Home / Toplu İş Sözleşmeleri / Manşet Kocaeli Gazetesi 1. Dönem TİS (2015-2016)

Manşet Kocaeli Gazetesi 1. Dönem TİS (2015-2016)

BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1-TARAFLAR
Bu toplu iş sözleşmesi, merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve merkezi Kocaeli’de bulunan Şenol Çiçek (Kocaeli Manşet Gazetesi) (işveren) arasında, işverenin işyerinde çalışan TGS üyeleri ile işverenin ilişkilerini düzenlemek ve gazete işyerinde çalışan tüm TGS üyelerinin haklarını korumak üzere, bütün işyerinin özellikleri ve olanakları dikkate alınarak, işyeri düzeyinde imzalanmıştır.

MADDE 2-TANIMLAR
Bu toplu iş sözleşmesinde geçen;
A. İŞVEREN; Şenol Çiçek’i,
B. SENDİKA; Türkiye Gazeteciler Sendikası’nı (TGS)
C. İŞÇİ; İşverenin işyerinde çalışan işçilerden TGS üyesi olanları
D. TARAFLAR; işveren ve sendikayı,
E. TİS; bu toplu iş sözleşmesini ifade eder.

MADDE 3-AMAÇ
A. Bu TİS, işyerinin ekonomik yönden ayakta kalmasını, verimli şekilde işletilmesini; TGS üyelerinin ekonomik, sosyal durumlarını ve mesleki becerilerini geliştirmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır şekilde işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakabilecekleri, huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmayı; işyerinde demokratik katılımcılığın ve çalışanların sosyal güvenceye kavuşturulmalarının sağlanmasını, işçi sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasını amaç edinir.
B. Bu TİS; uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan örgütlenme, özgür toplu pazarlık ve sözleşme hakkı ile grev hakkının çalışanların en temel insan hakkı olarak kabul ederek çalışma yaşamının demokratikleşmesine katkıda bulunmayı, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması; kadın, genç, yaşlı, göçmen, engelli, LGBTİ işçiler gibi dezavantajlı grupların hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramaması için gerekli pozitif ayrımcı tedbirlerin alınmasını amaçlar.

MADDE 4-TİS’TEN YARARLANMA
A. Sendika üyelerinin yararlanması
a. TİS’in imzalandığı tarihte işyerinde çalışmakta olan ve sendika üyesi bulunanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar, üyeliklerinin sendikaca işverene bildirilme tarihinden itibaren sözleşmenin sağladığı haklardan yararlanabilirler. TİS’in imzalanmasından sonra işe giren işçilerden sendikaya üye olanlar TİS’nin tüm haklarından, sendika üyesi olduğu tarih itibariyle yararlanırlar.
b. Sözleşmenin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki bir tarihte askerlik, emeklilik ve diğer nedenlerle hizmet akdi sona eren üye işçiler, sözleşmenin sağladığı tüm hak ve yararlardan çalıştığı süre oranınca diğer işçiler gibi yararlanırlar.
B. Sendika üyesi olmayanların yararlanması
a. Sendika üyesi olmayan ya da sendika üyeliğinden ayrılan veya çıkarılanlar ancak dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanabilirler. Bu yararlanma, imza gününden geriye gitmemek koşulu ile yazılı olarak istek tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak TİS’in imzasından önceki talepler geçersizdir.
b. Sendika üyeleri ile sendika üyesi olmadan dayanışma aidatı ödeyerek bu TİS’ten yararlananlar dışında kalan işçilere bu TİS kısmen veya tamamen uygulanamaz. Uygulanması durumunda uygulanan tüm parasal haklar sendika üyelerine ilave olarak uygulanır. Ayrıca, işveren, TİS’in uyguladığı her işçi için üyelik aidatı tutarı kadar tazminatı her ay sendikaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
c. Gazete, tüm çalışanlarının sendika üyesi olması ve sendikal haklar mücadelesini desteklemesini teşvik eder.

MADDE 5- TİS’İN HÜKMÜ, YORUMU VE KAZANILMIŞ HAKLAR
A. İşveren ile TGS üyeleri arasında yapılması zorunlu olan kişisel anlaşmaların yazılı olması ve işbu TİS’in tanıdığı hakları azaltıcı, kısıtlayıcı ve bozucu hükümler taşımaması şarttır. Bu kişisel anlaşmaların TİS’e aykırı hükümlerinin yerini, bu TİS’teki hükümler alır.
B. Kişisel anlaşmalarda belirtilmeyen konuda bu TİS’in hükümleri uygulanır. Bu anlaşmaların bir örneği, imzalandıkları tarihten sonraki 15 iş günü içerisinde işveren tarafından TGS’ye gönderilir.
C. İşyerinde çalışan TGS üyelerinin iş tanımları, ücretleri ve çalışma koşullarında meydana gelecek her türlü değişiklik, yukarıda belirtilen süre içinde yazılı olarak sendikaya bildirilir.
D. Bu TİS’in yürürlüğe girdiği tarihten önce işçilere sağlanan ve bu TİS’te değiştirici ya da yok edici hüküm bulunmayan işçi lehine hak ve menfaatler, kazanılmış hak olarak aynen devam eder.
E. TİS’in hükümleri, amaca aykırı ve işçi aleyhine yorumlanamaz.

MADDE 6-TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK
A. İşveren, işyerini başka bir gerçek veya tüzel kişiye devrettiği, gerçek veya tüzel bir üçüncü şahısla ortak olduğu veya işyerinde yapılan işlerin bir bölümünü veya tamamını gerçek veya tüzel bir üçüncü şahsa yaptırdığı takdirde, bu TİS süresi sonuna kadar TİS’in TGS üyelerine tanıdığı haklardan, yeni işveren ile birlikte sorumludur.
B. Sözleşmeye taraf olan sendikanın kendini feshi, infisahı, çalışmadan yasaklı olması v.s. gibi durumlar da bu TİS’in uygulanmasını engellemez.

BÖLÜM 2
SENDİKAL HAKLAR VE GÜVENCESİ

MADDE 7-SENDİKA GÜVENCESİ VE SENDİKAL İZİNLER
A. İşveren, bu TİS’in taraflarından biri olan TGS’nin merkez ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerini çalışma saatleri dışında veya çalışma saatleri içerisinde işverenden aldığı izinle sendikal görevlerini yapmalarından ötürü işten çıkaramaz, bu kişilere ceza veremez, bu kişilerin sendikal görevlerini yapmalarına hiçbir şekilde engel olamaz. İşveren, buna aykırı hareket etmesi halinde, bu kişilere yasalardan ve bu TİS’ten doğan hakları dışında ayrıca 12 maaşları tutarında tazminat öder.
B. İşveren, TGS üyelerinin çalışma saatleri dışında veya çalışma saatleri içerisinde işverenden aldığı izinle sendikal görevlerini yerine getirmelerinden ötürü iş sözleşmesini feshedemez. İşveren buna aykırı hareket etmesi halinde bu kişilere yasalardan ve TİS’ten doğan hakları dışında ayrıca 12 maaşları tutarında tazminat öder.
C. İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin ve işyerinde çalışmaya devam eden sendika yöneticilerinin işyerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılır.
D. İşveren, sendikal faaliyetler için talep halinde,
a. Sendika yöneticilerine yılda 24 gün,
b. Sendika temsilcilerine yılda 12 gün karşılıklı onaylanmış belge ile izin verir.
c. Sendika temsilcileri ve görevlileri ile üyelere, kongre günlerinde sendikanın en geç 7 gün önceden bildirmesi halinde, kongreye katılım ve gidiş-geliş için gerekli yol süresince ücretli izin verir. Ayrıca sendikanın düzenleyeceği etkinliklere katılmaları ve sendikal görevlerini yerine getirebilmeleri için bir seferinde işyerindeki üye sayısının yüzde 30’unu ve 1 günü aşmamak üzere ücretli izin verilir. Bu süre yıllık izinden sayılmaz.

MADDE 8- SENDİKA AİDATI
İşveren, TGS üyelerinin aidatlarını, her ne şekilde olursa olsun TİS’ten yararlanan çalışanların dayanışma aidatlarını, TGS’nin göndereceği bordroya göre kesip sendikanın bildireceği sendika banka hesabına en geç bir ay içinde yatırır. İşveren, işten çıkanlarla emekli olanları sendika üyelerini TGS’ye yazılı olarak 15 işgünü içinde bildirir.

MADDE 9-TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ
TGS, gazete işyerine yasada belirlenen miktarda sendika temsilcisi atar. Atanacak temsilciler özel durumlar ve acil ihtiyaçlar dışında demokratik yöntemle belirlenir. Temsilciler, TİS hükümlerinin uygulanmasını sağlar.
Sendika temsilcileri şu şekilde çalışırlar: TGS üyesi ya da üyeleri, şikâyet ve taleplerini TGS temsilcisine bildirir. TGS temsilcisi, konuyu yetkili kişilerle görüşür, gerekirse yazılı olarak bildirir. İşveren, işveren vekili ya da ilgili kişi, TGS temsilcisinin yazılı başvurusuna 7 gün içinde yazılı olarak yanıt vermek durumundadır. Çözülemeyen konular, temsilci tarafından sendikaya ve İstişare Kuruluna bildirilir.

MADDE 10-İSTİŞARE KURULU
İşyerinde işçilerin disiplin uygulamaları ile iş akitlerinin sona erdirilmesi hakkında görüş bildirmek, işin verimliliği için gerekli önerileri yapmak ve TİS’nin uygulama ve yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkları görüşmek üzere 5 kişilik İstişare Kurulu oluşturulur. Kurulda yer alacak 5 kişinin 2’sini TGS, 3’ünü işveren belirler. Kurul oy çokluğu ile karar alır.

MADDE 11- İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ
A. İşin ve işyerinin ekonomik durumu, işin gerekleri bakımından zorunluluk olmadıkça hiçbir TGS üyesi işten çıkartılamaz.
B. İşçi çıkarmanın zorunlu olduğu hallerde işveren, işçi çıkarma nedenleri ve çıkarılacak işçi sayısını, İstişare Kurulu’na intikal ettirir. Kurul sorunu görüşür, başka çözüm olanakları bulunup bulunmadığını araştırır ve görüş bildirir. İşçi çıkarmanın zorunlu olduğu hallerde ise sırasıyla;
a. Kendi isteği ile ayrılmak isteyenler,
b. Deneme süresi içinde olanlar,
c. Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olanlar,
d. İşe son giren işçiler,
e. Emekliliğine hak kazanmış olanlar,
f. Sendika üyesi olmayanlar bu işleme tabi tutulurlar.
Zorunlu işten çıkarmalarda cinsiyet ayrımcılığının yaşanmaması için işveren gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
C. 4857 Sayılı İş Kanunundaki işverenin 25/II maddesindeki hakları saklı kalmak kaydıyla hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, tecavüz, kadına yönelik şiddet, şantaj gibi suçları işleyenler, üstlerine fiili tecavüzde bulunanlar, çalıştığı gazeteyi alet etmek suretiyle maddi menfaat sağladıkları, kesinleşmiş yargı kararı ile sabit olanlar ile bir ay içinde, mazeretsiz olarak üst üste 3 gün ve fazla işe gelmeyenlerin iş sözleşmeleri, tazminatsız olarak feshedilebilir. İşveren, yukarıdaki isnatlarla ilgili yazılı şikâyetleri, İstişare Kurulu’na iletir. İstişare Kurulu’nun konuyu görüşerek fikrini işverene bildirir. Bu gerekçelerle iş sözleşmesi feshedilebilir ve kişi bu durumda, ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde bulunamaz. Ancak herkesin adli makamlara müracaat yolu açıktır.

BÖLÜM 3
ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

MADDE 12- İŞ TANIMI DEĞİŞİKLİĞİ
İşveren, yazılı rızası olmayan TGS üyesinin unvanında ve iş tanımında esaslı değişiklik yapamaz.

MADDE 13- DEZAVANTAJLI İŞÇİLER
İşveren, genç, yaşlı, göçmen, engelli işçiler gibi dezavantajlı grupların hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramaması için gerekli pozitif ayrımcı tedbirleri alır.
Engelli işçilerin rahat, sağlıklı ve güvenli çalışabilmeleri için işyeri ortamında, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılır.

MADDE 14-İZİNLER
A. Ücretli izinler
a. TGS üyesi, haftada bir gün izin yapar.
b. TGS üyelerinin yıllık ücretli izinleri, yasaya göre düzenlenir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme, hastalık izinleri yıllık izinden mahsup edilemez.
B. Ebeveyn izni: Doğum öncesi ve sonrası kadın çalışanlara toplam 18 hafta ücretli analık iznine sahiptir. Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra, gerekirse hekim raporuna göre artırılabilir. Buna ek olarak işçiye, talep etmesi halinde ücretli iznin bitiminden itibaren 6 ay ücretsiz izin verilir. Ebeveyn izni kullanan işçiler izin sonrası işyerindeki eski işine döner.
C. Hamilelik durumu ve emzirme izni: Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. İşveren doğum yapmış işçiye, doğum tarihinden itibaren 1 yıl süre ile günde iki saat emzirme izni verir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
İşveren hamile kadın işçinin sağlığını ve güvenliğini gözeterek talebi doğrultusunda işçiye, görev tanımı ve yeri değişikliği de dahil olmak üzere, gerekli her türlü kolaylığı sağlar.
D. Öğrenim İzni: Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi (ve işyerindeki pozisyonunu destekleyecek mesleki/kariyer kursları da dâhil olmak üzere) alan öğrenci çalışanların çalışma saatleri, okudukları okulların koşullarına göre yazılı izin ile işi aksatmayacak şekilde belirlenir.
F. Bayram ve tatillerde izin: TGS üyelerinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaları durumunda yüzde 50 fazla ücret ödenir.
G. Hastalık izni: İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda ve ayrıca hastalık, kaza gibi hallerde işçinin sağlık raporu ile çalışamadığı sürenin, işyeri kıdemi 3 yıla kadar olanlar için 6 ay işyeri kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için 7 ayı geçmesi halinde, işveren iş akdini, bildirimsiz TGS üyesine yasalardan ve TİS’ten doğan hakları ve kıdem tazminatını ödeyerek tek seferde ödeyerek feshedebilir. İşinden çıkarılan TGS üyesi, azami üç yıl içinde iyileştiği takdirde işine tekrar ve tercihen geri alınır.
Ğ. Askerlik izni: TGS üyesinin askerliği sırasında iş sözleşmesi feshedilemez. TGS üyesi askerlik süresinin sona ermesiyle, işyerindeki eski işine döner ve işe döndüğü tarihten itibaren işyerindeki sözleşmenin tüm haklarından yararlanır. Askere giden TGS üyesinin ücretinin yarısı yatırılır.

MADDE 15- GÖZALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLAMA
A. TGS üyesi gazeteci, gazete işi ile ilgili bir yayından ötürü özgürlüğü kısıtlanırsa mahkûmiyet süresince ücretini bütün haklarıyla birlikte işverenden almaya devam eder ve iş sözleşmesi hiçbir şekilde feshedilemez. TGS üyesi gazetecinin, işi ile ilgili bir yayın dolayısıyla uğrayacağı maddi mahkûmiyet işveren tarafından karşılanır. Hapis cezasının paraya dönüştürülmesi olanağı var ise işveren bu miktarı karşılamakla yükümlüdür.
Yukarıda belirtilen özgürlük kısıtlaması ya da maddi mahkûmiyet, TGS üyesi gazetecinin işyerinden ayrılmasından sonra vuku bulmuşsa da bu madde uygulanır. Mahkûmiyeti biten TGS üyesi günün şartlarıyla görevine döner. Ancak hürriyetin kısıtlanmasına neden olan yayın gazeteci tarafından gazete sorumlu müdürünün veya sahibinin haberi olmadan yapıldığı veya yaptırıldığı yahut sorumlu müdürün tetkikinden geçirildiği halde üzerinde tahrifat tadilat yahut ilaveler yapmak ve yaptırmak suretiyle meydana gelirse gazeteci bu hükümden faydalanamaz.
B. İşçi, herhangi bir suçtan dolayı tutuklandığı takdirde ücretsiz izinli sayılır, tutukluluğu 6 ayı aştığı takdirde ise işçinin iş akdi feshedilebilir. Tutuklanan TGS üyesinin tutukluluğunun,
a. Kovuşturmaya yer olmadığı,
b. Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,
c. Beraat kararı verilmesi,
d. Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması nedenlerinden biriyle, 6 ay içinde son bulması halinde işine son verilmez.
D. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin, cezalarının ertelenmesi ya da affa uğraması halinde dahi iş akitleri feshedilebilir.

BÖLÜM 4
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MADDE 16-İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
A. İşyerinde hizmetin yürütümü sırasında işçilerin sağlığının ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi, işçilerin kendi sağlık ve güvenlikleri ile ilgili süreçlere aktif katılımı esastır. İşveren, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları sendika ile eşgüdüm içinde yürütür.
B. İşveren, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatta öngörülen tedbirleri ve gerekli önlemleri alır ve eğitimleri verir. İşyerinin niteliği gereğince, “sağlıklı çalışma mekânı, ofis ergonomisi, iş hijyeni, aydınlatma, havalandırma, ekran başında çalışma, çalışma süreçlerinde ortaya çıkan çatışma ve psikolojik sorunlar” başta olmak üzere büro hizmetlerinde işçi sağlığı ve güvenliği bakımından temel konular öncelikle dikkate alınır. İş ve işyeri değişikliklerinde işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri göz önünde bulundurulur.
C. İşyerinde ilkyardım araç ve gereçleri bulundurulur. Her işçi işyeri tarafından ilan edilecek sağlık ve iş güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.
D. TGS üyesi, görevli olarak gönderileceği yer veya izleyeceği olayın çıktığı çevreye göre işverence donatılır. İşveren, muhabir olarak çalışan TGS üyelerine toplumsal olaylarda kendilerini korumaları için baret, gaz maskesi vb. ekipmanları sağlamak durumundadır. Aksi halde, TGS üyesi, görev yapmaktan imtina edebilir. Görev sırasında bu donatımın ve kullanılan malzemenin –işçinin kusuru olmaksızın- hasara uğramasından, TGS üyesi sorumlu tutulamaz. Bu donanım ve malzeme TGS üyesinin ise hasar işverence karşılanır.
E. İşçiye, can güvenliğini tehdit eden koşullarda çalışması için (savaş, silahlı çatışma, deprem bölgesi vb.) gazete tarafından görevlendirilmesi durumunda, güvenli ve sağlıklı şekilde çalışabilmesi için günlük ücreti haricinde çalıştığı her gün için ekstra bir günlük ücret ödemesi yapılır.

BÖLÜM 5
AKÇALI KONULAR

MADDE 17- ARAÇ-GEREÇ SAĞLANMASI
İşveren, olanakları ölçüsünde TGS üyelerinin görevini yapabilmesi için gerekli araç-gereçleri (ses kayıt cihazı vb.) sağlar. TGS üyelerinin işverenin yazılı onayı ile görevde kullandıkları ekipmanlar kendilerine ait ise bunların bakım ve onarımları işverence yaptırılır.

MADDE 18- MASRAFLAR
TGS üyesinin görevini yürütebilmesi için yaptığı masraflar (yol, yemek vb.) işveren tarafından karşılanır. TGS üyeleri, bulundukları ilin sınırları dışına görevli olarak gönderilirlerse, yol, otel, haberleşme ve yemek masrafları belge karşılığı işveren tarafından ödenir.

MADDE 19-ÖLÜM YARDIMI
TGS üyesine, birinci dereceden yakınının (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) ölmesi durumunda 500 TL ölüm yardımı yapılır.

MADDE 20-EVLENME VE DOĞUM YARDIMI
A. Evlenen çalışanlara, bu TİS süresince bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL ödenir.
B. Çocuğu yeni dünyaya gelen çalışanlara 500 TL ödenir.

MADDE 21-KREŞ YARDIMI
İşveren, TGS üyesinin 0-6 yaş grubundaki her çocuğu için kreşe gittiğinin belgelenmesi halinde yılda 250 TL kreş yardımında bulunur.

MADDE 22-YEMEK
Sendika üyesi işçilere, çalıştıkları her gün için, üç kaptan az olmamak koşuluyla kaliteli ve doyurucu yemek hizmeti sağlanır.

MADDE 23-YILLIK İKRAMİYE
İşveren, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 300 TL yıllık ikramiye öder. İşveren bu ikramiyeyi Ramazan veya Kurban bayramlarından birinde 300 TL olarak veya Ramazan Bayramı’nda 150 TL, Kurban Bayramı’nda 150 lira olarak ödeyebilir

MADDE 24-ÜCRET ZAMLARI
İşveren, TGS üyelerinin ücretlerine bu TİS’in imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere birinci yıl için net 125 TL, ikinci yıl için net 250 TL seyyanen zam yapar.

MADDE 25- YÜRÜRLÜK VE SÜRE
Bu toplu iş sözleşmesi, 05.01.2015 tarihinden itibaren 2 yıl yürürlüktedir.

loading

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com