Home / Toplu İş Sözleşmeleri / Hürriyet Gazetesi 12. Dönem TİS (1993-1994)

Hürriyet Gazetesi 12. Dönem TİS (1993-1994)

(GİRİŞ)
TARAFLAR, KAPSAM VE AMAÇ:

Bu Toplu İş Sözleşmesi bir yandan merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (sözleşmede TGS diye anılacaktır) diğer yandan merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası (Bu sözleşmede İşveren Sendikası diye anılacaktır) arasında İşveren Sendikası Üyesi bulunan HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. (bu sözleşmede İşveren diye anılacaktır) işyerlerinde çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın bütün üyeleri ile işverenin ilişkilerini düzenlemek ve İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum işyerleri ile diğer illerde ve yurt dışındaki çalışan TGS üyelerini de kapsamak üzere bütün işyerlerinin özellikleri ve olanakları dikkate alınarak İşletme düzeyinde imzalanmıştır.

Bu Toplu İş Sözleşmesi, TGS üyelerinin sosyal, ekonomik, mesleki düzeylerini yükseltmeyi; insanlık onuruna yaraşır çağın ve mesleğin gereklerine uygun yaşam düzeyine ulaşmalarına yetecek ücret almalarını, işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakabilecekleri, sevgi ve saygıya dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı, demokratik katılımcılığı düzenlemeyi, işyerinde sosyal güvenlik ile işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak önlemler alınmasını, üretkenliği ve verimliliği arttırmayı amaç edinir.

Bu Toplu İş Sözleşmesinde değinilmeyen konularda “Gazeteci” niteliğinde olan fikir işçilerine 212 sayılı yasa ile değiştirilen 5953 sayılı yasanın hükümleri, 212 sayılı yasa dışında kalan TGS üyelerine ise 1475 sayılı İş Yasası hükümleri uygulanacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

İşveren ile 212 sayılı yasa ile değişik 5953 sayılı yasaya tabi TGS üyesi arasında yapılması zorunlu bulunan kişisel anlaşmaların yazılı olması ve işbu toplu iş sözleşmesinin tanıdığı hakları azaltıcı, kısıtlayıcı ve bozucu hükümler taşımaması şarttır. Bu anlaşmalarda, TGS üyelerinin görevi, miktarı, iki yılda bir ücretine yapılacak zam oranı, meslek kıdemi ile eğer işveren bir veya daha fazla gazete, dergi ve ajansa sahipse bunlardan han-gisinde görevli bulunduğunun açıklıkla belirtilmesi şarttır. Bu anlaşmaların bir örneği imzalandığı tarihten sonraki 15 işgünü içerisinde işveren tarafından TGS’ye gönderilecektir.

İşyerinde çalışan TGS üyelerinin iş nevinde, ücretinde ve çalışma şartlarında meydana gelecek her türlü değişiklik yazılı anlaşmaya konulacak ve değişiklikler yukarıda belirtilen süre içinde yazılı olarak sendikaya bildirilecektir.

İşveren kendi iradesiyle TGS üyesi olmayanlara bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini uygularsa veya ücretlerine daha fazla zam yaparsa (her sözleşme yılı için çalışan kadronun % 4’ü bu hükmün dışındadır) ve ayrıca TGS üyelerinin ücretlerine bu toplu iş sözleşmesi dışında zam yaparsa (her sözleşme yılı için çalışan kadronun % 5’i bu hükmün dışındadır) bu suretle çalışan kadronun % 9’undan fazlasına zam yaptığı takdirde TGS üyelerinin ücretlerini % 10 fazlasıyla ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu Toplu İş Sözleşmesinde sözü edilen, akçalı maddelerden birini uygulamayan işveren, iş yasasındaki kıdem tazminatı ile ilgili bulunan temerrüt faizini ödemek zorundadır.

BİRİNCİ BÖLÜM

SENDİKA HAKLARI VE GÜVENCESİ

SENDİKA GÜVENCESİ VE SENDİKAL İZİNLER:

Madde 1 – İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesinin taraflarından birini teşkil eden TGS’nin Merkez ve Şubelerinin Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile, Temsilcilerini Sendikal görevlerini yapmalarından ötürü işten çıkaramaz, ceza veremez, Sendikal görevlerini yapmalarına hiçbir şekilde engel olamaz. Bu yönetici ve temsilciler rızaları dışında meslekleriyle ilgili olmayan bir işe nakledilemez veya başka bir işyerine daimi olarak bir aydan fazla gönderilemezler.

İşveren, yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket etmesi nedeniyle, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, iş sözleşmesi sona eren Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerine yasalardan ve bu toplu iş sözleşmesinden doğan hakları dışında ayrıca 12 maaşları tutarında tazminat öder. İşyeri Sendika Tem-silcilerinin yasal hakları ise saklıdır.

İşveren, TGS üyelerinin sendikacılık görevini yapmalarından ötürü iş sözleşmelerini feshedemez. işveren bu Toplu İş Sözleşmesi döneminde, TGS üyelerinden herhangi birinin iş sözleşmesini 11. madde dışında feshedemez.

İşveren,

a – Sendika Yöneticisi olanlara yılda 24 gün, b – Sendika Temsilcisi olanlara yılda 14 gün, c – Sendika üyesi olanlara kongre, grev oylaması dışında, yılda 160 günden fazla olmamak, aynı günde işyerindeki sendika üye sayısının % 10’unu aşmamak ve TGS’nin istediği tarihlerde sendika ile ilgili görevini yapabilmek üzere izin verir.

İşveren bu süre içinde hiçbir şekilde ücret kesmez ve bu süreyi yıllık izinden saymaz.

Sözkonusu süre içinde TGS üyesinin işine vekalet edenlere her ne nam altında olursa olsun ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

SENDİKA AİDATI:

Madde 2 – İşveren, işyerinde çalışan TGS üyelerinin aidatlarını, her ne şekilde olursa olsun Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan çalışanların dayanışma aidatlarını, TGS’nin göndereceği aidat listesine göre kesip sendikaya veya sendikanın bildireceği banka hesabına en geç bir ay içinde yatıracaktır. İşveren, TGS üyesi olup işyerine giren ve çıkanlarla, emekli olanları TGS’ye yazılı olarak 15 işgünü içinde bildirecektir.

Madde 3 – İşveren, işyerlerinde TGS görevlileri ve temsilcilerinin görevlerini yürütebilmeleri için işyerinin Merkez ve Bürolarında toplu iş sözleşmesinin imza tarihini izleyen bir ay içinde birer oda tahsis eder ve gerekli donanımını yapar.

İşveren, işyerinde, TGS’ce gönderilecek sendikal faaliyetlerle ilgili her çeşit bildiri, liste, grev ilanı, açıklamalar gibi TGS’ye ait belgeleri asmak ve yapıştırmak üzere görünür bir yerde ilan tahtası bulunduracaktır. (Bu bir camekan halinde olacak ve anahtarı TGS temsilcisinde bulunacaktır.)

TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ:

Madde 4 – TGS, işyerlerine, yasada belirlenen miktarda sendika temsilcisi atar ve bu atamayı yazılı olarak işverene bildirir. İşveren Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması ve TGS üyelerinin haklarının korunması için temsilcilerin yapacakları çalışmalara engel olmayacaktır.

Temsilciler, yasalara uygun olarak işyerinde Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması için çaba gösterirler.

TEMSİLCİLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Madde 5 – TGS üyesi, Toplu İş Sözleşmesi uygulamasından doğan anlaşmazlıkları, şikâyetlerini ve isteklerini yazılı olarak TGS temsilcisine bildirir. TGS temsilcisi, konuyu yetkili kişilere yazılı olarak iletir. İşveren, işveren vekili veya ilgili kişi, TGS temsilcisinin başvurusunu 5 işgünü içinde görüşmek ve sonucu yazılı olarak bildirme zorundadır.

TGS temsilcisinin konuyu çözümleyememesi halinde, sorun yazılı olarak Sendikaya bildirilir.

Ayrıca, TGS işyeri temsilcileri ve TGS yöneticileri, işi aksatmamak kaydıyla, işverenin TGS temsilciliğine tahsis edeceği odada, TGS üyeleri ile kişisel şikâyetlerini çözümlemek üzere görüşme yapabilirler.

Yine TGS temsilcileri veya TGS yöneticileri, önceden iş verene haber vermek suretiyle, mesai saatleri dışında, üyelerle toplu olarak toplantı yapabilirler.

MÜTESELSİL SORUMLULUK:

Madde 6 – İşveren işyerini başka bir gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devrettiği takdirde bu Toplu İş Sözleşmesi süresi sonuna kadar Toplu İş Sözleşmesinin TGS üyelerine tanıdığı haklar yeni işveren tarafından yerine getirilmediğinde, yeni işverenle (3. şahıs ile birlikte) müteselsilen sorumludur.

Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamındaki işyerlerinde gazetenin yayımında doğrudan katkısı bulunan işlerin bir bölümünün 3. şahıslara yaptırılmaması esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

ÇALIŞMA SÜRELERİ:

Madde 7 – İşyerinde gündüz çalışan TGS üyelerinin gündüz çalışma süresi 7,5 saat gece çalışanların çalışma süresi 7 saattir.

Gündüz çalışan TGS üyelerinin haftalık çalışma süresi 37,5 saat, gece çalışan TGS üyelerinin ise 35 saattir. Yemek tatili bu çalışma süresine dahildir. Yani TGS üyeleri çalışma süresi içinde bir saatlik yemek tatili yaparlar.

İşyerinde gündüz ve gece çalışan TGS üyeleri, haftada iki gün ücretli izin yaparlar. İzin günleri işverence tespit edilir.

Bütün çalışmalar, çalışmaya başlama saatinden itibaren süreklidir. TGS üyesinin yazılı onayı olmadan çalışma hiçbir şekilde parçalı ve bölüntülü yaptırılamaz. İşyerinde, herhangi bir sebeple geçen süreler çalışılmasa dahi çalışılmış olarak kabul edilir ve TGS üyesi normal çalışma süresindeki gibi her türlü hakkıyla ücrete hak kazanır. İşin başlayacağı ve biteceği saatler, ara dinlenmeleri, postalar, TGS temsilcilerinin görüşü alınarak, işverence düzenlenir. nutlarına gönderecektir. Göndermez ise TGS üyesinin ertesi gün rayice uygun makbuz mukabili isteyeceği ücreti ödemekle yükümlüdür.

Taşıma servislerinde 30 dakikalık gecikme sorun yaratmaz.

Yetkililer tarafından düzenlenecek fazla mesai fişinin bir kopyasının aynı gün ilgili servis şefinin imzalamasından sonra işçiye verilmesi zorunludur.

BAYRAM VE TATİLLERDE ÇALIŞMA:

Madde 10 – a- TGS üyelerinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri ile kendi hafta tatili günlerinde çalışmaları halinde, ücretleri % 150 zamlı (asıl ücretlerinin dışında 2,5 yevmiye) ödenir. O gün yapılan çalışmalar 7 saati doldurmasa da tam gün çalışılmış sayılır ve ödemeler ona göre yapılır.

b- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramında ve Hürriyet Gazetesi’nin Kuruluş Günü olan 1 Mayıs gününde çalışan TGS üyelerine yukarıdaki fıkra hükmüne göre ödeme yapılır.

TARAFLARIN SORUMLULUĞU:

Madde 11 – Gerekli sebep olmadıkça TGS üyesi işten çıkarılamaz. Çıkarıldığı takdirde yasal hakları işveren tarafından 13. ve hakettiği takdirde 14. madde hükümlerine göre derhal ödenir.

Ancak Yargı organlarınca gerekli bir sebep olmaksızın çıkarıldığı saptanırsa işveren yasal hakları dışında (212) sayılı Yasaya tabi olanların kıdem tazminatına esas olan her meslek yılı için, 1475 sayılı Yasaya tabi olanların (işyeri kıdemi için) çıplak brüt bir maaş tutarında tazminatı, TGS üyesine 13. ve 14. madde hükümlerine göre ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının yanında ayrıca öder.

Gazetenin genel siyasetini, tutum ve gidişini ve yönünü kararlaştırmak ve değiştirmek işverene aittir. TGS üyesi buna uymayı, işyerinin ciddiyetine önem vermeyi, dışardan herhangi bir çıkar ve dostluk karşılığı yazı yazmamayı, resim çizmemeyi, fotoğraf çekmemeyi, verilen bütün işlerde işverenin isteklerine, müessesenin örf ve teamüllerine, meslek haysiyet ve şerefine uygun hareket etmeyi ve kasıtlı haber, resim ve fotoğraf, ka-rikatür getirmemeyi taahhüt eder.

Her ne türde olursa olsun, başka bir işyerinde çalışamaz.

TGS üyesi meslek ve vazifesi ile ilgili her türlü ihmalden sorumlu olup, işverenin kendi branşları içinde, ilgili müdürlerden aldığı talimattan hiçbir şekilde dışarı çıkamaz. Kendisine verilen görevleri, beceri ile yapmayı taahhüt eder. Kastından doğacak zararları tazminle yükümlüdür. Ancak, işverenin gazetenin yönünde ve karakterinde yaptığı değişiklik, gazetecinin şeref ve şöhretini ve genel olarak manevi çıkarlarını bozacak şekilde açık bir durum yaratmışsa gazeteci ihbar müddetini beklemeden akdi feshedebilir.

Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, şantaj gibi yüz kızartıcı suçları işleyenler, üstlerine fiili tecavüzde bulunanlar, bir ay içinde beş günden fazla mazeretsiz üstüste işe gelmeyenler, çalıştığı gazetesini alet etmek suretiyle maddi menfaat sağlayanların iş sözleşmeleri sayılan bu hususlar TGS’ye bildirilerek feshedilebilir. Bu durumda sözleşmesi feshedilen kişi ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde bulunamaz. Ancak, herkesin adalet makamlarına müracaat yolu açıktır.

İŞ NEVİNİN, İLİNİN VE İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 12 – İşveren, kendi yazılı rızası olmadıkça TGS üyesinin ünvanında ve iş nevinde örneğin, muhabirlik, sekreterlik, arşiv memurluğu, idare gibi bölümler ve teknik servisler, ihtisas kolları arasında değişiklik yapamaz; TGS üyesinin çalıştığı ili değiştiremez. Ancak, geçici olarak bir takvim yılı içinde 30 günü aşmamak şartı ile yapılacak il değişikliği halinde, bu hüküm uygulanmayacaktır. İşveren tarafından bu yolda yapılacak teklifi geçici haller hariç, TGS üyesinin kabul etmemesi hali kendisinin işten çıkarılmasına veya herhangi bir surette cezalandırılmasına sebep teşkil etmez.

Ancak teknolojik nedenlerle, objektif iyi niyet kurallarına uygun ve TGS üyesinin işyerindeki seviyesi korunarak yapılan zorunlu iş nevi değişiklikleri bu hükmün dışındadır.

Gazete merkez binasının İkitelli’ye nakledilmesi halinde, TGS üyelerinin işe geliş gidişleri işverenle işyeri temsilcileri arasında tespit edilecek güzergah ve semtlerden servis temin edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAZMİNATLAR

KIDEM TAZMİNATI:

Madde 13 – İşyerinde en az bir yıl çalışmış TGS üyesi, kıdem tazminatına hak kazanır. TGS üyesinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde veya TGS üyesi tarafından muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, sağlık nedenleri ile, bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ya da sandıklardan yaşlılık, emeklilik ya da malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla veya kadın işçilerin evlenmeleri nedeniyle feshi halinde ya da TGS üyesinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin sona ermesi halinde TGS üyesinin her hizmet yılı için 50 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 212 sayılı Yasa ile değişik 5953 sayılı yasaya tabi TGS üyesi istifa etmesi halinde de kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak bu durumda, kıdem tazminatı, her hizmet yılı için 40 günlük ücreti üzerinden ödenir.

Kıdem tazminatına esas olan ücret, TGS üyesinin son aylık ücretine, bu toplu iş sözleşmesi ile sağlanan ve yasalara göre kıdem tazminatına yansıyacak nitelikteki bir yıllık ayni ve nakti bütün ödemelerin 1/12’sinin ilavesi ile bulunan miktardır.

Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar hariç, emekliliğine üç yıl kalmış olan TGS üyelerinin iş sözleşmesi fes- hedilemez, emeklilik hakkını kazanmış dahi olsa TGS üyesi emekli olmaya zorlanamaz ve emeklilik gerekli sebep kabul edilerek iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilemez.

Kıdem tazminatı peşin ödenir. Peşin ödenmemesi halinde gecikilen süre için işverence, bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden gecikme faizi ödenir.

Ancak, 212 sayılı yasaya tabi olarak çalışan TGS üyelerinin kıdem tazminatlarının 40 milyon (kırk milyon) liraya kadar olan kısmı peşin, geri kalan kısmı beher taksit miktarı

7.500.0. – (yedimilyonbeşyüzbin) liradan az olmamak üzere 5 eşit aylık taksit halinde ödenir. Peşin ödenmesi gereken kısım ve taksitler zamanında ödenmez ise gecikilen süre için işverence, bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden gecikme faizi ödenir.

İHBAR ÖNELLERİ:

Madde 14 – İş Sözleşmesi işveren tarafından feshedilen TGS üyeleri aşağıdaki ihbar önellerine tabidir. İşveren bu ihbar önellerinde TGS üyelerini çalıştırmak istemezse bu önellere ait tazminatı kendisine derhal öder.

İşyerinde bir yıla kadar çalışan TGS üyesi 1 aylık,

1-3 yıl arasında çalışan TGS üyesi 3 aylık,

3 yıldan 5 yıla kadar çalışan TGS üyesi 4 aylık,

5 yıl çalışan TGS üyesi 5 aylık,

6 yıl ve daha fazla yıl çalışan TGS üyesi 7 aylık,

Bu önellerin saptanmasında işyerinde 6 ayı geçen çalışmalar tam yıl olarak kabul edilir. TGS üyesine bu ihbar süreleri içinde işveren, işçiye her gün 3’er saat iş arama izni vermek mecburiyetindedir. TGS üyesinin istifası halinde ihbar süresi 30 gündür. TGS üyesi bu süreye ait ücret miktarındaki tazminatı işverene önceden ödeyerek sözleşmeyi derhal feshedebilir.

İhbar tazminatına esas olan ücret, TGS üyesinin aylık ücretine 1 yıl içerisinde almış olduğu ve sanki çalışmış gibi alacağı ayni ve nakdi bütün ödemelerin 1/12’sinin ilavesiyle bulunan miktardır.

İş Sözleşmesi ihbar tazminatı ödenerek feshedilmiş dahi olsa TGS üyesi bu ihbar süresi içinde bu toplu iş söz-leşmesinden doğan bütün haklarını alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR

ÇALIŞMANIN İŞVERENE VERİLMESİ:

Madde 15 – TGS üyesi; her türlü çalışmasını işverene vermek zorundadır. Başka bir işte çalışamaz, başka bir meslek veya sanat icra edemez. Fikri ve bedeni çalışmasının sonucu olan eser, haber, röportaj, resim, karikatür, fotoğraf, sinema v.s. gibi ürünleri işvereninden başkasına karşılıklı veya karşılıksız devredemez. Kullanılmasını veya neşrini isteyemez, ruhsat veremez.

TGS üyesinin işverenine verip de işvereni tarafından onbeş gün içinde kullanılmayan veya satın alınmayan roman, hikâye, tiyatro eseri, tablo, sanat eserleri ve özel ihtisas yazılarını, başka bir müesseseye veya temsil teşekkülüne vermek istemesi halinde işvereninden yazılı izin alması gereklidir. Bunu sağlamak amacı ile işverene yazı ile başvurması gerekir, işveren bu istemi en geç on işgünü içinde yazılı olarak ce-vaplandıracaktır. Bu süre içinde cevaplandırmaz ise sözkonusu izin verilmiş sayılır.

İşveren özelliği olan bu eserleri kendi işyerinde kullanmaya olanak göremiyorsa, TGS üyesinin avans veya sair bir ad altında bu eser için peşinen almış olduğu ücreti iade etmesi koşuluyla izin verememezlik edemez.

TGS üyesine gazete dışında mesleği ile ilgili çalışma izni verilmişse işbu toplu iş sözleşmesinin ücret, izin, çalışma şartları, sosyal haklar v.s. tüm hükümleri işveren tarafından aynen uygulanır.

Gazete dışında çalışma izni verilen TGS üyesi toplu iş sözleşmesinin tüm haklarından eksiksiz yararlanır.

İSMİN YAYINLANMASI VE YAYINLANMAMASI:

Madde 16 – İşyerinde 212 sayılı yasaya bağlı olarak çalışan TGS üyelerinin müesseseye verdikleri eser ve işlerde, mü- essesenin gelenek ve eğilimlerine göre objektif değerlendirmelerle isimlerinin yayınlanması esastır.

Ancak 212 sayılı Yasa’ya bağlı olarak çalışan TGS üyeleri haklı bir nedene dayanmak şartı ile çalıştığı müesseseye verdiği eser ve işlerin bazılarında isminin yayınlanmamasını istemek hakkına sahiptir. İşveren de gerekçesini ilgiliye açık olarak belirtmek koşulu ile aynı hakka sahiptir.

ESERLERİN AKTARILMASI:

Madde 17 – Fikir işçisi TGS üyelerinin fotoğraf, resim, karikatür veya haberini işveren, yurt içinde veya yurt dışında başka bir yayın organına ücret karşılığı devrederse elde edilen gelirin % 50’si TGS üyesine verilir. İşverenin yurt dışında bizzat veya dolayısıyla yayınladığı gazete bu hükmün dışındadır.

EK İŞLER:

Madde 18 – Ek işler hakkında yasa hükümleri uygulanır. REKLAM VE İLAN İŞLERİ:

Madde 19 – TGS üyelerinin esas görevlerinin dışında haber mahiyetinde reklam ve ilanla ilgili olarak yazı yazmaları, fotoğraf çekmeleri, resim ve karikatür çizmeleri önceden kararlaştırılacak ayrı bir ücrete tabidir.

Gazete veya dergilerin kendi çalışmalarına ait olup doğrudan doğruya gazete veya dergide çıkan ilan ve reklamlar ve mizanpaj yapılması bu hükmün dışındadır.

İŞ RİSKİ:

Madde 20 – Doğal afetler, yangın, salgın hastalıklar veya sair toplumsal olayların TGS üyesi tarafından görevi gereği izlenmesi sırasında, takip edilen olayın can güvenliğini ortadan kaldıracak nitelikte olması nedeniyle bu olayı izlemek esas görevi olmakla beraber TGS üyesine can güvenliğini ortadan kaldıracak nitelikteki olayın devamı süresince yasalardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan bütün hakları dışında ayrıca her gün için aldıkları günlük ücretin dışında iki günlük brüt ücreti tutarında ücret ayrıca ödenir. Savaş muhabirliği yapan TGS üyeleri için bu ödeme 2 misli yapılır.

KAZA SİGORTASI:

Madde 21 – İşveren, bizzat veya Hürriyet Vakfı aracılığı ile TGS üyelerini genel olarak 25.000.000.-TL’den aşağı olmamak üzere, ölüm ve kazaya karşı sigortalayacaktır. Aksi halde, İşveren, TGS üyesinin iş kazası sonucu ölmesi halinde, yasal mirasçılarına, yasal hakları ve iş kazası dolayısıyla alacağı tazminat hakkı saklı kalmak şartıyla, ilaveten 25.000.000 TL ödemeyi kabul eder.

TGS üyesinin iş kazası sonucu sakatlanması halinde, bu

25.000.000 TL Sosyal Sigortalar Kurumu’nun tesbit edeceği çalışma gücünü kaybetme oranında ödenecektir. Bu durumda da TGS üyesinin yukarıdaki paragraftaki yasal ve sözleşmelerden doğan hakları saklıdır.

İşveren yurt dışında savaşta ölen TGS üyesine birinci paragraftaki 25.000.000.-TL’yi 50.000.000.-TL olarak ödeyecektir. TGS üyesinin savaşta sakatlanması halinde bu 50.000.000.-TL TGS üyesinin Sosyal Sigortalar Kurumu’nun tesbit edeceği çalışma gücünü kayıp oranında ödenecektir.

STAJYER İŞÇİ:

Madde 22 – İşyerinde 212 sayılı yasaya bağlı olarak stajyer işçi sayısı toplam olarak hiçbir surette mukaveleli kadronun % 5’ini geçemez. Bu hüküm stajyer işçinin çalıştığı servisi için de aynen geçerlidir. Örneğin İstihbarat, Spor Servisi, Sekreterlik, Fotoğraf vs. gibi servislerde stajyer işçi sayısı da o serviste çalışan mukaveleli kadronun % 5’ini geçemez. (Hürriyet Vakfı Erol Simavi Özel İletişim Merkezi öğrencileri bu hükmün dışındadır.) Servisteki fikir işçisi 3 veya 3’ten az ise serviste stajyer çalıştırılamaz. Staj müddeti en çok üç aydır. Bu müddetin sonunda stajyer fikir işçisi çalıştırıldığı takdirde mukavelenin yazılı olarak yapılması zorunludur. İşveren her üç ayda bir çalıştırdığı stajyerlerin isimlerini TGS’ye yazılı olarak bildirir.

Staj uygulaması, sadece mesleğe ilk girenler için söz- konusudur.

EĞİTİM FONU:

Madde 23 – İşveren, işyerindeki TGS üyelerinin eğitimi için her yıl toplam 6.000.000.-TL eğitim fonu tahsis eder. Bu fonun kullanılma şekli Yazı İşleri Müdürü, TGS temsilcileri, İşveren ve TGS yetkilisi tarafından tesbit edilir. Bu eğitim programının gerçekleşmesinde İşveren Sendikasının da çaba göstereceği taraflarca kabul edilir. Bu konuda ileride meydana gelecek talepler işverenle TGS arasında öncelikle görüşülecek ve kısa sürede gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. İşveren, kadrosundaki TGS üyelerinin mesleki gelişmelerini sağlamak amacı ile TGS’nin işini aksatmayacak şekilde eğitim yaptırmasına yardımcı olacaktır. Bu eğitim TGS üyesinin yabancı dil öğrenmesi veya bildiği yabancı dili geliştirmesi, teknolojik gelişmeleri öğreneceği seminerlere katılması şeklinde olabilir. Mesai saatleri dışında yabancı dil kurslarına ve teknik servislerle ilgili gelişme kurslarına katılan TGS üyelerinin bu kurs ücretleri ve masrafları işverence karşılanır.

TGS üyesi yukarıda belirtildiği şekilde, kendi isteği ile uzun bir süre eğitime katılacaksa bu eğitim gerek yurt içinde, gerek yurt dışında olsun işveren yıllık ücaretli izni dışında kendisine 6 ayı geçmemek ve işleri aksatmamak üzere yılda ancak 2 kişiye ve sıra ile ücretsiz eğitim izni verir.

Ayrıca, resmi kuruluşlar tarafından yurt dışına dil ve meslek öğrenimi için gönderilen yılda en fazla 4 TGS üyesinin maaşları 6 ay süresince tam olarak ödenir.

Eğitim izni süresi sonunda işe dönmeyen TGS üyesi istifa etmiş sayılır. Bu ücretsiz izin süresi içinde iş sözleşmesi devam eder.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE SEKRETERLİK:

Madde 24 – Yazı İşleri Müdürü olacakların meslekte en az 5 yıl sekreterlik yapmış olması, sekreterlik yapacak olanların meslekte en az 5 yıl 212 sayılı yasaya uygun olarak çalışmış olması tercih nedenidir. (Müktesep haklar saklıdır.)

YASAYA GÖRE GAZETECİ:

Madde 25 – İşveren, 212 sayılı yasanın 1. maddesinde tarif edilen gazetecilik niteliğini haiz olmayan veya başka meslekten olup o meslekten kazanç sağlayan, devamlı ve özel olarak gazetecilikle uğraşmayan kişileri ancak kadro dışı telif ücretle çalıştırabilir. (Müktesep haklar saklıdır.)

BEŞİNCİ

BÖLÜM İZİNLER

YILLIK ÜCRETLİ İZİN:

Madde 26 – TGS üyelerinden meslek kıdemi on yıldan az olanlara yılda 1 ay, on yıl ve on yıldan fazla olanlara bir buçuk ay ücretli izin verilir.

Dokuz yıl altı ayı doldurmuş olan TGS üyesinin meslek kıdemi 10 yıl olarak kabul edilir. Yıllık ücretli izin süresinin saptanmasında TGS üyesinin aynı işyerindeki hizmet süresi değil, mesleki hizmet süresi esas alınır. İzin hakkı 1 Ocak’ta kazanılır. Ancak, TGS üyesi işyerine hangi ayda girmiş olursa olsun, işyerinde dokuz ay çalışmış olmak kaydıyla meslek kıdemine göre saptanacak izne hak kazanır, o yıla ait izin yardımını tam olarak alır. Yıllık ücretli izinlerini yaptığı ilin dışında geçirecek olan TGS üyelerine, istek halinde, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere, İşveren 8 gün ücretsiz izin verir.

Yıllık ücretli izin dönemine rastlayan genel tatil günleri ile ulusal bayram günleri Toplu İş Sözleşmesi’ndeki izin günlerine eklenir. İşin sevk ve idaresi göz önünde bulundurularak yıllık izin listeleri işveren ve TGS temsilcileri ile birlikte hazırlanır. Listelerin düzenlenmesi sırasında TGS üyesinin istekleri dikkate alınır. Yıl içinde zorunluluk nedeniyle yıl sonuna kadar işverenin yazılı talimatı ile kullanılmayan yıllık izin ücreti yüzde 50 zamlı olarak ödenir. TGS üyesi o takvim yılına ait yıllık iznini kullanmadan, taraflarca iş sözleşmesi feshedilirse, izin süresine ait ücreti ve izin yardımı kendisine peşin olarak ödenir. TGS üyesinin iş sözleşmesi yıllık iznini kullandığı sırada feshedilemez.

İZİN YARDIMI:

Madde 27 – Yıllık ücretli izne hak kazanan TGS üyelerine izne çıkışlarında yılda bir defaya mahsus olmak üzere brüt

2.500.000-TL izin ödeneği verilir. Sözleşmenin 2. yılında bu miktar brüt 3.500.000.-TL olarak ödenir.

YILLIK İZİNDEN ÇAĞIRMA:

Madde 28 – TGS üyesi, yıllık iznini kullandığı süre içinde İşveren vekili, Müessese Müdrürü veya Yazı İşleri Müdürü ile İstanbul dışındaki büro şefleri tarafından izni kesilerek göreve çağrılırsa, çalıştığı her gün için yevmiyesi % 100 zamlı ödenir. Aldığı izin yardımının iadesi istenemez. TGS üyesi izin sırasında eğer ikamet ettiği ilin dışına çıkmışsa o yere gidiş dönüş ücreti tevsik edeceği şekilde (yanında bulunan ailesi efradı buna dahildir) kendisine verilir. TGS üyesinin gei kalan izin hakkı saklıdır. Dönüş yol süresi toplu iş sözleşmesindeki izin süresinden sayılmaz.

SAKLI KALAN İZİN:

Madde 29 – İşyerinde çalışan TGS üyesi geçici bir görevle il veya yurt dışında bulunduğu sırada haftalık izin isteyemez.

Ancak, bu gövleri sırasında kullanamadıkları haftalık izinlerini dönüşlerinde izin olarak kullanırlar. Davetli olarak veya kendi arzusu ile gidenler bu hükümden yararlanamazlar.

Yurt dışında devamlı görevli bulunanların haftalık izinlerini yurt dışında kullanmış olduklarını ve böylece dönüşlerinde yurt dışındaki ikametleri sırasında haftalık izinlerini talep edemeyeceklerini taraflar kabul eder.

ÖZÜR İZNİ:

Madde 30 – TGS üyesi evlendiği zaman 10, çocuğu dünyaya geldiği zaman 3, eşi ve çocuğu, anası ve babası öldüğü zaman 4, çocuğu evlendiği, kardeşi, büyükannesi, büyükbabası veya torunu öldüğü zaman 2 gün ücretli izine hak kazanır. Ancak bunları belgelemesi şarttır.

Doğal afetler nedeni ile TGS üyesinin kendisine, evine ve ailesine bir zarar geldiği zaman 10 gün ücretli izin verilir. Bu izinler yıllık izinden sayılmaz. Resmi daireye, mahkemeye, askerlik şubesine yahut SSK hastanelerine aynı gün gidip gelen ve böylece günün bazı saatlerini iş yerinden uzak geçiren TGS üyesinin bu hususu belgelemesi halinde ücreti kesilmez.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

Madde 31 – Hasta bulunan TGS üyesinin iş sözleşmesi 18 ay süre ile feshedilemez.

Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalar, İşveren Yönetim Kurulu Kararı ile tedavi için yurt dışına gönderilir.

TGS üyesi 3 yıllık hastalık süresi içinde yasalardan ve bu toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının defaten ödenmesini ve iş sözleşmesinin feshedilmesini isteyebilir. TGS üyesinin hastalık süresi 18 ayı aştığı takdirde işveren iş sözleşmesini feshedebilir. Şu kadar ki bu halde iş sözleşmesi feshedilen TGS üyesine yasalardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları defaten ödenir.

İşveren 18 ay süre ile hasta bulunan TGS üyesinin SSK’dan aldığı iş görmemezlik ödeneğini işverene iade etmesi kaydıyla aylığını ve diğer sosyal yardımları TGS üyesine ödemeyi kabul eder.

İşveren, iş sözleşmesi feshedilmiş dahi olsa başka bir işyerinden vizite kâğıdı alma olanağı olmayan TGS üyesine ilgili tüzüğün gerektirdiği altı ay süre ile vizite kâğıdı vermeye zorunludur. Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı haller dolayısıyla görev yapamayacak duruma düşüp de işveren tarafından işinden çıkarılan TGS üyesi azami üç yıl içinde iyileştiği takdirde münhal ise eski işine tekrar ve tercihen alınır.

İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin imzasını takip eden 15 gün içinde İş Yasasının 76. maddesinde belirlenmiş olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunu (işyerlerinin merkez ve bürolarında) oluşturmak zorundadır.

Kurulun oluşması ve çalışmaları İş Yasası’nın 76. maddesine göre çıkarılmış olan Tüzüklere göre yürütülür.

TGS üyelerinin yılda bir defa işyeri doktorunca ve işyeri doktorunca gerekli görülenlerin tam teşekküllü özel veya resmî bir sağlık kuruluşunca sağlık kontrolünden geçirilmesi zorunludur.

TGS üyelerinin çalıştıkları servislerin sağlık normlarına uygun olması gerekir. Bu normlar çerçevesinde İşveren Sendikası ile TGS Toplu İş Sözleşmesinin imzasını takip eden bir ay içinde yönetmelik hazırlar.

HAMİLELİK HALİ:

Madde 32 – TGS üyesi, hamileliği halinde doğum öncesi ve doğum sonrasında toplam 4 ay doğum izni kullanır. Ayrıca doğum yapan TGS üyelerine isteği halinde de altı ay ücretsiz izin verilir.

TGS üyesinin doğum iznini kullandığı süre içerisinde, ücreti, işveren tarafından tam olarak ödenir.

TGS üyesinin hamileliğini doktor raporu ile belgelediği tarihten başlayan ve doğum tarihinden 1 yıl sonraya kadar geçen süre içinde iş sözleşmesi feshedilemez.

ASKERLİK HALİ:

Madde 33 – TGS üyesinin askerlik sırasında iş sözleşmesi feshedilemez. TGS üyesi askerlik süresinin sona ermesiyle işyerindeki eski işine döner ve işyerindeki sözleşmenin tüm haklarından (zamlar dahil) yararlanır. Talim, manevra veya tatbikat nedeni ile silah altına alınan TGS üyesinin bu süre içinde ücret hakkı saklıdır. İlk muvazzaf askerlik görevi için silah altına alınan TGS üyesine, silah altında bulunduğu süre içinde son aldığı ücret, yarısı oranında ödenir.

Askerlik süresi kıdemden sayılır. Yıllık izin süresinin hesabında da bu kıdem süresi esas alınır.

İşyerinden askere giden ve dönen TGS üyesinin işyerinde 6 ay çalışması şartıyla askerlik süresi kıdem haklarına dahildir.

TUTUKLULUK-GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALLERİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA:

Madde 34 – TGS üyesi gazeteci, gazetedeki fikir suçuna ait bir yayından ötürü hürriyeti kısıtlanırsa mahkûmiyet süresince ücretini bütün haklarıyla birlikte işverenden almaya devam eder ve iş sözleşmesi hiçbir şekilde feshedilemez. TGS üyesi gazetecinin, gazetesindeki bir yayın dolayısıyla uğrayacağı maddi mahkûmiyet işveren tarafından karşılanır. Hapis cezasının paraya dönüştürülmesi olanağı var ise, işveren bu miktarı karşılamakla yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen hürriyet kısıtlaması ya da maddi mahkûmiyet TGS üyesi gazetecinin işyerinden ayrılmasından sonra vuku bulmuşsa bu halde de bu maddenin birinci paragrafı uygulanır.

Ancak hürriyetin tahdidi veya maddi mahkûmiyeti mucip olan yayın, gazeteci tarafından mevkute sorumlu müdürünün tetkikinden geçirilerek neşri takarrür eden şekil üzerinden tahrifat, tadilat, tay veyahut ilaveler yapmak veya yaptırılmak suretiyle vuku bulduğu takdirde gazeteci bu hükümden yararlanamaz.

Hürriyeti bağlayıcı mahkûmiyete sebep olan yayını, işverenin zorlaması sonucunda gazetede yayınlanmış ise o takdirde, işveren, TGS üyesinin mahkûmiyet süresinde ücretini bir misli fazla olarak ödeyecektir.

Mahkûmiyeti biten TGS üyesi günün şartları ile görevine döner.

TGS üyesi, Basın Yasası’na muhalefeti dışında gözetim altına alındığında bunu belgelemek koşuluyla yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir.

Gözaltında geçen süre sonunda veya herhangi bir nedenle tutuklanan TGS üyesinin tutukluğunun, a – Kovuşturmaya yer olmadığı, b – Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı, c – Beraat kararı verilmesi,

d – Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması nedenlerinden biri ile bir yıl içinde son bulması halinde işine son verilemez.

5680 sayılı yasanın beşinci maddesinde sayılan suçlar dışında yargılanmaları tutuklu olarak devam edenler ücretsiz izinli sayılır.

Bir yıl sonra İşveren dilerse hizmet sözleşmesini kıdem tazminatını ödemek suretiyle feshedebilir. Şu kadar ki, bu süre içinde, İş Kanununun 17. maddesinin 2. fıkrasından ve Basın İş Kanunları hükümleri dairesinde, hizmet sözleşmesini, işverenin bu süreyi beklemeden tazminatsız feshedebileceği bir suçun işlenmemesi gerekir.

ASGARİ KADROLAR:

Madde 35 – İşveren, mevcut işyerlerinde ve açılacak yeni işyerlerinde personel kadrolarını tesbit etmek hakkına sahiptir. Bu tesbitte taraf sendikanın görüşü alınır. İşveren, her türlü teknolojik gelişmeleri öne sürerek TGS üyelerinin işine son veremez. Teknolojiden etkilenen servislerde çalışan TGS üyesinin işine bu etkilenme nedeniyle son verildiğinde işveren bu toplu iş sözleşmesinin 14. maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatının iki katı bir tazminatı ayrıca öder.

Teknolojik gelişmelerden etkilenen servislerde çalışan TGS üyeleri işyerindeki seviyeleri korunarak başka servislerde çalıştırıldıklarında, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar hariç 2 yıl geçmeden bu kişilerin işlerine son verilirse, birinci fıkradaki tazminatı işveren aynen öder.

ALTINCI BÖLÜM

AKÇALI KONULAR VE SOSYAL ÖDEMELER

ARAÇ-GEREÇ SAĞLANMASI:

Madde 36 – İşveren, bu toplu sözleşmenin kapsamına giren TGS üyesinin görevini yapabilmesi için gerekli araç-gereç, ekipman, kâğıt, film, ecza v.s. gibi ihtiyaçlarını sağlar.

a – Foto muhabirleri ile İşveren tarafından aynı zamanda fotoğraf çekmekle de görevlendirilen, muhabirlerinde fotoğraf makinalarının arızalarını gidermek için yapılacak masraflar, fatura karşılığı İşverence ödenir. Ayrıca bu kişilere her ay

250.000 (ikiyüzellibin) TL brüt amortisman tazminatı ödenir.

b – TGS üyelerinin görevde kullandıkları teypler kendilerine ait ise bakım ve tamiri işverence yaptırılır.

Ayrıca işveren teyp amortismanı için her ay 30.000.-TL brüt ödemede bulunur.

MASRAFLAR:

Madde 37 – TGS üyesinin görevini yapabilmesi için gerekli masraflar işveren tarafından ödenir. TGS üyesi şehir içi veya şehir dışı görevlerde kendisine ait aracı kullanılıyor ise, bunun için ek bir ödeme yapılması gereklidir. Muhabir ve foto muhabirlerine yaptıkları masraflar için götürü olarak her ay brüt 250.000 -TL masraf ödenir.

SEYAHAT ÖDENTİLERİ:

Madde 38 – a- TGS üyeleri görevli bulunduğu ilin sınırları dışına görevli olarak gönderilirse, yol, otel, haberleşme ve yemek masrafları, belge karşılığı işveren tarafından karşılanır. Bu ödemeden ayrı olarak TGS üyesine seyahat süresince her gün için sözleşmenin birinci yılında brüt 100.000.-TL, ikinci yılında brüt 150.000.-TL yolluk verilir. İl sınırları içinde ve fakat belediye sınırları dışında bir yere iş takibine gönderilen ve geceyi gittikleri yerde geçirmesi gerekli görülenlere de bu hükümler uygulanır. Seyahat sebebiyle sendika üyesine ödenen avanslar işten dönüş tarihini takiben en geç 10 gün içinde kapatılır. Kapatılmadığı takdirde sendika temsilcisi kanalı ile istenilir. Sorun çözümlenmezse ilk alacağı ücretten kesilir.

b- Yurt dışına gönderilen TGS üyelerinin yol, otel, yemek ve haberleşme masrafları İşveren tarafından karşılanır. Ve bu masrafların karşılığı olmak üzere kullanacakları para döviz olarak işverence sağlanır.

c- Yurt dışında görevli TGS üyelerinin yıllık izinlerinde yurda geliş ve dönüşlerinde yol masrafları yılda sadece bir defa için İşverence karşılanır.

d- Yurt içi nakillerinde TGS üyesinin yol parasının tümü, ailesinin yol parası ile ev eşyası nakilleri ile ilgili masraflarını işveren karşılar. Yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt içine nakillerde TGS üyesinin yol parasının tümü ailesinin yol parası ile ev eşyası nakilleri masraflarını işveren karşılar.

TGS ÜYESİNİN DONANIMI:

Madde 39 – TGS üyesinin, görevini yapması için gönderileceği yer veya olayın vuku bulduğu çevreye göre do-natılması işverence sağlanır. Görev sırasında bu eşyanın ve kullanılan malzemenin kendi kusuru olmaksızın hasara uğramasında TGS üyesi sorumlu tutulamaz. Eğer bu malzeme TGS üyesine aitse hasar miktarı işverence karşılanır.

YEMEK YARDIMI:

Madde 40 – TGS üyelerine günde 1 öğün yemek verilir. Yemek verilmesi mümkün olmayan hallerde, TGS üyelerine ayda 400.000.-TL brüt yemek parası ödenir. Yemek verilmesi halinde de kıdem tazminatına esas olacak ücrete yemek bedeli brüt 400.000.-TL olarak yansır. Bu miktar sözleşmenin ikinci yılında brüt 500.000.-TL olarak ödenir.

TGS üyelerine, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre süt veya yoğurt verilir.

ÖLÜM YARDIMI

Madde 41 – TGS üyesinin ölümü halinde, kıdem tazminatı, yasal varislerine 13. madde hükümlerine göre derhal ödenir. Ayrıca;

a- TGS üyesinin normal ölümü halinde (5.000.000.-TL) ölüm yardımı,

b- TGS üyesinin cenaze masrafları, c- TGS üyesinin ölümü iş kazası, ya da SSK’ca saptanması koşulu ile meslek hastalığı sonucu vuku bulmuşsa, ölüm yardımı tutarı 7.500.000.-TL’sıdır.

d- TGS üyesinin eşi, çocuğu, anne ve babası öldüğü zaman 500.000.-TL net ölüm yardımı,

İşverence ödenir.

EVLENME-DOĞUM YARDIMI:

Madde 42 – TGS üyesi evlendiği zaman 2.500.000.-TL net, TGS üyesinin çocuğu doğduğu zaman çocuk başına

1.000.000.-TL net ödenir. Bu ödemeler en geç üç gün içinde yapılır.

ÇOCUK YARDIMI:

Madde 43 – TGS üyelerine her ay çocuk başına 40.000.- TL brüt çocuk parası ödenir. Bu miktar sözleşmenin 2. yılında brüt 60.000.-TL olarak ödenir.

AİLE ERZAK YARDIMI:

Madde 44 – İşveren, TGS üyelerine her ay Hür Market’ten veya Migros ve benzeri kuruluşlardan alış veriş yapmak üzere net 350.000.-TL’lik kupon verir. Bu miktar sözleşmenin 2. yılında net 500.000.-TL olarak uygulanır.

YOL PARASI

Madde 45- İşveren, TGS üyelerine her ay brüt 300.000.-TL yol parası öder. Bu miktar sözleşmenin 2. yılında brüt 400.000 TL olarak ödenir.

KREŞ YARDIMI:

Madde 46 – İşveren, işyerinde çalışan kadın TGS üyesinin 0-6 yaş arası çocukları için her ay 200.000.-TL brüt kreş yardımı yapar. Bu miktar sözleşmenin 2. yılında brüt 300.000.-TL olarak ödenir.

GİYECEK YARDIMI:

Madde 47 – İşveren, teknik servislerde çalışan TGS üyelerine işyerinde giyilmek üzere iki takım çalışma elbisesi ile (çifti 250.000 -TL değerinden az olmamak üzere) iki çift ayakkabı verir. Şoförlere yılda bir kat elbise, dışarıda giyecek bir çift ayakkabı verir. Odacı, kapıcı ve benzeri işlerde çalışanlara yılda 1 kat elbise, iki çift ayakkabı ve iki yılda bir palto veya pardösü verilir. İş elbisesi ve ayakkabıların veriliş tarihleri birincisi 5 Nisan, İkincisi 5 Kasım’dır. Elbise ve ayakkabıların alınması sırasında TGS işyeri temsilcilerinin de görüşleri alınır.

Yukarıda belirtilen giyecekler süresi içinde temin edilemediği takdirde sendikanın ikazı üzerine 20 gün içinde bu gereği yerine getirmeyen işveren işçinin alacağı giyecek karşılığı faturayı ödemek zorundadır. Ayrıca paketleme servisinde çalışanlara da iş eldiveni verilir.

Ayrıca işveren TGS üyelerine her yıl Ekim ayı içinde brüt 1.750.000 TL giyecek yardımı yapar. Bu miktar sözleşmenin 2. yılında 2.500.000.-TL brüt olarak ödenir. İşverence en az bu değerde elbise alınmışsa bu para ödenmez.

YAKACAK YARDIMI:

Madde 48 – İşveren, TGS üyelerine her ay brüt 500.000.- TL yakacak yardımı verir. Bu miktar sözleşmenin 2. yılında brüt 600.000 TL olarak ödenir.

EĞİTİM YARDIMI:

Madde 49 – İşveren, TGS üyesinin ilkokula giden her çocuğu için ayda 40.000.-TL brüt, Ortaokula, Lise ya da dengi okullara giden her çocuğu için 60.000.-TL brüt, Üniversite ya da dengi okula giden her çocuğu için ayda 100.000.-TL brüt eğitim ödemesinde bulunur. Sınıfta kalana ikinci kez okuduğu yıl için ödeme yapılmaz.

YILLIK İKRAMİYE:

Madde 50 – İşveren, işyerinde çalışan TGS üyelerine her sözleşme yılında 4 maaş tutarında ikramiye öder, iş akdinin taraflarca feshi halinde TGS üyesi o sözleşme yılında işyerinde ne kadar süre çalışmış ise çalıştığı ay oranında bu ikramiyelere hak kazanır. Bu ikramiyeler her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15. günü ödenir.

BAYRAM YARDIMI:

Madde 51 – İşveren, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının arifesinde TGS üyelerine brüt 2.000.000.-‘er TL (iki- milyoner) Bayram yardımı verir. Bu miktar sözleşmenin 2. yılında brüt 3.000.000.’er lira olarak ödenir.

KONUT KREDİSİ:

Madde 52 – İşveren TGS üyeleri için sözleşmenin 1. yılında toplam 50.000.000.-TL, 2. yılında toplam 75.000.000.-TL konut kredisi fonu ayırır. Bu fondan İstanbul üyeleri % 40, Ankara üyeleri % 20, İzmir üyeleri % 15, Adana üyeleri % 15 ve Erzurum üyeleri % 10 oranında yararlanırlar. Bölgelerde dağıtılamayan fon diğer bölgelere aktarılır.

Konut fonundan yararlanmak isteyenlerin bir konut kooperatifine üye olması, evi olmaması ve en az iki yıllık işyeri kıdemi bulunması gerekir.

Kooperatif dışında ev alanlar da belgelemeleri koşuluyla bu krediden aynen yararlanırlar.

Konut kredisi fonundan yararlanma miktarı her üye için 1.500.000 TL’dir. Başvuruların fazla olması durumunda TGS üyelerinin işyeri kıdemi ve inşaatı devam eden kooperatif üyelerinin durumu dikkate alınır. Yıl sonunda fonda para kalması durumunda, bu para gelecek yıla devrolunur.

TGS üyesi iki kefil göstererek alacağı bu krediyi, krediyi aldığı tarihten bir yıl sonra başlamak üzere ayda 75.000.-TL’lik taksitler halinde geri öder.

ÖDEME VE KAZANÇLARIN AZALTILAMAYACAĞI:

Madde 53 – İşyerinde çalışan TGS üyelerine ücretleri her ay peşin olarak ödenir. Ancak 1475 sayılı Yasaya bağlı vasıfsız işçiler için bu hüküm işyerinde fiilen 3 ay çalışmasından sonra uygulanır.

İşbu toplu iş sözleşmesinin uygulanması sonucu olarak işverenin yükümlülüğüne giren yeni haklar TGS üyelerinin ücret v.s. çıkarlarının daha aşağı hadlere indirilmesine neden teşkil etmez.

TGS üyelerinin önceki toplu sözleşmelerden, yasalardan, özel sözleşme ve işyeri uygulamalarından doğmuş bulunan tüm hakları saklıdır.

İŞE YENİ GİRENLERİN ASGARİ ÜCRETİ:

Madde 54 – İşyerine yeni giren işçiler cari asgari ücrete brüt 150.000.-TL, Ortaokul, Lise ve dengi okul mezunları cari asgari ücrete brüt 250.000.-TL, Üniversite ya da Yüksek Okul Mezunları cari asgari ücrete brüt 450.000.-TL ilavesiyle işe alınırlar.

KIDEM PRİMİ

Madde 55 – İşveren, TGS üyesinin meslekte geçen her yılı için ayda brüt 5.000.-TL ve işyerinde geçen her kıdem yılı için ayrıca ayda brüt 15.000.-TL kıdem primi öder.

TGS üyesinin mesleğe başlangıç tarihi iş kolları yönetmeliğinin 10 ve 27. sıra numarasında belirtilen hizmetleri için SSK’na prim ödediği tarihtir.

YABANCI DİL TAZMİNATI:

Madde 56 – Yabancı dil bildiğini; işverence kurulacak bir komisyonda başarı göstererek belgeleyen TGS üyesine ayda brüt 300.000.,TL (üçyüzbin) TL yabancı dil tazminatı verilir.

GECE ÇALIŞMA PRİMİ:

Madde 57 – Normal çalışma süresi kısmen veya tamamen 22.00-07.00 saatleri arasına rastlayan TGS üyesine 22.00- 07.00 saatleri arasında fiilen çalıştığı her normal çalışma saati için, normal saat ücretinin % 15 oranında gece çalışma primi ödenir.

VEKALET ÜCRETİ:

Madde 58 – Özellikle yapmakta olduğu görevle birlikte, başka bir TGS üyesinin görevine de İşveren veya yetkili kıldığı kişinin yazılı isteği ile vekalet eden TGS üyesi, eğer bu vekalet süresi bir haftayı aşıyorsa, asıl ücretinden ayrı olarak vekalet ettiği kişinin yevmiyesini vekalet ücreti olarak alır.

SORUMLULUK TAZMİNATI:

Madde 59 – Sorumluluk ve Temsil tanzimatları aylık olarak aşağıdaki şekilde uygulanır.

GÖREVLERİ TAZMİNATI

Koordinatör, Genel Yayın Yönetmeni

Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Yayın Yönetmeni,

Genel Yayın Müdürüne 800.000.-TL brüt

Yazı İşleri Müdürleri ve Sorumlu Müdürlere 700.000.-TL brüt

Bölüm Müdürlerine ve Büro Temsilci ve Şeflerine 600.000.TL brüt

Bölüm ve Seksiyon Şeflerine (Bürolar dahil) 500.000.-TL brüt

Temsil ve sorumluluk tazminatı, her ay maaşla birlikte brüt olarak ödenir. Temsil tazminatı miktarı içinde kalan ve temsil ile ilgili harcamaları fatura karşılığı net ödenir.

ÜCRET ZAMMI:

Madde 60 – İşveren, TGS üyelerinin 31.12.1992 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 1 Ocak 1993 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki oranlarda zam yapar.

İlk 2 milyon TL’ye % 100

2’nci 2 milyon TL’ye % 90

3’üncü 2 milyon TL’ye % 80

4‘üncü 2 milyon TL’ye ve üstüne % 45 oranında zam yapar.

işveren TGS üyelerinin 30 Haziran 1993 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 1 Temmuz 1993 tarihinden geçerli olmak üzere % 15 oranında zam yapar.

İKİNCİ YIL ZAMMI:

İşveren TGS üyelerinin 31.12.1993 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 1 Ocak 1994 tarihinden geçerli olmak üzere % 55 oranında zam yapar. İşveren TGS üyelerinin 30 Haziran 1994 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 1 Temmuz 1994 tarihinden geçerli olmak üzere % 20 oranında zam yapar.

YÜRÜRLÜK VE SÜRE:

Madde 61 – İşbu Toplu İş Sözleşmesi 1.1.1993 tarihinden itibaren iki yıl süre ile yürürlüktedir.

GEÇİCİ MADDE:

İşyerinde en az bir yıl çalışmış TGS üyesi kıdem tazminatına hak kazanır. İşyerine ilk kez 1 Ocak 1993 tarihinden sonra girecek 212 sayılı Yasayla değişik 5953 sayılı yasaya tabi TGS üyelerinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde veya TGS üyesi tarafından muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, sağlık nedenleriyle, bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ya da sandıklardan yaşlılık, emeklilik ya da malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla veya kadın işçilerin evlenmeleri nedeniyle fesih halinde ya da TGS üyesinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde TGS üyesinin her hizmet yılı için 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bu TGS üyeleri istifa etmeleri halinde de kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak bu durumda kıdem tazminatı her hizmet yılı için 30 günlük ücreti üzerinden ödenir. 23.12.1992 (Yirmiüç Aralık Bindokuzyüzdoksaniki)

TÜRKİYE GAZETE SAHİPLERİ SENDİKASI ADINA

Sedat SİMAVİ

Yaşar EROĞLU

Barlas KÜNTAY

Prof. Halit Kemal ELBİR

Nedim DEMİRAĞ

İlhan TÜRKELİ

Soner GEDİK

rkan GÖKSEL

Doğan HIZLAN

Ertuğrul ÖZKÖK

Prof. A. Can TUNCAY

Av. Sinan SEKMEN

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI ADINA

Orhan ERİNÇ

Haşan ERCAN

Ziya SONAY

Yusuf DUYAR

Musa ALİOĞLU

Mehmet GÜMÜŞ

Murat ÇORLU

Av. Güven ERGİN

loading

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com