretli izine hak kazanır. Ancak bunların belgelenmesi şarttır.
Doğal afetler nedeniyle TGS üyesinin kendisine, evine ve ailesine bir zarar geldiği zaman 10 gün ücretli izin verilir. Bu izinler yıllık izinden sayılmaz. Resmi daireye, mahkemeye, askerlik şubesine yahut SSK hastanelerine aynı gün gidip gelen ve böylece günün bazı saatlerini işyerinden uzak geçiren TGS üyesinin bu hususu belgelemesi halinde ücreti kesilmez.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:
Madde 26 – Hasta bulunan TGS üyesinin iş sözleşmesi 18 ay süreyle feshedilemez.
Yurtiçinde tedavisi mümkün olmayan hastalar, İşveren Yönetim Kurulu Kararı ile tedavi için, yurt dışına gönderilir.
TGS üyesi 3 yıllık hastalık süresi içinde yasalardan ve bu Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklarının defaten ödenmesini ve iş sözleşmesinin feshedilmesini isteyebilir. TGS üyesinin hastalık süresi 18 ayı aştığı takdirde İşveren iş sözleşmesini feshedebilir. Şu kadar ki, bu halde, iş sözleşmesi feshedilen TGS üyesinin yasalardan ve Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklan defaten ödenir.
İşveren 18 ay süreyle hasta bulunan TGS üyesinin SSK’dan aldığı iş görmemezlik ödeneğini İşverene iade etmesi kaydıyla aylığını ve diğer sosyal yardımları TGS üyesine ödemeyi kabul eder.
İşveren, iş sözleşmesi feshedilmiş dahi olsa başka bir işyerinden vizite kağıdı alma olanağı olmayan TGS üyesine ilgili tüzüğün gerektirdiği altı ay süreyle vizite kağıdı vermeye zorunludur. Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı haller dolayısıyla görev yapamayacak duruma düşüp de İşveren tarafından işinden çıkarılan TGS üyesi azami üç yıl içinde iyileştiği takdirde münhal ise eski işine tekrar ve tercihen alınır.
İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin imzasını takip eden 15 gün içinde İş Yasası’nın 76. maddesinde belirtilmiş olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunu (işyerlerinin merkez ve bürolarında) oluşturmak zorundadır.
Kurulun oluşması ve çalışmalar İş Yasası’nın 76. maddesine göre çıkarılmış olan Tüzüklere göre yürütülür.
TGS üyelerinin yılda iki defa işyeri doktorunca ve işyeri doktorunca gerekli görülenlerin tam teşekküllü özel bir sağlık kuruluşunca sağlık kontrolünden geçirilmesi zorunludur.
TGS üyelerinin çalıştıkları servislerin sağlık normlarına uygun olması gerekir. Bu normlar çerçevesinde işveren ile TGS .Toplu İş Sözleşmesinin imzasını takip eden bir ay içinde yönetmelik hazırlar.

HAMİLELİK HALİ:
Madde 27 – TGS üyesi, hamileliği halinde doğum öncesi ve doğum sonrasında toplam 4 ay doğum izni kullanır. Ayrıca doğum yapan TGS üyelerine isteği halinde de altı ay ücretsiz izin verilebilir.

TGS üyesinin doğum iznini kullandığı süre içerisinde, ücreti işveren tarafından tam olarak ödenir.

ASKERLİK HALİ:
Madde 28 – TGS üyesinin askerlik sırasında iş sözleşmesi feshedilemez. TGS üyesi askerlik süresinin sona ermesiyle işyerindeki eski işine döner ve işyerindeki sözleşmenin tüm haklarından (zamlar dahil) yararlanır. Talim, manevra veya tatbikat nedeniyle ile silah altına alınan TGS üyesinin bu süre içinde ücret hakkı saklıdır. İlk muvazzaf askerlik görevi için silah altına alınan TGS üyesine, silah altında bulunduğu süre içinde son aldığı çıplak ücret, yarısı oranında ödenir.
Askerlik süresi kıdemden sayılır. Yıllık izin süresinin hesabında da bu kıdem süresi esas alınır.
İşyerinden askere giden ve dönen TGS üyesinin işyerinde 6 ay çalışması şartıyla askerlik süresi kıdem haklarına dahildir.

TUTUKLULUK – GÖZALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALLERİNDE FESİH VE TEKRAR İSE BAŞLATMA:
Madde 29 – TGS üyesi gazeteci, gazetedeki fikir suçuna ait bir yayından ötürü hürriyeti kısıtlanırsa mahkumiyet süresince ücretini bütün haklarıyla birlikte İşverenden almaya devam eder ve iş sözleşmesi hiçbir şekilde feshedilemez. TGS üyesi gazetecinin, gazetesindeki bir yayın dolayısıyla uğrayacağı maddi ve/veya manevi mahkumiyet İşveren tarafından karşılanır Hapis cezasının paraya dönüştürülmesi olanağı var ise İşveren bu miktarı karşılamakla yükümlüdür.
Yukarıda belirtilen hürriyet kısıtlaması ya da maddi mahkumiyet TGS üyesi gazetecinin işyerinden ayrılmasından sonra vuku bulmuşsa bu haide de bu maddenin birinci paragrafı uygulanır.
Ancak hürriyetin tahdidi veya maddi mahkumiyeti mucip olan yayın, gazeteci tarafından mevkute sorumlu müdürünün tetkikinden geçirilerek neşri takarrür eden şekil üzerinden tahrifat, tadilat, tay veyahut ilaveler yapmak veya yaptırılmak suretiyle vuku bulduğu takdirde gazeteci bu hükümden yararlanamaz.
Hürriyeti bağlayıcı mahkumiyete sebep olan yayını, İşverenin zorlaması sonucunda gazetede yayımlanmış ise o takdirde, İşveren, TGS üyesinin mahkumiyet süresinde ücretini bir misli fazla olarak ödeyecektir.
Mahkumiyeti biten TGS üyesi günün şartları ile görevine döner.
TGS üyesi, Basın Yasası’na muhalefeti dışında gözetim alındığında bunu belgelemek koşuluyla yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir.
Gözaltında geçen süre sonunda veya herhangi bir nedenle tutuklanan TGS üyesinin tutukluluğunun,
a – Kovuşturmaya yer olmadığı,
b – Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,
c – Beraat kararı verilmesi,
d – Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması nedenlerinden bin ile bir yıl içinde son bulması halinde işine son verilemez.
5680 sayılı Yasa’nın beşinci maddesinde sayılan suçlar dışında yargılanmalar: tutuklu olarak devam edenler ücretsiz izinli sayılır.
Bir yıl sonra İşveren dilerse hizmet sözleşmesini kıdem tazminatını ödemek suretiyle feshedilebilir Şu kadar ki, bu süre içinde, İş Kanunu’nun 17. maddesinin 2. fıkrasından ve Basın İş Kanunları hükümleri dairesinde, hizmet sözleşmesini, İşverenin bu süreyi beklemeden tazminatsız feshedebileceği bir suçun işlenmemesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM AKÇALI KONULAR VE SOSYAL ÖDEMELER

ARAÇ – GEREÇ SAĞLANMASI:
Madde 30 – İşveren, bu toplu sözleşmenin kapsamına giren TGS üyesinin görevini yapabilmesi için gerekli araç-gereç, ekipman, kâğıt film, ecza v.s. gibi ihtiyaçlarını sağlar.
Foto muhabirleri ile işveren tarafından aynı zamanda fotoğraf çekmekle de görevlendirilen muhabirlere de fotoğraf makinelerinin arızalarını gidermek için yapılacak masraflar fatura karşılığı işverence ödenir.

MASRAFLAR:
Madde 31 – TGS üyesinin görevini yapabilmesi için gerekli masraflar işveren tarafından ödenir

SEYAHAT ÖDENTİLERİ:
Madde 32 – a – TGS üyeleri görevli bulunduğu ilin sınırları dışına görevli olarak gönderilirse, yel, otel, haberleşme ve yemek masrafları, belge karşılığı İşveren tarafından karşılanır. Bu ödemeden ayrı olarak TGS üyesine seyahat süresince her gün için net 3.000.000,- TL yolluk verilir. Bu miktar sözleşmenin ikinci yılında net 4.500.000,-TL olarak ödenir. İl sınırları içinde ve fakat belediye sınırları dışında bir yere iş takibine gönderilen ve geceyi gittikleri yerde geçirmesi gerekli görülenlere de bu hükümler uygulanır. Seyahat sebebiyle Sendika üyesine ödenen avanslar işten dönüş tarihini takiben en geç 10 gün içinde kapatılır. Kapatılmadığı takdirde Sendika Temsilcisi kanalı ile istenilir. Sorun çözümlenmezse ilk alacağı ücretten kesilir.
b-Yurt dışına görevli olarak gönderilen TGS üyelerinin yol, otel, yemek ve haberleşme masrafları İşveren tarafından karşılanır. Ve bu masrafların karşılığı olmak üzere kullanacakları para döviz olarak İşverence sağlanır.

TGS ÜYESİNİN DONANIMI:
Madde 33 – TGS üyesinin, görevini yapması için gönderileceği yer veya olayın vuku bulduğu çevreye göre donatılması işverence sağlanır. Görev sırasında bu eşyanın ve kullanılan malzemenin kendi kusuru olmaksızın hasara uğramasından TGS üyesi sorumlu tutulamaz. Eğer bu malzeme TGS üyesine aitse hasar miktarı İşverence karşılanır.

GIDA YARDIMI:
Madde 34 – TGS üyelerine günde 1 öğün yemek verilir. Yemek verilmesi mümkün olmayan hallerde, TGS üyelerine ayda brüt. 10.000.000,-TL yemek parası ödenir. Yemek verilmesi halinde de kıdem tazminatına esas olacak ücrete yemek bedeli brüt 10.000.000,- TL olarak yansır Bu miktar. Sözleşmenin ikinci yılında brüt 15.000.000,- TL olarak ödenir. Görevi gereği işyerinde yemek yiyemeyen TGS üyesinin yemek parası İşverence karşılanır.
TGS üyelerine, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre süt veya yoğurt verilir.

ÖLÜM YARDIMI:
Madde 35 – TGS üyesinin ölümü halinde, kıdem tazminatı, yasal varislerine 13. madde hükümlerine göre derhal ödenir.
Ayrıca;
a – TGS üyesinin normal ölümü halinde 200.000.000.-TL ölüm yardımı ödenir.
b – TGS üyesinin cenaze masrafları,
c – TGS üyesinin ölümü iş kazası sonucunda ya da SSK’ca saptanması koşuluyla meslek hastalığı sonucunda vuku bulmuşsa, ölüm yardımı tutarı 400.000.000,-TL’dir.
d – TGS üyesinin eşi, çocuğu, anne ve babası öldüğü zaman net 100.000.00Q.- TL ölüm yardımı işverence ödenir.

EVLENME – DOĞUM YARDIMI:
Madde 36 – TGS üyesi evlendiği zaman net 100.000.000,- TL, TGS üyesinin çocuğu doğduğu zaman çocuk başına net 50.000.000,- TL ödenir. Bu ödemeler en geç üç gün içinde yapılır.

BAYRAM YARDIMI:
Madde 37 – İşveren, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının arifesinde TGS üyelerine brüt
25.0. 000,-‘ar TL bayram yardımı öder. Bu miktar sözleşmenin ikinci yılında brüt 35.000.000,-‘ar TL olarak ödenir.

EĞİTİM YARDIMI:
Madde 38 – İşveren, TGS üyesinin ilköğretime giden her çocuğu için brüt 7.000.000,- TL, lise ya da dengi okullara giden her çocuğu için brüt 10.000.000,- TL , üniversite ya da dengi yüksek okullara giden her çocuğu için brüt 20.000.000,- TL yıllık eğitim yardımı yapar.
ödemeler her yıl Eylül ayının 15. günü verilir. Sınıfta kalan sınıfta kaldığı yılı tekrar ettiği yıl bu ödemeden o yıl yararlanamaz.

YILLIK İKRAMİYE:
Madde 39 – İşveren, işyerinde çalışan TGS üyelerine her yıl 4 maaş tutarında temettü ikramiyesi öder. İş akdinin taraflarca feshi halinde TGS üyesi o yıl işyerinde ne kadar süre çalışmış ise çalıştığı süre oranında bu ikramiyelere hak kazanır. Bu ikramiyeler Mart. Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15. günü ödenir.

ÜCRET ZAMMI:
Madde 40 – İşveren, TGS üyelerinin 31 Aralık 2000 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 1 Ocak 2001 tarihinden geçerli olmak üzere; 1 Temmuz 2000 – 31 Aralık 2000 tarihleri arasında gerçekleşen Devlet İstatistik Enstitüsü Tüketici Fiyatları Endeksi ile belirlenen oranda zam yapar.
İşveren, TGS üyelerinin 30 Haziran 2001 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 1 Temmuz
2001 tarihinden geçerli olmak üzere; 1 Ocak 2001 – 30 Haziran 2001 tarihleri arasında gerçekleşen Devlet
İstatistik Enstitüsü Tüketici Fiyatları Endeksi ile belirlenen oranda zam yapar.
İşveren, TGS üyelerinin 31 Aralık 2001 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 1 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere 1 Temmuz 2001 – 31 Aralık 2001 tarihleri arasında gerçekleşen Devlet İstatistik Enstitüsü Tüketici Fiyatları Endeki ile belirlenen oranda zam yapar
işveren, TGS üyelerinin 30 Haziran 2002 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 1 Temmuz
2002 tarihinden geçerli olmak üzere 1 Ocak 2002 – 30 Haziran 2002 tarihlen arasında gerçekleşen Devlet
İstatistik Enstitüsü Tüketici Fiyatları Endeksi ile belirlenen oranda zam yapar.

YÜRÜRLÜK VE SÜRE:
Madde 41 – İşbu Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2001 tarihinden itibaren iki yıl süre ile yürürlüktedir

EK MADDE : İşbu Toplu İş Sözleşmesinde sözü edilen İkramiye ve Sosyal Yardımlar 01.01.2002
tarihinden itibaren uygulanacaktır. 12.11.2000 (oniki kasım ikibin)

loading

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com