Home / Toplu İş Sözleşmeleri / 9 Eylül Gazetesi 1. Dönem TİS (28.09.2017 – 28.09.2019)

9 Eylül Gazetesi 1. Dönem TİS (28.09.2017 – 28.09.2019)

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1-TARAFLAR

Bu toplu iş sözleşmesi, merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve merkezi İzmir’de bulunan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneği İktisadi İşletmesi arasında, tarafların hak, görev ve sorumluluklarını düzenlemek, politik ve etik olarak sorumlu habercilik anlayışı ve pratiğini ileriye taşımak üzere, işyerinin özellikleri ve olanakları dikkate alınarak işyeri düzeyinde imzalanmıştır.

MADDE 2-TANIMLAR

Bu toplu iş sözleşmesinde geçen;

 1. İŞVEREN; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneği İktisadi İşletmesi
 2. SENDİKA; Türkiye Gazeteciler Sendikası’nı (TGS)
 3. İŞÇİ; İşverenin işyerlerinde çalışan işçilerden TGS üyesi olanları
 4. TARAFLAR; işveren ve sendikayı,
 5. TİS; bu toplu iş sözleşmesini,

MADDE 3- AMAÇ

 1. Bu TİS, her türlü güç odaklarından bağımsız olarak halkın haber alma ve gazetecinin haber verme/yapma özgürlüğü temelinde editoryal bağımsızlığı korumayı ve geliştirmeyi garanti altına alır. Habercilikte eril/seksist, ayrımcı, nefret söylemi içeren, şiddet kışkırtıcılığı yapan, taraflı, baskından yana ve baskın olanı yeniden üreten kutuplaştırıcı, militarist yaklaşım ve dili reddeder. Hak, yurttaş ve barış odaklı habercilik anlayışını korumayı ve geliştirmeyi garanti altına alır. Demokratik katılımcı habercilik modelini işyeri özelinde geliştirmeyi ve model olarak genel habercilik ortamında yaymayı teşvik eder.
 2. İşyerinin ekonomik yönden sürdürülebilirliğini, ayakta kalmasını, verimli şekilde işletilmesini; TGS üyelerinin ekonomik, sosyal durumlarını ve mesleki becerilerini geliştirmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır şekilde işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakabilecekleri, huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmayı; işyerinde demokratik katılımcılığın ve çalışanların sosyal güvenceye kavuşturulmalarının sağlanmasını, işçi sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasını amaç edinir.
 3. Bu TİS; uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan örgütlenme, özgür toplu pazarlık ve sözleşme hakkı ile grev hakkının çalışanların en temel hakkı olduğunu kabul ederek, çalışma yaşamının demokratikleşmesine, genişlemesine/zenginleşmesine katkıda bulunmayı, toplumdaki inanç/inançsızlık, kültürel, etnik her alandaki farklılıkların işyerindeki temsilini gözetmeyi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ve işyerinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını, kadın, genç, yaşlı, göçmen, engelli ve LGBTİ işçilerin hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramaması için gerekli pozitif ayrımcı tedbirlerin alınmasını amaçlar.

MADDE 4-TİS’TEN YARARLANMA

 1. Sendika üyelerinin yararlanması
 2. TİS’in imzalandığı tarihte işyerinde çalışmakta olan ve sendika üyesi bulunanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar, üyeliklerinin sendikaca işverene bildirilme tarihinden itibaren sözleşmenin sağladığı haklardan yararlanabilirler. TİS’in imzalanmasından sonra işe giren işçilerden sendikaya üye olanlar TİS’nin tüm haklarından, sendika üyesi olduğu tarih itibariyle yararlanırlar.
 3. Sözleşmenin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki bir tarihte hizmet akdi sona eren üye işçiler ile ölen üye işçilerin varisleri, sözleşmenin sağladığı tüm hak ve yararlardan çalıştığı süre oranınca diğer işçiler gibi yararlanırlar.
 4. Sendika üyesi olmayanların yararlanması
 5. Sendika üyesi olmayan ya da sendika üyeliğinden ayrılan veya çıkarılanlar ancak dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanabilirler. Bu yararlanma, imza gününden geriye gitmemek koşulu ile yazılı olarak istek tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak TİS’in imzasından önceki talepler geçersizdir.
 6. Sendika üyeleri ile sendika üyesi olmadan dayanışma aidatı ödeyerek bu TİS’ten yararlananlar dışında kalan işçilere bu TİS kısmen veya tamamen uygulanamaz. Uygulanması durumunda uygulanan tüm parasal haklar sendika üyelerine ilave olarak uygulanır. Ayrıca, işveren, TİS’in uyguladığı her işçi için üyelik aidatı tutarı kadar tazminatı her ay sendikaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 7. İşveren, tüm çalışanlarının sendika üyesi olması ve sendikal haklar mücadelesini desteklemesini teşvik eder.

MADDE 5- TİS’İN HÜKMÜ, YORUMU VE KAZANILMIŞ HAKLAR

 1. İşveren ile TGS üyeleri arasında yapılması zorunlu olan kişisel anlaşmaların yazılı olması ve işbu TİS’in tanıdığı hakları azaltıcı, kısıtlayıcı ve bozucu hükümler taşımaması şarttır. Bu kişisel anlaşmaların TİS’e aykırı hükümlerinin yerini, bu TİS’teki hükümler alır.
 2. Kişisel anlaşmalarda belirtilmeyen konuda bu TİS’in hükümleri uygulanır. Bu anlaşmaların bir örneği, imzalandıkları tarihten sonraki 15 iş günü içerisinde işveren tarafından TGS’ye gönderilir.
 3. İşyerinde çalışan TGS üyelerinin iş tanımları, ücretleri ve çalışma koşullarında meydana gelecek her türlü değişiklik, yukarıda belirtilen süre içinde yazılı olarak sendikaya bildirilir.
 4. Bu TİS’in yürürlüğe girdiği tarihten önce işçilere sağlanan ve bu TİS’te değiştirici ya da yok edici hüküm bulunmayan işçi lehine hak ve menfaatler, kazanılmış hak olarak aynen devam eder.
 5. TİS’in hükümleri, amaca aykırı ve işçi aleyhine yorumlanamaz.

MADDE 6-TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK

 1. İşveren, işyerini başka bir gerçek veya tüzel kişiye devrettiği, gerçek veya tüzel bir üçüncü şahısla ortak olduğu veya işyerinde yapılan işlerin bir bölümünü veya tamamını gerçek veya tüzel bir üçüncü şahsa yaptırdığı takdirde, bu TİS süresi sonuna kadar TİS’in TGS üyelerine tanıdığı haklardan, yeni işveren ile (üçüncü şahıs ile birlikte) zincirleme sorumludur.
 2. Sözleşmeye taraf olan sendikanın kendini feshi, infisahı, çalışmadan yasaklı olması v.s. gibi durumlar da bu TİS’in uygulanmasını engellemez.

BÖLÜM 2

SENDİKAL HAKLAR VE GÜVENCESİ

MADDE 7-SENDİKA GÜVENCESİ VE SENDİKAL İZİNLER

 1. İşveren, bu TİS’in taraflarından biri olan TGS’nin merkez ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerini sendikal görevlerini yapmalarından ötürü işten çıkaramaz, bu kişilere ceza veremez, bu kişilerin sendikal görevlerini yapmalarına hiçbir şekilde engel olamaz. İşveren, buna aykırı hareket etmesi halinde, bu kişilere yasalardan ve bu TİS’ten doğan hakları dışında ayrıca 12 brüt maaşları tutarında tazminat öder.
 2. İşveren, TGS üyelerinin sendikal görevlerini yerine getirmelerinden ötürü iş sözleşmesini feshedemez. İşveren buna aykırı hareket etmesi halinde bu kişilere yasalardan ve TİS’ten doğan hakları dışında ayrıca brüt 12 maaşları tutarında tazminat öder.
 3. İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin ve işyerinde çalışmaya devam eden sendika yöneticilerinin işyerini değiştiremez veya fikir işçiliği dışında esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılır.
 4. TGS’nin talebi, işverinin onayı halinde,
 5. Sendika yöneticilerine yılda 24 gün ücretli izin verir
 6. Sendika işyeri temsilcilerine yılda 12 gün ücretli izin verir
 7. Sendika temsilcileri ve görevlileri ile üyelere, kongre günlerinde sendikanın en geç 7 gün önceden bildirmesi halinde, kongreye katılım ve gidiş-geliş için gerekli yol süresince ücretli izin verir. Ayrıca sendikanın düzenleyeceği etkinliklere katılmaları ve sendikal görevlerini yerine getirebilmeleri için bir seferinde işyerindeki üye sayısının yüzde 30’unu ve 1 günü aşmamak üzere ücretli izin verilir. Bu süre yıllık izinden sayılmaz.

MADDE 8- SENDİKA AİDATI

İşveren, TGS üyelerinin aidatlarını, her ne şekilde olursa olsun TİS’ten yararlanan çalışanların dayanışma aidatlarını, TGS’nin göndereceği listeye göre kesip sendikanın bildireceği banka hesabına en geç bir ay içinde yatırır. İşveren, işyerine giren ve işten çıkanlarla emekli olanları TGS’ye yazılı olarak 15 işgünü içinde bildirir.

MADDE 9-TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ

TGS, işyerlerine yasada belirlenen miktarda sendika temsilcisi atar. Atanacak temsilciler özel durumlar ve acil ihtiyaçlar dışında demokratik yöntemle belirlenir. Temsilciler, TİS hükümlerinin uygulanmasını sağlar.

Sendika temsilcileri şu şekilde çalışırlar: TGS üyesi ya da üyeleri, şikâyet ve taleplerini TGS temsilcisine bildirir. TGS temsilcisi, konuyu yetkili kişilerle görüşür, gerekirse yazılı olarak bildirir. İşveren, işveren vekili ya da ilgili kişi, TGS temsilcisinin yazılı başvurusuna 7 gün içinde yazılı olarak yanıt vermek durumundadır. Çözülemeyen konular, temsilci tarafından sendikaya bildirilir.

MADDE 10- DİSİPLİN KURULU

İşçilerin disiplin uygulamaları ile iş akitlerinin sona erdirilmesi konusunda işverene öneride bulunmak, TİS’nin uygulama ve yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda görüş vermek üzere işyerinde bir Disiplin Kurulu oluşturulur. Bu kurul çalışanlar arasından seçimle belirlenecek 1 kişi ile gazetenin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeninden oluşur. Kurul önerisini oy birliği ile alır.

Disiplin Kurulu işçilerin iş disiplini ile bağdaşmayan fiillerini görüşerek suçlu bulduğu işçiye uygun göreceği cezanın verilmesi konusunda öneride bulunur. Disiplin Kurulu tarafların şikâyetlerini, şikâyetlere ilişkin belgeleri inceler, işçinin savunmasını alır. İşçiye dair eldeki tüm veriler değerlendirilerek iş akitlerinin tazminatlı ya da tazminatsız sona erdirilmesi konusunda işverene öneride bulunur. Tarafların belirleyeceği disiplin yönetmeliğine uyar.

MADDE 11- İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ

 1. İşin ve işyerinin ekonomik durumu, işin gerekleri bakımından zorunluluk olmadıkça hiçbir TGS üyesi işten çıkartılamaz.
 2. İşçi çıkarmanın zorunlu olduğu hallerde işveren, işçi çıkarma nedenleri ve çıkarılacak işçi sayısını, Disiplin Kurulu’na intikal ettirir. Kurul sorunu görüşür, başka çözüm olanakları bulunup bulunmadığını araştırır. Sorunu çözmeye elverişli ve işletme gereklerine uygun bir yol bulunamaz ise, işten çıkarma esaslarını, çıkarılacak işçi sayısı, işten çıkarma tarihi ile ünitelere dağılımını karara bağlarlar.

Bu halde sırası ile;

 1. Kendi isteği ile ayrılmak isteyenler,
 2. Deneme süresi içinde olanlar,
 3. Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olanlar,
 4. İşe son giren işçiler,
 5. Emekliliğine hak kazanmış olanlar,
 6. Sendika üyesi olmayanlar bu işleme tabi tutulurlar.

Zorunlu işten çıkarmalarda cinsiyet ayrımcılığının yaşanmaması için işveren gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

 1. Hırsızlık, dolandırıcılık, güvenliği tehdit, taciz, tecavüz, kadına yönelik şiddet, şantaj gibi suçları işleyenler, üstlerine fiili tecavüzde bulunanlar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, bir ay içinde 4 günden fazla mazeretsiz üst üste işe gelmeyenler, çalıştığı gazeteyi alet etmek suretiyle maddi menfaat sağlayanların iş sözleşmeleri feshedilebilir. Bu gerekçelerle iş sözleşmesi feshedilen kişi, ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde bulunamaz. Ancak adli makamlara müracaat yolu açıktır.

 BÖLÜM 3

ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

MADDE 12- İŞ TANIMI DEĞİŞİKLİĞİ

İşveren, yazılı rızası olmayan TGS üyesinin unvanında ve iş tanımında değişiklik yapamaz.

MADDE 13- DEZAVANTAJLI İŞÇİLER

İşveren, genç, yaşlı, göçmen, engelli işçiler gibi dezavantajlı grupların hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramaması için gerekli pozitif ayrımcı tedbirleri alır.

Engelli işçilerin rahat, sağlıklı ve güvenli çalışabilmeleri için işyeri ortamında, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılır.

MADDE 14-İZİNLER

 1. Ücretli izinler
 2. Basın iş kanununa tabi olan TGS üyesi, haftada bir gün izin yapar.
 3. Basın iş kanununa tabi olan TGS üyelerinin yıllık ücretli izinleri Basın İş Kanununa göre verilir. Diğer çalışanlar için tabi bulundukları iş kanunu uygulanır.
 4. B. Ebeveyn izni: Doğum öncesi ve sonrası kadın çalışanlara toplam 18 hafta ücretli ebeveynlik iznine sahiptir. Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra, gerekirse hekim raporuna göre artırılabilir. Buna ek olarak işçiye, talep etmesi halinde ücretli iznin bitiminden itibaren 6 ay ücretsiz izin verilir. Ebeveyn izni kullanan işçiler izin sonrası işyerindeki eski işine döner.
 5. Hamilelik durumu ve emzirme izni: Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. İşveren doğum yapmış işçiye, doğum tarihinden itibaren 1 yıl süre ile günde iki saat emzirme izni verir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. İşveren hamile kadın işçinin sağlığını ve güvenliğini gözeterek talebi doğrultusunda işçiye, görev tanımı ve yeri değişikliği de dahil olmak üzere, gerekli her türlü kolaylığı sağlar.
 6. Öğrenim İzni: Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi (ve işyerindeki pozisyonunu destekleyecek mesleki/kariyer kursları da dâhil olmak üzere) alan öğrenci çalışanların çalışma saatleri, okudukları okulların koşullarına göre işi aksatmayacak şekilde Genel Yayın Yönetmeni ve İşyeri Temsilcisi tarafından belirlenir.
 7. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlara tam gün ücretli izin verilir.
 8. Hastalık izni: Sendika üyesi işçilerin hastalığı ve herhangi bir sağlık engeli halinde; hastalığın (18 aya kadar) (Emeklilerde 9 ay) devamı süresince; işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaz, işçinin ücreti tam olarak ödenir. Ancak bu durumda işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağı geçici iş göremezlik ödeneği işçi tarafından işverenin kasasına yatırılır. İş kazası durumunda; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen geçici iş göremezlik ödeneğini de işçi alır. TGS üyesinin hastalık süresi 18 ayı aştığı takdirde işveren, Disiplin Kurulu’nun önerisiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu halde iş sözleşmesi feshedilen TGS üyesine yasalardan ve TİS’ten doğan hakları tek seferde ödenir. Bu nedenle işinden çıkarılan TGS üyesi, azami üç yıl içinde iyileştiği takdirde işine tercihen geri alınır.
 9. Askerlik izni: TGS üyesinin askerliği sırasında iş sözleşmesi feshedilemez. TGS üyesi askerlik süresinin sona ermesiyle, işyerindeki eski işine döner ve işe döndüğü tarihten itibaren işyerindeki sözleşmenin tüm haklarından yararlanır.

Ğ. Regl döneminde kadın çalışanlara talep etmeleri halinde yarım gün ücretli izin verilir.

 BÖLÜM 4

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MADDE 15- İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 1. İşyerinde hizmetin yürütümü sırasında çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi, çalışanların kendi sağlık ve güvenlikleri ile ilgili süreçlere aktif katılımı ve çalışanların işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyması esastır. İşveren, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları sendika ile eşgüdüm içinde yürütür.
 2. İşveren, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatta öngörülen tedbirleri alır ve eğitimleri verir. İşyerinin niteliği gereğince, “sağlıklı çalışma mekânı, ofis ergonomisi, iş hijyeni, aydınlatma, havalandırma, ekran başında çalışma, çalışma süreçlerinde ortaya çıkan çatışma ve psikolojik sorunlar” başta olmak üzere büro hizmetlerinde işçi sağlığı ve güvenliği bakımından temel konular öncelikle dikkate alınır. İş ve işyeri değişikliklerinde işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri göz önünde bulundurulur.
 3. İşyerinde ilkyardım araç ve gereçleri bulundurulur. Her çalışan, işyeri tarafından ilan edilecek sağlık ve iş güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.
 4. İşyerinde ya da özellikle alanda gece saatlerinde çalışmak durumunda olan çalışanların güvenli şekilde çalışmaları ve evlerine dönmeleri için gerekli önlemler (güvenlik görevlisi, kamera tesisatı, taksi parası vb.) İşveren tarafından alınır.
 5. TGS üyesi, görevli olarak gönderileceği yer veya izleyeceği olayın çıktığı çevreye göre İşverence donatılır. İşveren, muhabir olarak çalışan TGS üyelerine toplumsal olaylarda kendilerini korumaları için baret, gaz maskesi vb. ekipmanları sağlamak durumundadır. Aksi halde, TGS üyesi, görev yapmaktan imtina edebilir. Görev sırasında bu donatımın ve kullanılan malzemenin –çalışanın kusuru olmaksızın- hasara uğramasından, TGS üyesi sorumlu tutulamaz. Bu donanım ve malzeme TGS üyesinin ise hasar İşverence karşılanır.
 6. Taraflar, TGS üyesi gazetecilerin can güvenliğini tehdit eden koşullarda (savaş, silahlı çatışma, deprem bölgesi vb.), güvenli ve sağlıklı şekilde çalışabilmesi için henüz uygulaması olmayan Riskli Bölgeler sigortasının hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütür.
 7. Sağlık durumu nedeniyle görevinde verimli olamayan çalışan, niteliklerine ve sağlığına uygun bir işte çalıştırılır. Ancak, sağlık durumunun elvermesi halinde, eski işine iade edilebilir.

MADDE 16- GÖZALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLAMA

 1. TGS üyesi gazetecini, gazetede yayınlanan bir yayından ya da gazete adına yürüttüğü bir faaliyetten ötürü özgürlüğü kısıtlanırsa, bu sürede ücretini bütün haklarıyla birlikte İşverenden almaya devam eder ve iş sözleşmesi hiçbir şekilde feshedilemez.
 2. TGS üyesi gazetecinin, gazetede yayınlanan bir yayını ya da gazetede adına yürüttüğü bir görevi nedeniyle para cezasına mahkum olması halinde, bu adli para cezası İşveren tarafından karşılanır. Hapis cezasının paraya dönüştürülmesi olanağı var ise İşveren bu miktarı karşılamakla yükümlüdür.
 3. Çalışan, bu maddenin A ve B fıkrası kapsamına giren durumlar haricinde, herhangi bir suçtan dolayı tutuklanırsa ücretsiz izinli sayılır. Tutukluluğu 6 ayı aştığı takdirde iş akdi feshedilebilir. Tutuklanan TGS üyesinin tutukluluğunun,
 4. Kovuşturmaya yer olmadığı,
 5. Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,
 6. Beraat kararı verilmesi,
 7. Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması nedenlerinden biriyle, 6 ay içinde son bulması halinde işine son verilemez. Ancak, bu sözleşmenin 11. Maddesinin C fıkrasındaki tanıımlanan fiilllerden ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin, cezalarının ertelenmesi ya da affa uğraması halinde dahi iş akitleri feshedilir.
 8. Çalışanın, işverenin maddi çıkarlarını ve itibarını zarara uğratacak ve suç teşkil eden fiilleri bu madde kapsamında değildir.

 BÖLÜM 5

AKÇALI KONULAR

MADDE 17- ARAÇ-GEREÇ SAĞLANMASI

İşveren, olanakları ölçüsünde TGS üyelerinin görevini yapabilmesi için gerekli araç-gereçleri (ses kayıt cihazı vb.) sağlar. TGS üyelerinin görevde kullandıkları ekipmanlar kendilerine ait ise bunların bakım ve onarımları işverence yaptırılır.

MADDE 18- MASRAFLAR

TGS üyeleri, bulundukları ilin sınırları dışına görevli olarak gönderilirlerse, yol, otel, haberleşme ve yemek masrafları belge karşılığı işveren tarafından ödenir. Bu ödeme konaklama ve yemek için günlük 250 TL’yi geçemez.

MADDE 19-ÖLÜM YARDIMI

a.İşyerinde çalışanın ölümü durumunda cenaze masraflarının işveren tarafından karşılanır, ailesine 2500 TL ölüm yardımı yapılır.

b.Çalışanlara birinci dereceden yakınının (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) ölmesi durumunda 600 TL ölüm yardımı yapılır.

MADDE 20-EVLENME VE DOĞUM YARDIMI

 1. Evlenen çalışanlara 1500 TL ödenir.
 2. Çocuğu yeni dünyaya gelen çalışanlara 700 TL ödenir.

MADDE 21- EĞİTİM YARDIMI

Çocuğu okula giden TGS üyelerine her Eylül ayında 500 TL eğitim yardımı yapılır.  Lisan, Yüksek Lisans ve Yabancı dil eğitim alan çalışanlara yıllık 150  TL eğitim yardımı yapılır.

MADDE 22 – KREŞ YARDIMI

TGS üyesi çalışanların çocuklarını kreşe göndermesi durumunda (Belgelemek koşuluyla) işveren çalışanlara yıllık 500 TL yardım yapar.

MADDE 23- BAYRAM YARDIMI

İşveren TGS üyelerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma ile Ramazan ve Kurban bayramlarında birer kutu çikolata hediye eder.

MADDE 24-YEMEK

İşveren birinci yıl için aylık net 350 TL yemek parası verir. İkinci yıl yemek parası yüzde 10 oranında arttırılır.

MADDE 25- FAZLA MESAİ

TGS üyeleri dini ve resmi bayramlarda çalıştırılmaları durumunda fazla mesai ücreti yüzde 150 üzerinden hesaplanır.

MADDE 26-YILLIK İKRAMİYE

İşveren, 1 Ocak 2018 ve 1 Haziran 2018 tarihlerinde TGS üyelerine net 500’er TL 1 Ocak 2019 ve 1 Haziran 2019 tarihlerinden net 700’er TL  ikramiye öder.

MADDE 27-ÜCRET ZAMLARI

İşveren, 1 Eylül 2017’dan geçerli olmak üzere işyerindeki taban ücretini net 1700 TL’ye çekerek tüm çalışanlara net 100 TL zam yapar. İkinci yıl 1 Temmuz  2017’den geçerli olmak üzere tüm çalışanlara net 250 TL zam yapar.

MADDE 28- YÜRÜRLÜK VE SÜRE

Bu toplu iş sözleşmesi, 01.09.2017 tarihinden itibaren 2 yıl yürürlüktedir.

 

loading

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com