Home / Toplu İş Sözleşmeleri / Anadolu Ajansı 24. Dönem TİS (2010-2012)

Anadolu Ajansı 24. Dönem TİS (2010-2012)

(GİRİŞ)

TARAFLAR, KAPSAM VE AMAÇ :
Bu Toplu İş Sözleşmesi, merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (sözleşmede Sendika “TGS” diye anılacaktır) ve merkezi Ankara’da bulunan ANADOLU AJANSI T.A.Ş. (sözleşmede İşveren “A.A.” diye anılacaktır) arasında İşverenin işyerlerinde çalışan TGS üyeleri ile İşveren arasındaki ilişkileri düzenlemek ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde çalışan “212 sayılı Yasa ile değişik 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun”, “4857 sayılı İş Kanunu” ve “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” kapsamlarındaki tüm TGS üyelerinin haklarını korumak üzere, bütün işyerlerinin özellikleri ve olanakları dikkate alınarak, İşletme düzeyinde imzalanmıştır.
Bu Toplu İş Sözleşmesi, gazetecilik mesleğinin bir kamusal hizmet olduğunu kabul ederek; demokrasi, özgürlükler, temel haklar ve halkın gerçekleri öğrenme hakkı ile doğrudan ilişkisini gözeterek; bu işlevlerin ancak özgür çalışma koşullarında yerine getirilebileceği gerçeğini dikkate alarak; TGS üyelerinin sosyal, ekonomik, mesleki düzeylerinin yükseltilmesini; insanlık onuruna yaraşır, çağın ve mesleğin gereklerine uygun yaşam düzeyine ulaşmalarına yetecek ücret almalarını; işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakabilecekleri, sevgi ve saygıya dayalı demokratik bir çalışma ortamının oluşturulmasını; işyerinde sosyal güvenlik ile işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak önlemler alınmasını amaç edinir.
Bu Toplu İş Sözleşmesi’nde değinilmeyen konularda “Gazeteci” niteliğinde olan fikir işçilerine 212 sayılı Yasa ile değiştirilen 5953 sayılı Yasa’nın hükümleri; 5953 sayılı Yasa dışında kalan TGS üyelerine ise 4857 sayılı İş Yasası hükümleri uygulanacaktır.
Bu Toplu İş Sözleşmesi’nde taraf olan Sendika’nın feshi, infisahı, faaliyetten men edilmiş olması veya Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulandığı işyerinde İşverenin değişmesi, Toplu İş Sözleşmesi’nin infisahını gerektirmez. Toplu İş Sözleşmesi bu hallerde de bütün hükümleriyle yürürlükte kalır.

GENEL HÜKÜMLER :
İşveren ile TGS üyeleri arasında yapılması zorunlu olan bireysel anlaşmaların yazılı olması ve bu Toplu İş Sözleşmesi’nin tanıdığı hakları azaltıcı, kısıtlayıcı ve bozucu hükümler taşımaması şarttır. Bireysel anlaşmalarda, TGS üyelerinin görevleri, ücret miktarları, iki yılda bir ücretlerine yapılacak terfi zammı oranı, meslek kıdemleri, İşyerinde işe başlama tarihi, İşveren bir veya daha fazla Ajansa sahipse bunlardan hangisinde görevli bulunduğu açıklıkla belirtilir. Bu anlaşmaların bir örneği imzalandıkları tarihten sonraki 15 işgünü içerisinde İşveren tarafından TGS’ye gönderilir. İşyerlerinde çalışan TGS üyelerinin iş nevileri, ücretleri ve çalışma şartlarında meydana gelecek her türlü değişiklik yazılı anlaşmaya konulacak ve diğer değişiklikler yukarıda belirtilen süre içinde yazılı olarak TGS’ye bildirilecektir.
İşveren, TGS’nin yazılı muvafakatını almadan, bu Toplu İş Sözleşmesi’nin hükümlerini 2822 sayılı Yasa hükümleri saklı kalmak kaydıyla TGS üyesi olmayanlara uygulamaz.

İşveren, kendi iradesiyle, TGS üyesi olmayanlara bu Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini uygular veya ücretlerine daha fazla zam yaparsa (her sözleşme yılı için çalışan kadronun % 2’si bu hükmün dışındadır) ve ayrıca TGS üyelerinin ücretlerine bu Toplu İş Sözleşmesi dışında zam yaparsa (her sözleşme yılı için çalışan kadronun % 6’sı bu hükmün dışındadır) TGS üyelerinin ücretlerini % 6 fazlasıyla öder.
İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi’nde sözü edilen akçalı maddelerden birini TGS üyelerine uygulamaması halinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatıyla ilgili olarak öngörülen temerrüt faizini öder.

BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA HAKLARI VE GÜVENCESİ

SENDİKA GÜVENCESİ VE SENDİKAL İZİNLER :
Madde 1 – İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi’nin taraflarından birisi olan TGS’nin Merkez ve Şubelerinin Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Temsilcilerini sendikal görevlerini yapmalarından ötürü işten çıkaramaz ve ceza veremez. Bu yönetici ve temsilcileri rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledemez veya başka bir işyerine daimi olarak bir aydan fazla gönderemez. Bu yönetici ve temsilcilerin sendikal görevlerini yapmalarına hiçbir şekilde engel olamaz.
İşveren, yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket etmesi halinde, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerine yasalardan ve bu Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan hakları dışında ayrıca 12 aylık ücretleri tutarında tazminat öder. İşyeri Sendika Temsilcilerinin yasal hakları ise saklıdır.
İşveren, TGS üyelerinin sendikacılık görevlerini yapmalarından ötürü iş sözleşmelerini feshedemez. İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi döneminde TGS üyelerinden herhangi birinin iş sözleşmesini 11. madde hükümleri dışında feshedemez.
İşveren,
a – Sendika Yöneticisi olanlara yılda 25 gün,
b – Sendika Temsilcisi olanlara yılda 15 gün,
c – Sendika Üyesi olanlara kongre veya grev oylaması dışında yılda 160 günden fazla olmamak, aynı günde işyerindeki sendika üye sayısının % 10’unu aşmamak ve TGS’nin istediği tarihlerde Sendika ile ilgili görevlerini yapabilmek üzere izin verir. (Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir.)
İşveren, bu süre içinde hiçbir şekilde ücret kesemez ve bu süreyi yıllık izinden sayamaz.
Söz konusu süre içinde TGS üyesinin işine vekâlet edenlere her ne ad altında olursa olsun ayrıca bir ücret ödenmez.

SENDİKA AİDATI :
Madde 2 – İşveren, işyerinde çalışan TGS üyelerinin aidatlarını, her ne şekilde olursa olsun Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanan çalışanların dayanışma aidatlarını, TGS’nin göndereceği bordroya göre kesip Sendikaya veya Sendikanın bildireceği banka hesabına en geç 15 gün içinde yatırır. Stajyer fikir işçileri ile deneme süresindeki işçilerden talepte bulunmaları halinde Dayanışma Aidatı; TGS’ye üye olduklarının Sendika tarafından İşverene bildirildiği tarihten itibaren ise Sendika Üyelik Aidatı kesilir. İşveren, işyerine giren ve çıkanlar ile emekli olanları TGS’ye yazılı olarak 15 işgünü içinde bildirir.

SENDİKA ODASI VE İLANLAR :
Madde 3 – İşveren, işyerlerinde TGS görevlileri ve temsilcilerinin görevlerini yürütebilmeleri için İşyerinin Merkezinde bir oda tahsis eder ve gerekli donanımını yapar.
İşveren, işyerinde, TGS’ce gönderilecek sendikal faaliyetlerle ilgili her çeşit bildiri, liste, grev ilanı, açıklamalar gibi TGS’ye ait belgeleri asmak ve yapıştırmak üzere görünür bir yerde ilan tahtası bulundurur.

TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ :
Madde 4 – TGS, Ajans’ın işyerlerine, Yasada belirlenen sayıda sendika temsilcisi atar. İşveren, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması ve TGS üyelerinin haklarının korunması için temsilcilerin yapacakları çalışmalara engel olamaz.
Temsilciler, yasalara uygun olarak İşyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını sağlar.

TEMSİLCİLERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ :
Madde 5 – Sendika Temsilcileri şu şekilde çalışırlar:
TGS üyesi, Toplu İş Sözleşmesi uygulamasından doğan anlaşmazlıkları, şikâyetlerini ve isteklerini yazılı olarak TGS Temsilcisine duyurur. TGS Temsilcisi, konuyu yetkili kişilere bildirir. İşveren, işveren vekili veya ilgili kişi TGS Temsilcisinin başvurusunu 5 işgünü içinde görüşmek ve sonucu yazılı olarak bildirmek zorundadır.
TGS Temsilcisinin konuyu çözümleyememesi halinde, sorun, yazılı olarak Sendikaya bildirilir.
Ayrıca TGS İşyeri Temsilcileri ve TGS yöneticileri, işi aksatmamak kaydıyla, İşverenin TGS temsilciliğine tahsis edeceği odada, TGS üyeleri ile kişisel şikâyetlerini çözümlemek üzere görüşme yapabilir.
Yine TGS Temsilcileri veya TGS yöneticileri, önceden İşverene haber vermek şartıyla mesai saatleri dışında, üyelerle toplu olarak toplantı yapabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :
Madde 6 – TGS’nin Ana Tüzük hükümlerine göre Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı günlerinin, işçinin hafta tatiline isabet etmesi durumunda, 7 gün önceden İşverene bildirilmek şartıyla haftalık normal iznini kullanan personele mesai yaptırılmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

ÇALIŞMA SÜRELERİ :
Madde 7 – TGS üyesinin günlük çalışma süresi 8 saattir. TGS üyesi, bu çalışma süresi içinde işin icabına göre bir saat yemek tatili yapar. Vardiyalı çalışmalarda, normal çalışma süresi kısmen ya da tamamen 22.00-08.00 saatleri arasına rastlayan TGS üyesinin günlük çalışma süresi 7 saattir. İşveren, TGS üyelerinin haftada kesintisiz 2 gün izin yapması için gerekli özeni gösterir. İki günlük haftalık izin hakkının elde edilmesinde; kanundan ve bu toplu iş sözleşmesinden doğan izin günlerine göre kullanılan süreler de işyerinde çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Bütün çalışmalar, başlama saatlerinden itibaren kesintisizdir. Aksi, ancak TGS üyesinin yazılı rızasıyla olabilir. İşyerinde, İşverenin isteğiyle geçen süreler, çalışmasa dahi çalışılmış olarak kabul edilir ve TGS üyesi, normal çalışma süresi içindeki gibi her türlü hakkıyla ücrete hak kazanır. İşin başlayacağı ve biteceği saatler ve ara dinlenmeler, TGS temsilcilerinin görüşü alınarak İşverence düzenlenir.

İŞ SAATLERİNİN SAPTANMASI :
Madde 8 – TGS üyelerinin işyerinde hangi saatler arasında çalışacakları İşveren tarafından önceden kesin olarak belirtilir. TGS üyesinin birbirini izleyen günlerdeki normal çalışma saatleri ve fazla çalışma saatleri; görevini bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı biçimde yürütebilmesi için yeterli dinlenme süresi dikkate alınarak belirlenir. Hamile, doğum yapmış ya da emziren TGS üyesinin çalışma saatlerinin sabah ve akşam nöbetlerine rastlamayacak şekilde düzenlenmesi esastır.
Bu çalışma saatlerinde yapılacak değişikliklerin TGS temsilcisi ve çalışana yazıyla bildirilmesi zorunludur. TGS üyesi, sağlığını veya aile düzenini –nesnel ölçütlere göre– bozacak çalışma koşullarındaki değişikliği kabul etmek zorunda değildir. Kabul etmemesi iş sözleşmesinin feshine sebep olamaz.

FAZLA MESAİ :
Madde 9 – Bu Toplu İş Sözleşmesi’nde belirlenen normal çalışma süresinden fazla çalışmalar fazla mesaidir.
Fazla mesai sürelerine her saat için verilecek ücret, normal saat ücretinin %50 fazlasıdır.
Fazla mesai saatlerinin hesabında yarım saatten az olan mesailer yarım saat, yarım saatten fazla olan mesailer ise bir saat sayılır. Fazla mesailer hangi saatlerde yapılmış ise o saatler için yazılır. Fazla mesailere ilişkin ücret, en geç bir sonraki ayın ücretiyle birlikte ödenir. Fazla mesaiye gerek olup olmadığına İşveren veya yetkili kılacağı kişiler karar verir.
TGS üyesi kendiliğinden fazla mesai yapamaz. Mesleğin gerekli kıldığı ve yukarıda sayılan yetkili kişilere haber verilemeyecek durumlar bu kuralın dışındadır. Bu durumda, TGS üyesi fazla mesai süresini ve gerekçesini yazılı olarak birim amirine bildirir. Günlük fazla mesai süresi meslek gereği kısıtlanamaz. TGS üyesine rızası olmadan fazla mesai yaptırılamaz. Çalışmaları saat 24.00’ten sonra biten TGS üyesi ertesi gün saat 12.00’den önce işe çağrılamaz. Saat 24.00’ten sonra işyerinden ayrılan TGS üyesini, İşveren kendi araçlarıyla konutlarına gönderir; İşverenin kendi aracı yoksa başka araçlarla göndermeyi temin eder.

BAYRAM VE TATİLLERDE ÇALIŞMA :
Madde 10 – a – TGS üyelerinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ile kendi hafta tatili günlerinde çalışmaları halinde, ücretleri %150 (yüzde yüzelli) zamlı ödenir. O gün yapılan çalışmalar 8 saati doldurmasa da tam gün çalışılmış sayılır ve ödemeler ona göre yapılır. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde geçici bir görevle il veya yurt dışında bulunan TGS üyelerine de bu fıkra hükmüne göre ödeme yapılır.
b – 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, 1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde çalışan TGS üyelerine yukarıdaki fıkra hükmüne göre ödeme yapılır.
c – İşyerinde 31 Aralık akşamı çalışan TGS üyelerine saat 17.00’den sonraki mesaileri karşılığında (a) fıkrasındaki hükme göre ödeme yapılır.

TARAFLARIN SORUMLULUĞU :
Madde 11 – Yasa ve yargısal içtihatlara göre, gerekli sebep olmadıkça TGS üyesi işten çıkarılamaz. Çıkarıldığı takdirde tazminatının ödenmesinde 13. madde hükümleri uygulanır.
Ancak gerekli bir sebep olmaksızın TGS üyesinin işten çıkarıldığı yargı organlarınca tespit edilirse, İşveren mahkemenin işe iade kararına uyar. Bu durumda TGS Üyesi, işten hiç çıkarılmamış olsaydı toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince yararlanacağı ücret ve her türlü sosyal hakların uygulanmasıyla ulaşmış olacağı seviyeden eski işine başlatılır. TGS Üyesinin boşta geçen süresinin karşılığı olarak, kanunla belirlenen kısmı için (Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde 4 ay) ücret, ikramiye ve sosyal hakları kendisine ödenir. Çalıştırılmadığı süre işyeri kıdeminden sayılır.
İşveren, mahkemenin işe iade kararını uygulamadığı takdirde; mahkemenin tayin ettiği işe başlatmama tazminatını, bu toplu iş sözleşmesine göre belirlenmiş olan kıdem tazminatına esas olan ücret üzerinden hesaplayarak TGS üyesine öder.
Ajans’ın genel siyasetini, tutumunu ve gidişini ve yönünü; kurucusu Atatürk’ün ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ile belirtilmiş nitelikleri ve çağdaş habercilik esasları çerçevesinde kararlaştırmak ve değiştirmek İşverene aittir. TGS üyesi buna uymayı, Ajans’ın ciddiyetine önem vermeyi, verilen bütün işlerde İşverenin isteklerine, Ajans’ın gelenek ve göreneklerine, meslek onuruna uygun hareket etmeyi, dışardan herhangi bir dostluk ve çıkar karşılığı haber ve yazı yazmamayı, fotoğraf ve görüntü çekmemeyi, yalan ve kasıtlı haber, fotoğraf ve görüntü getirmemeyi taahhüt eder.
TGS üyesi, meslek ve görevi ile ilgili her türlü ihmalden sorumludur. İşyerinde kendi branşı içinde İşverenden aldığı talimat dışına çıkamaz; kendisine verilen görevleri beceri, iyi niyet ve azami verimlilikle yapmak zorundadır.
Ancak İşverenin Ajans’ın yönünde ve karakterinde yaptığı değişiklik TGS üyesinin şeref ve şöhretini, genel olarak manevi çıkarlarını bozacak şekilde açık bir durum yaratmışsa, Basın İş Kanunu’na tâbi işçiler, ihbar müddetini beklemeden sözleşmeyi feshedebilirler.

İŞ NEV’İNİN VE İLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
VE MÜTESELSİL SORUMLULUK :
Madde 12 – İşveren, yazılı rızası olmayan TGS üyesinin iş nev’inde (Örneğin: Muhabirlik, Sekreterlik, Arşiv Memurluğu, İdare gibi bölümler ve Teknik Servisler, ihtisas konuları) arasında değişiklik yapamaz; TGS üyesinin çalıştığı ili de değiştiremez. Ancak geçici olarak bir takvim yılı içinde 45 günü aşmamak şartı ile yapılacak il değişikliği halinde bu hüküm uygulanmaz. İşveren tarafından bu yolda yapılacak teklifi, geçici durumlar dışında, TGS üyesinin kabul etmemesi, işten çıkarılmasına veya herhangi bir surette cezalandırılmasına neden olamaz.
Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin kapsamındaki işyerlerinde görülen işlerin bir bölümünün üçüncü şahıslara yaptırılmaması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAZMİNATLAR

KIDEM TAZMİNATI :
Madde 13 – İşyerinde en az bir yıl çalışmış TGS üyesi, kıdem tazminatına hak kazanır. TGS üyesinin iş sözleşmesinin İşveren tarafından feshi halinde veya TGS üyesi tarafından muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, sağlık nedenleriyle, bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ya da sandıklardan yaşlılık, emeklilik ya da
malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla veya kadın işçilerin evlenmeleri nedeniyle feshi halinde ya da TGS üyesinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, Anadolu Ajansı’nda iş sözleşmesiyle işe ilk girişi 1 Ekim 2000 tarihinden önce olan TGS üyesinin her hizmet yılı için 50 günlük, Anadolu Ajansı’nda iş sözleşmesiyle işe ilk girişi 1 Ekim 2000 tarihinden sonra olan TGS üyesinin her hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 212 sayılı Yasa ile değişik 5953 sayılı Yasa’ya tâbi TGS üyesi istifa etmesi halinde de kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak bu durumda, kıdem tazminatı, Anadolu Ajansı’nda iş sözleşmesiyle işe ilk girişi 1 Ekim 2000 tarihinden önce olan TGS üyesinin her hizmet yılı için 40 günlük, Anadolu Ajansı’nda iş sözleşmesiyle işe ilk girişi 1 Ekim 2000 tarihinden sonra olan TGS üyesinin her hizmet yılı için 30 günlük ücreti üzerinden ödenir.
Kıdem tazminatına esas olan ücret, TGS üyesinin son aylık ücretine, bu Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan bir yıllık aynî ve nakdî bütün ödemelerin 1/12’sinin ilavesiyle bulunan miktardır.
Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar hariç, emekliliğine üç yıl ve daha az kalmış olan TGS üyelerinin iş sözleşmesi feshedilemez. Emeklilik hakkını kazanmış dahi olsa TGS üyesi emekli olmaya zorlanamaz. Yasa ve yargısal içtihatlarla belirlenen sebepler dışında sadece emeklilik gerekli sebep kabul edilerek iş sözleşmesi İşveren tarafından feshedilemez. Ancak bu durum, Toplu İş Sözleşmesi’nin ‘Tarafların Sorumluluğu’nu düzenleyen 11. maddesi hükümlerinin ihlal edilmesine gerekçe sağlamaz.
İşyerinde mobbing uygulamasına (kötü muamele ve psikolojik baskıya) maruz bırakılan TGS Üyesi, ihbar süresini beklemeksizin iş akdini feshettiği takdirde birinci fıkrada belirtilen kıdem tazminatına hak kazanır.
Kıdem tazminatı peşin ödenir. Peşin ödenmemesi halinde gecikilen süre için İşverence, bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden gecikme faizi ödenir.
Ancak 212 sayılı Yasa’ya tâbi olarak çalışan TGS üyelerinin kıdem tazminatlarının 100.000,- (yüzbin) TL’ye kadar olan kısmı peşin, geri kalan kısmı beher taksit miktarı 60.000,- (altmışbin) TL’den az olmamak üzere 5 eşit aylık taksit halinde ödenir. Peşin ödenmesi gereken kısım ve taksitler zamanında ödenmez ise gecikilen süre için İşverence, bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden gecikme faizi ödenir.

İHBAR ÖNELLERİ :
Madde 14 – İş sözleşmeleri feshedilen TGS üyeleri aşağıdaki ihbar önellerine tâbidir:
İşyerinde altı aydan bir yıla kadar çalışan TGS üyesi 40 günlük,
İşyerinde 1-3 yıl arasında çalışan TGS üyesi 3 aylık,
İşyerinde 3-5 yıl arasında çalışan TGS üyesi 4 aylık
İşyerinde 5 yıl çalışan TGS üyesi 5 aylık,
İşyerinde 6 ya da daha fazla yıl çalışan TGS üyesi 7 aylık.
Bu önellerin tespitinde işyerinde geçen altı aya kadar süreler 6 ay, 6 ayı aşan çalışmalar tam yıl kabul edilir. TGS üyesine bu ihbar süresi içinde her gün 3’er saat iş arama izni verilir. TGS üyesinin istifası halinde, ihbar süresi 30 gündür. TGS üyesi bu süreye ait ücret miktarındaki tazminatı İşverene önceden ödeyerek sözleşmeyi derhal feshedebilir.
İhbar tazminatına esas olan ücret, TGS üyesinin aylık ücretine bu Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan bir yıllık aynî ve nakdî bütün ödemelerin 1/12’sinin ilavesiyle bulunan miktardır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR

ÇALIŞMANIN İŞVERENE VERİLMESİ :
Madde 15 – TGS üyesi, İşverenin yazılı onayı olmadan başka bir işte çalışamaz; her türlü çalışmasını İşverene vermek zorundadır. Ancak roman, senaryo, şiir, öykü, araştırma ve inceleme gibi eserlerinin Anadolu Ajansı’nca yayımlanması kabul edilmediği takdirde, Sendika üyesi, bunları herhangi bir yayın organında veya kitap halinde yayımlayabilir. Bu faaliyetlerin, TGS üyesinin Anadolu Ajansı’ndaki mesaisini aksatmaması gerekir.

İŞ RİSKİ :
Madde 16 – Doğal afetler, yangın, salgın hastalıklar veya sair toplumsal olayların TGS üyeleri tarafından görevleri gereği izlenmesi sırasında, takip edilen olay can güvenliğini ortadan kaldıracak nitelikte ise TGS üyesine can güvenliği için, tehlikenin devam ettiği sürece, yasalardan ve Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan bütün hakları dışında her gün için, aldıkları günlük ücretin dışında 2 günlük brüt ücreti tutarında ücret ayrıca ödenir. Savaş muhabirliği yapan TGS üyeleri için bu ödeme iki mislidir.

KAZA SİGORTASI :
Madde 17 – İşveren, TGS üyelerini genel olarak 25.000,- (yirmibeşbin) TL’den az olmamak üzere, ölüm ve kazaya karşı sigortalayacaktır. Aksi halde, İşveren, TGS üyesinin işte ölmesi halinde yasal mirasçılarına, yasal hakları ve iş kazası dolayısıyla alacağı tazminat hakkı saklı kalmak şartıyla ilaveten 25.000,- (yirmibeşbin) TL ödemeyi kabul eder.
TGS üyesinin işte sakatlanması halinde, bu 25.000,- (yirmibeşbin) TL Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tespit edeceği çalışma gücünü kaybetme oranında ödenecektir. Bu durumda da TGS üyesinin yukarıdaki paragrafta yazılı yasa ve sözleşmelerden doğan hakları saklıdır.

STAJYER FİKİR İŞÇİSİ VE DENEME SÜRESİ :
Madde 18 – İşyerindeki stajyer gazeteci sayısı hiçbir surette sözleşmeli kadronun yüzde beşini geçemez. İşveren, çalıştırdığı stajyer ve hizmet alımı yapılan personelin adlarını TGS’ye yazılı olarak bildirir.
Staj müddeti en çok üç aydır. Üç ay sonunda stajyer fikir işçisi ile yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Staj süresi içerisinde taraflar, iş sözleşmesini ihbar müddeti ve tazminat yükümlülüğüne bağlı olmaksızın feshedebilirler.
İşyerinde üç aylık staj süresini tamamladıktan sonra çıkarılan veya kendi isteğiyle ayrılan fikir işçisi, başka bir servis için dahi olsa, İşyerine tekrar stajyer olarak alınamaz. Stajyer fikir işçisinin asgari lise ya da dengi okul mezunu ve 30 yaşını geçmemiş olması zorunludur.
İşveren, 4857 sayılı Yasa kapsamında da her serviste çalıştıracağı yetiştirilmekte olan işçileri en çok üç ay içinde kadroya alır.
Staj uygulaması, sadece mesleğe ilk girenler için söz konusudur.
Stajyer fikir işçileri ile deneme süresine tâbi olan işçiler, dayanışma aidatı ödedikleri ya da TGS’ye üye oldukları tarihten itibaren bu Toplu İş Sözleşmesi’nin sosyal haklar dahil tüm hükümlerinden yararlanırlar.

SINAV KOMİSYONU :
Madde 19 – İşyerine toplu alınacak ve mesleğe yeni başlayacak işçiler için bir Sınav Komisyonu kurulur. Komisyon üyelerinden birini TGS, diğerlerini İşveren belirler. İşveren; üyelerden birini Komisyon Başkanı seçer.
Sınav soruları, sınavdan bir saat önce Komisyon tarafından hazırlanır. Değerlendirmede her sorunun esas alınacak puanı karşısında gösterilir. Sorular zarfa konularak mühürlenip saklanır. Bu zarf sınav sırasında açılır.
Sınav kağıtlarının kapalı kimlik kısımları açılmadan cevaplar Komisyon üyelerince topluca okunup değerlendirilir.

EĞİTİM FONU :
Madde 20 – İşveren, TGS üyelerinin eğitimi için her yıl 38.000,- (otuzsekizbin) TL eğitim fonu ayırır. Bu fonun kullanılma şekli Genel Müdür, TGS İşyeri Temsilcileri ve TGS yöneticileri tarafından tespit edilir. Bu konuda ileride meydana gelecek istekler, İşveren ile TGS arasında öncelikle görüşülecek ve kısa sürede gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. İşveren, kadrosundaki TGS üyelerinin mesleki gelişmelerini sağlamak amacıyla, TGS’nin, işi aksatmayacak şekilde eğitim yaptırmasına yardımcı olur. Bu eğitim, TGS üyesinin yabancı dil öğrenmesi veya bildiği yabancı dili geliştirmesi, teknolojik gelişmeleri öğreneceği seminerlere katılması şeklinde olabilir. Mesai saatleri dışında yabancı dil kurslarına ve teknik servislerle ilgili gelişme kurslarına İşverenin yazılı izniyle katılan TGS üyelerinin bu kurs ücretleri ve masrafları İşverence karşılanır. (İşveren, her yıl isteklilerden en az 5’ine bu izni verir.)
TGS üyesi, yukarıda belirtildiği şekilde, kendi isteği ve yönetimden alacağı ücretsiz izinle uzun süreli eğitim, dil ve meslek kurslarına katılabilir. Bu eğitim yurt içinde veya yurt dışında olabilir. İşveren, 6 ayı geçmemek ve işleri aksatmamak üzere, yılda ancak 4 kişiye sırayla ücretsiz eğitim izni verebilir. Eğitim izni süresi sonunda işe dönmeyen TGS üyesi istifa etmiş sayılır. Bu ücretsiz izin süresi içinde iş sözleşmesi devam eder.

İşveren veya resmi başka bir kuruluşça yabancı dil öğrenimi için yurt dışına gönderilen TGS üyelerinin ücretleri, bu eğitim süresince aynen ödenir. Ancak eğitim sonunda istifa ederek veya kendi kusuru üzerine İşverence sözleşmesi feshedilerek dönüşünden itibaren bir yıl içinde A.A’dan ayrılan personele eğitim süresince yapılan harcama kıdem tazminatından kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İZİNLER

YILLIK ÜCRETLİ İZİN :
Madde 21 – TGS üyelerinden meslek kıdemi on yıldan az olanlara yılda 30 gün, on yıl ve on yıldan fazla olanlara 45 gün ücretli izin verilir. Dokuz yıl altı ayı doldurmuş olan TGS üyesinin meslek kıdemi 10 yıl olarak kabul edilir.
Yıllık ücretli izin süresinin saptanmasında TGS üyesinin aynı işyerindeki hizmet süresi değil, basın-yayın ve gazetecilik işkollarında geçen mesleki hizmet süresi esas alınır. İzin hakkı 1 Ocak’ta kazanılır. İşyerine ilk kez giren TGS üyesi yıllık ücretli izin hakkını, 1 yıllık çalışma sonunda kazanır. Ancak TGS üyesi, işyerine hangi ayda girmiş olursa olsun, müteakip yıllarda yıllık ücretli izin hakkını 1 Ocak’ta kazanır ve o yıla ait izin yardımını tam olarak alır. Yıllık ücretli izinlerini çalıştıkları ilin dışında geçirecek olan TGS üyelerine, istek halinde gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere, İşveren 8 gün ücretsiz izin verir.
İşyerinde çalışırken askere giden veya ücretsiz izin hakkını kullanan TGS üyesinin doğacak ücretli izin hakkını kullanabilmesi için işe dönüşünde; askerlik veya ücretsiz izin süresi 90 gün ile 180 gün arasında ise 1 ay, 181 gün ile 365 gün arasında ise 3 ay, 365 günden fazla ise 6 ay çalışması gerekir. Bu durumda yıl içinde kullanamamış olduğu izin hakkı saklıdır. TGS üyesinin askere gitmeden veya ücretsiz izne ayrılmadan önce doğmuş ancak kullanmadığı yıllık ücretli izin hakkını kullanabilmesi için bu paragrafta belirtilen zorunlu çalışma süreleri aranmaz.
Yıllık ücretli izin dönemine rastlayan Genel Tatil Günleri ile Ulusal Bayram günleri Toplu İş Sözleşmesi’ndeki izin sürelerine eklenir. Yıllık izin listelerini işin sevk ve idaresini göz önünde bulundurarak, İşveren ve TGS temsilcileri birlikte hazırlarlar. Listelerin düzenlenmesi sırasında TGS üyesinin istekleri dikkate alınır. Yıl içinde zorunluluk nedeniyle yılsonuna kadar İşverenin yazılı talimatıyla kullanılmayan yıllık izin ücreti yüzde 50 zamlı olarak ödenir. TGS üyesi o takvim yılına ait yıllık iznini kullanmadan, taraflarca iş sözleşmesi feshedilirse, izin süresine ait ücreti ve izin yardımı kendisine peşin olarak ödenir. TGS üyesinin iş sözleşmesi yıllık iznini kullandığı sırada feshedilemez.
Yıllık ücretli izinlerin o yıl içinde kullanılması esastır.

İZİN YARDIMI :
Madde 22 – Yıllık ücretli izne hak kazanan TGS üyelerine izne çıkışlarında yılda bir defaya mahsus olmak üzere 600,- (altıyüz) TL brüt izin ödeneği verilir.

YILLIK İZİNDEN ÇAĞIRMA :
Madde 23 – TGS üyesi, yıllık iznini kullandığı süre içinde İşveren veya İşveren Vekili tarafından izni kesilerek göreve çağrılırsa, çalıştığı her gün için yevmiyesi %50 (yüzde elli) zamlı ödenir. Aldığı izin yardımının iadesi istenemez. TGS üyesi, izni sırasında devamlı oturduğu ilin dışına çıkmışsa, o yere gidiş dönüş ücreti, belgelenmesi kaydıyla (yanında bulunan aile efradı buna dahildir) kendisine verilir. TGS üyesinin geri kalan izin hakkı saklıdır. Dönüş yol süresi Toplu İş Sözleşmesi’ndeki izin süresinden sayılmaz.

SAKLI KALAN İZİN :
Madde 24 – TGS üyeleri, geçici bir görevle il veya yurt dışında bulundukları sırada haftalık izin isteyemezler.
Ancak bu görevleri sırasında kullanamadıkları haftalık izinlerini dönüşlerinde izin olarak kullanır veya İşverenin göstereceği ihtiyaç üzerine, çalışarak ücretlerini 10. maddeye göre alırlar. Davetli olarak veya kendi arzularıyla gidenler bu hükümden yararlanamazlar.

ÖZÜR İZNİ :
Madde 25 – TGS üyesine evlendiği zaman 10 gün; çocuğu doğduğu zaman 4 gün; eşi, çocuğu, kendisinin veya eşinin anası veya babası öldüğü zaman 5 gün; çocuğu evlendiği, kardeşi, büyükannesi, büyükbabası veya torunu öldüğü zaman 3 gün olağanüstü ücretli izin verilir.
Doğal afetler nedeniyle TGS üyesinin kendisine, evine ve ailesine bir zarar geldiği zaman 15 gün ücretli izin verilir.
Bu izinler yıllık izinden sayılmaz.
Kendisi ve ailesinin işi için resmi daireye, mahkemeye, askerlik şubesine yahut sağlık tesislerine aynı gün gidip gelen ve böylece günün bazı saatlerini işyerinden uzak geçiren TGS üyesinin bu hususu belgelemesi halinde de ücreti kesilmez.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ :
Madde 26 – Hasta bulunan TGS üyesinin iş sözleşmesi 18 ay süreyle feshedilemez.
Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalar, İşveren Yönetim Kurulu kararıyla tedavi için yurt dışına gönderilir.
TGS üyesi 3 yıllık hastalık süresi içinde yasalardan ve bu Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan haklarının defaten ödenmesini ve iş sözleşmesinin feshedilmesini isteyebilir. TGS üyesinin hastalık süresi 18 ayı aştığı takdirde İşveren iş sözleşmesini feshedebilir. Şu kadar ki bu halde iş sözleşmesi feshedilen TGS üyesine yasalardan ve Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan hakları defaten ödenir.
İşveren 18 ay süreyle hasta bulunan TGS üyesinin SGK’dan aldığı iş görmemezlik ödeneğini İşverene iade etmesi kaydıyla aylığını ve diğer sosyal yardımları TGS üyesine ödemeyi kabul eder.

İşveren, iş sözleşmesi feshedilmiş dahi olsa başka bir işyerinden vizite kağıdı alma olanağı olmayan TGS üyesine ilgili yönetmeliğin gerektirdiği altı ay süre ile vizite kağıdı vermek zorundadır. Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı haller dolayısıyla görev yapamayacak duruma düşüp de İşveren tarafından işinden çıkarılan TGS üyesi azami üç yıl içinde iyileştiği takdirde münhal ise eski işine tekrar ve tercihen alınır.
İşveren, Toplu İş Sözleşmesi’nin imzasını takip eden 15 gün içinde İş Yasası’nın 80. maddesinde belirlenmiş olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu’nu (işyerlerinin merkez ve bürolarında) oluşturmak zorundadır.
Kurulun oluşması ve çalışmaları İş Yasası’nın 80. maddesine göre çıkarılmış olan yönetmeliklere göre yürütülür.
TGS üyelerinin yılda bir defa işyeri doktorunca ve işyeri doktorunca gerekli görülenlerin tam teşekküllü özel veya resmi bir sağlık kuruluşunca sağlık kontrolünden geçirilmesi zorunludur.
TGS üyelerinin çalıştıkları servislerin, sağlık normlarına uygun olması gerekir.
İşveren, bilgisayar başında sürekli olarak görev yapan TGS üyeleri için, işin icrasından kaynaklanan sağlık sorunlarını giderecek gerekli önlemleri alır ve düzenli sağlık kontrollerini yaptırır. İşveren bu konuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılmış olan “Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hareket eder.

HAMİLELİK HALİ VE SÜT İZNİ:
Madde 27 – TGS üyesi hamileliği halinde doğum öncesi ve doğum sonrasında toplam 4 ay doğum izni kullanır. Çoğul gebelik halinde bu süreye 1 ay eklenir. Ayrıca doğum yapan TGS üyelerine istekleri halinde de altı aya kadar ücretsiz izin verilir.
TGS üyesinin doğum iznini kullandığı süre içerisinde, ücreti, İşveren tarafından tam olarak ödenir.
TGS üyesinin, hamileliğini doktor raporu ile belgelediği tarihten başlayan ve doğum tarihinden 6 ay sonraya kadar geçen süre içinde iş sözleşmesi feshedilemez.
Kadın TGS üyelerine 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını TGS üyesi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

ASKERLİK :
Madde 28 – TGS üyesinin askerliği sırasında iş sözleşmesi feshedilemez. TGS üyesi, askerlik süresinin sona ermesiyle işyerindeki eski işine döner ve işyerindeki sözleşmenin bütün haklarından (zamlar dahil) yararlanır. Talim, manevra veya tatbikat nedeniyle silah altına alınan TGS üyesinin bu süre içinde ücret hakkı saklıdır. İlk muvazzaf askerlik görevi için silah altına alınan TGS üyesine, silah altında bulunduğu süre içinde, 212 sayılı Yasa ile değişik 5953 sayılı Yasa hükümlerine göre, son aldığı ücreti yarısı oranında ödenir.
Bu durumda askerlik süresi kıdemden sayılır. Yıllık izin süresinin hesabında da bu kıdem süresi esas alınır.
İşyerinden askere giden ve dönen TGS üyesinin İşyerinde 6 ay çalışması şartıyla askerlik süresi kıdem haklarına dahildir.

YAYININ TATİLİ HALİNDE ÜCRET :
Madde 29 – Hangi nedenle olursa olsun, İşverenin yayını tatil etmesi halinde, TGS üyeleri yayının tatilinden itibaren üç ay süreyle aylık ücretlerini alırlar. TGS üyelerinin kıdem hakları da öncelikle ödenir.

TUTUKLULUK – GÖZETİM ALTINA ALINMA VE
MAHKUMİYET HALLERİNDE FESİH VE
TEKRAR İŞE BAŞLATMA:
Madde 30 – A – TGS üyesinin Anadolu Ajansı bültenlerindeki bir yayını nedeniyle gözaltına alınması, tutuklanması veya mahkûmiyet hallerinde, bu durumlar devam ederken:
a – İş sözleşmesi feshedilemez. İşyerinin dışında geçen süre kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hesabında çalışılmış gibi değerlendirilir.
b – Para cezasına mahkum olunması veya hapis cezasının paraya çevrilmesi hallerinde, hükmedilen meblağı İşveren öder.
c – Yükümlü kılındığı tazminat bedelini İşveren karşılar.
(a) ve (b) fıkralarında belirtilen para cezaları ve tazminat, TGS üyesi işyerinden ayrılmış olsa dahi İşveren tarafından ödenir.
Yukarıdaki fıkralarda söz konusu edilen yayını A.A.’nın sorumlu ve yetkililerinin onayından geçmiş metni bozarak, değiştirerek, ekleme veya çıkarma yaparak gerçekleştiren TGS üyesi bu haklardan yararlanamaz.
d – Mahkumiyete neden olan yayının suç sayılması, A.A. sorumlu veya yetkililerinin zorlamaları, metinde bozma, değişiklik, ek veya çıkarma yapmalarından ileri gelmişse, A.A., TGS üyesinin ücretini % 100 fazlası ile öder.
B – A.A.’daki bir yayını ile ilgili bulunmayan nedenlerle gözaltına alınan veya tutuklanan TGS üyesi altı ay ücretsiz izinli sayılır. Bu durumdaki TGS üyesinin görevine 6 ay içinde son verilemez.
C – a – Mahkûmiyeti veya tutukluluğu nedeniyle, iş sözleşmesi feshedilen TGS üyesi 6 ay veya daha az süre ile hürriyeti kısıtlayıcı ceza alması, cezasının ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya 6 ay içinde af ile düşmesi veya iyi hali nedeniyle tahliye olunması hallerinde yeniden işe alınabilir.
Tutuklandıktan sonra beraat eden TGS üyesi yeniden işe alınır.
b – Anadolu Ajansı’nda çalışan TGS üyesi, yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü veya milli güvenlik aleyhine işlediği bir suç gerekçesiyle mahkum edilirse yeniden işe alınmaz.

ARAÇ – GEREÇ SAĞLANMASI:
Madde 31 – İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi’nin kapsamına giren TGS üyesinin görevini yapabilmesi için gerekli fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı, taşınabilir bilgisayar, kamera, cep telefonu, telefon kartı, phone card, flash kart, kaset, cd, disk, montaj aygıtı, vb. her türlü araç, gereç ve ekipman ihtiyaçlarını karşılar.

TGS üyesinin görevini yürütebilmek için yaptığı belgeli masraflar İşveren tarafından karşılanır.
TGS üyesi şehir içi veya şehir dışı görevlerde, İşverenin talebi üzerine, kendisine ait aracı kullanıyorsa bunun için ek bir ödeme yapılması gereklidir.
Foto muhabirleri ile İşverence fotoğraf çekmekle de görevlendirilen muhabirlerin fotoğraf makinelerinin arızalarını gidermek için yapılacak masraflar, fatura karşılığı İşverence ödenir.
Ayrıca İşveren, foto muhabirleri ve muhabirler ile kameramanların kendilerine ait her türlü araç, gereç ve ekipmanlarını görev sırasında meydana gelebilecek herhangi bir hasar, kırılma, bozulma ve kullanılamayacak duruma gelmelerine karşılık sigorta ettirir; sigorta ettirmediği takdirde değerlerini TGS üyesine öder.
Kendi makineleriyle devamlı olarak fotoğraf veya görüntü çektirilen muhabir, foto muhabiri ve kameramanlara her ay makine (gövde) bedelinin yüzde 3’ü oranında brüt ödeme yapılır. Maliyet bedelinin faturayla tespit edilememesi durumunda rayiç bedel esas alınır. Bu ödemeler, TGS üyesinin yıllık ücretli izin dönemine rastlayan aylarda da hiçbir kesinti yapılmadan aynen devam eder. Bir muhabirin asli görevinin dışında, kendisine ait fotoğraf makinesiyle çektiği ayda en az 8 fotoğraf (tüm bültenler dahil) yayına konulmadığı takdirde devamlılıktan söz edilemez ve o ay için ödeme yapılmaz.
Kendi taşınabilir bilgisayarlarını kullanan muhabirlere her ay amortisman karşılığı olarak brüt 40,- (kırk) TL ödenir.
Kendi araç ve gereçlerini ajans hizmetinde kullananlar, amortisman taleplerini her yıl muhasebe müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Yıl içinde meydana gelen değişiklikler derhal muhasebe müdürlüğüne iletilir.
İşveren, bu madde uyarınca amortisman parası alan TGS üyelerinin adlarını, makine bedeli ve amortisman parasını içeren bir liste halinde TGS’ye bildirir.

MASRAFLAR:
Madde 32 – a- İşveren, 212 sayılı Yasa’ya tâbi olarak çalışan TGS üyelerine mesleki çalışmaları ile ilgili giderleri karşılığı her ay brüt 560,- (beşyüzaltmış) TL öder.
b- İşveren, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında haber iletişim görevi yapan elektronikçilere ve Yüksek Mühendis, Mühendis, Tekniker ve Teknisyenlere mesleki çalışmaları karşılığı her ay brüt 560,- (beşyüzaltmış) TL öder.

GEZİ GİDERLERİ:
Madde 33 – İşyerlerinin bulunduğu ilin sınırları dışına ve yurt dışına göreve gönderilen TGS üyelerinin belge karşılığı yol, otel, haberleşme ve yemek giderleri ile seyahat sigortası, vize, pasaport, yurt dışı çıkış harcı gibi masraflarını İşveren öder.
a – İşveren, ayrıca yurt içinde bulunduğu ilin dışına göreve gönderilen TGS üyelerine sair masraflarını karşılamak üzere (belgesiz) görevlerinin devamı süresince, her gün için brüt 50,- (elli) TL ödemede bulunur. Görev yerinin bulunduğu ilin belediye sınırları dışındaki bir işe gönderilen ve geceyi gittiği yerde geçirmesi gerekli görülen TGS üyesi de bu hükümden yararlandırılır.
b – İşveren, yurt dışında göreve gönderilen TGS üyelerine sair masraflarını karşılamak üzere (belgesiz) görevlerinin devamı süresince, her gün için brüt 75,- (yetmişbeş) TL ödemede bulunur.
c – Yurt içindeki ve yurt dışındaki görev yeri değişikliklerinde TGS üyelerinin kendileri, eşleri ve çocuklarının taşıt giderleri (eşya taşınması dahil) İşverence karşılanır.

TGS ÜYESİNİN DONANIMI:
Madde 34 – TGS üyesi, görevli olarak gönderileceği yer veya izleyeceği olayın çıktığı çevreye göre, İşverence donatılır. Görev sırasında bu donanımın ve kullanılan malzemenin kendi kusuru olmaksızın hasara uğramasından TGS üyesi sorumlu tutulamaz. Bu donanım ve malzeme, TGS üyesinin ise hasar İşverence karşılanır.

YEMEK YARDIMI:
Madde 35 – TGS üyelerine günde 1 öğün yemek verilir. Yemek verilmesi mümkün olmayan hallerde TGS üyelerine ayda 150,- (yüzelli) TL brüt yemek parası ödenir. Yemek verilmesi halinde de kıdem tazminatına esas olacak ücrete yemek bedeli brüt 150,- (yüzelli) TL olarak yansır.

ÖLÜM YARDIMI:
Madde 36 – a – TGS üyesinin ölümü halinde, kıdem tazminatı yasal varislerine derhal ödenir. Bu miktar merhumun son aylık brüt ücretinin 5 katından aşağı olamaz.
b – TGS üyesinin ölümü, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda olmuşsa, yasal varislerine bütün haklarının dışında, bir yıllık ücreti tutarında yardım derhal ve ayrıca ödenir.
c – TGS üyesinin cenaze masrafları da İşverence karşılanır.
d – Eşi veya çocuğu ölen TGS üyesine net 1000,- (bin) TL, anne veya babası ölen TGS üyesine net 500,- (beşyüz) TL yardım İşveren tarafından yapılır.

EVLENME VE DOĞUM YARDIMI:
Madde 37 – TGS üyesine evlendiği zaman net 600,- (altıyüz) TL çocuğu doğduğu zaman çocuk başına net 300,- (üçyüz) TL İşveren tarafından ödenir.
Bu ödemeler belgelerin ibrazını takiben en geç üç gün içinde yapılır.

ÇOCUK YARDIMI :
Madde 38 – İşveren, TGS üyelerine her ay çocuk başına brüt 50,- (elli) TL çocuk parası öder.

AİLE YARDIMI :
Madde 39 – İşveren, evli TGS üyelerine her ay brüt 50,- (elli) TL aile yardımı verir.

YOL PARASI :
Madde 40 – İşveren, TGS üyelerine her ay brüt 60,- (altmış) TL yol parası öder.
Bu ödemeler Ankara’da çalışan TGS üyelerine her ay 165,- (yüzaltmışbeş) TL olarak, İstanbul’da çalışan TGS üyelerine her ay 280,- (ikiyüzseksen) TL olarak, İzmir’de çalışan TGS üyelerine her ay 140,- (yüzkırk) TL, Bursa’da, Adana’da ve Antalya’da çalışan TGS üyelerine her ay 90,- (doksan) TL, diğer Büyükşehir belediyesi sınırları içinde çalışan TGS üyelerine her ay 85,- (seksenbeş) TL olarak uygulanır.

KREŞ YARDIMI :
Madde 41 – İşveren, İşyerinde çalışan TGS üyesinin 0-6 yaş arası çocukları için her ay brüt 100,- (yüz) TL kreş yardımı yapar.

GİYECEK YARDIMI:
Madde 42 – İşveren, TGS üyelerine her yıl Ocak ayı içinde nakit olarak brüt 420,- (dörtyüzyirmi) TL öder.

YAKACAK YARDIMI:
Madde 43 – İşveren, TGS üyelerine her ay brüt 230,- (ikiyüzotuz) TL yakacak yardımı verir.

EĞİTİM YARDIMI:
Madde 44 – İşveren, TGS üyesinin ilköğretime giden her çocuğu için brüt 150,- (yüzelli) TL; lise ya da dengi okullara giden her çocuğu için brüt 255,- (ikiyüzellibeş) TL; üniversite ya da dengi yüksek okullara giden her çocuğu için brüt 415,- (dörtyüzonbeş) TL yıllık eğitim yardımı yapar.
Ödemeler her yıl Ekim ayının 15. günü verilir.
Belgelerini geçerli bir mazeret olmadan Ekim ayı sonuna kadar getirmeyen TGS üyesi o yıla ait eğitim yardımını talep edemez.

YILLIK İKRAMİYE :
Madde 45 – İşveren, işyerinde çalışan TGS üyelerine her sözleşme yılında 4 maaş tutarında ikramiye öder. İş sözleşmesinin taraflarca feshi halinde TGS üyesi o sözleşme yılında işyerinde ne kadar süre çalışmış ise çalıştığı ay oranında bu ikramiyelere hak kazanır. Bu ikramiyeler her yıl Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarının 10. gününe kadar ödenecek olup, 212 sayılı Kanunla Değişik 5953 sayılı Kanun’un 14/4’üncü maddesindeki ikramiyeyi de kapsar.

BAYRAM YARDIMI:
Madde 46 – İşveren, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının arifesinde TGS üyelerine brüt 600,- (altıyüz) TL bayram yardımı öder.

KIDEMLİ İŞÇİLİĞE ÖZENDİRME ÖDÜLÜ :
Madde 47 – İşveren, TGS üyelerinden, İşyerinde 5 yıl çalışanlara 10 günlük, 10 yıl çalışanlara 15 günlük, 15 yıl çalışanlara 20 günlük, 20 yıl çalışanlara 30 günlük, 25 yıl çalışanlara 45 günlük brüt ücretleri tutarında kıdemli işçiliğe özendirme ödülü verir.
Toplu İş Sözleşmesi’nin imza tarihinde bu kademelerin herhangi birini tamamlamış olan TGS üyesi en son tamamladığı kademe için yazılan ödülü alır. Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi içinde kıdem kademelerinden herhangi birini tamamlayan TGS üyesi de bu süreye ait ödülü almaya hak kazanır.

ÖDEME VE KAZANÇLARIN AZALTILAMAYACAĞI :
Madde 48 – İşyerinde çalışan TGS üyelerinin ücretleri her ay peşin olarak ödenir.
Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması sonucu olarak İşverenin yükümlülüğüne giren yeni haklar, TGS üyelerinin ücret vs. haklarının daha aşağı hadlere indirilmesine neden olmaz.
Mükerrer ödemeye sebep olmamak kaydıyla TGS üyelerinin önceki toplu sözleşmelerden, yasalardan, özel sözleşme ve işyeri uygulamalarından doğmuş bulunan bütün hakları saklıdır

ASGARİ BAŞLANGIÇ ÜCRETLERİ :
Madde 49 – İşyerine yeni giren işçiler cari asgari ücrete yüzde 5; ilköğretim, ortaokul, lise ve dengi okul mezunları cari asgari ücrete yüzde 10; 2 yıllık yüksekokul mezunları cari asgari ücrete yüzde 20; üniversite ya da dengi yüksekokul mezunları cari asgari ücrete yüzde 30; yüksek lisans diploması olanlar cari asgari ücrete yüzde 35; doktora yapmış olanlar cari asgari ücrete yüzde 40 ilavesiyle işe alınırlar.
Bu madde uyarınca uygulanan ücretler, asgari ücret artışlarından sonra işe alınacak olanlardan düşük olamaz.

KIDEM PRİMİ :
Madde 50 – İşveren, TGS üyesinin meslekte geçen her kıdem yılı için ayda brüt 5,- (beş) TL kıdem primi öder.
TGS üyesinin mesleğe başlangıç tarihi, İşkolları Yönetmeliği’nin 10 (basın ve yayın) ve 27 (gazetecilik) sıra numarasında belirtilen hizmetleri için SGK’ya prim ödemeye başladığı tarihtir.

GECE ÇALIŞMA PRİMİ:
Madde 51 – Normal çalışma süresi kısmen veya tamamen 24.00-07.00 saatleri arasına rastlayan TGS üyesine, 24.00-07.00 saatleri arasında fiilen çalıştığı her normal saat için ücretinin %5’i oranında gece çalışma primi ödenir.

VEKALET ÜCRETİ :
Madde 52 – Yapmakta olduğu görevle birlikte, başka bir TGS üyesinin görevine de İşveren veya yetkili kıldığı kişinin yazılı isteği ile vekalet eden TGS üyesine, bu vekalet süresi bir ayı aşıyorsa, asıl ücretinden ayrı olarak vekalet ettiği kişinin sorumluluk tazminatının % 50’si İşverence vekalet ücreti olarak ödenir.

SORUMLULUK TAZMİNATI :
Madde 53 – İşveren; TGS üyesi olan Daire Başkanlarına, Birim Müdürlerine, Birim Müdür Yardımcılarına, Redaktörlere, Bölge Müdürlerine, Bölge Müdür Yardımcılarına, Büro Müdürlerine, Şeflere, Veznedar ve Tahsildarlara 30 Eylül 2010 tarihinde ödediği brüt sorumluluk tazminatlarını 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren % 20 (yüzde yirmi) oranında artırır.
Bu madde uyarınca yapılan zamlar sonucunda bulunacak rakamlar yukarıya doğru en yakın 1,- TL’ye tamamlanır.
İşveren, bu madde uyarınca ödediği sorumluluk tazminatı miktarlarını TGS’ye yazılı olarak bildirir.

YARDIM SANDIĞI :
Madde 54 – İşveren, Anadolu Ajansı bünyesinde mevcut yardım sandığına katkısını, işçilerin son ücretleri üzerinden %5 (yüzde beş) oranında ödemeyi kabul eder. İşveren, sandık aidatını ve üyelerden kesilen borç taksit tutarlarını her ayın birinde öder.

BORÇ ALMA :
Madde 55 – İşveren, TGS üyelerinin Basın İlan Kurumu’ndan borç alabilmeleri için gerekli işlemleri yapar.

YABANCI DİL VE ÖĞRENİM ZAMLARI, MESLEK TAZMİNATLARI :
Madde 56 – İşveren üniversite veya dengi yüksekokul mezunu TGS üyelerinin aylık ücretlerine brüt 190,- (yüzdoksan) TL öğrenim zammı yapar. 2 yıllık yüksekokul mezunu TGS üyelerine brüt 90,- (doksan) TL öğrenim zammı verilir. Master ve doktora yapmış olan TGS üyelerine her derece için ayrıca brüt 80,- (seksen) TL akademik unvan parası ödenir.
İşveren ve TGS temsilcisi tarafından belirlenen yabancı diller için KPDS’de en az 70 puan aldığını belgeleyen TGS üyesine bildiği yabancı dil için ayda brüt 120,- (yüzyirmi) TL, diğer yabancı dillerin her biri için ise brüt 60,- (altmış) TL yabancı dil zammı ödenir. TGS üyelerinin önceki toplu sözleşmelerden, özel sözleşme ve işyeri uygulamalarından doğmuş bulunan hakları saklıdır. TGS üyesinin sınavda başarılı olması durumunda sınav ücreti işverence karşılanır.
İşveren, meslek tazminatı olarak, haber, fotoğraf ve görüntü birimlerinde çalışan TGS üyelerine 185,- (yüzseksenbeş) TL; iletişim, muhasebe, personel, ulaştırma, güvenlik, santral, arşiv, ambar, idare, teknik, abone ve pazarlama birimlerinde çalışan TGS üyelerine 135,- (yüzotuzbeş) TL; TGS üyesi idari görevlilere (odacılara) 60,- (altmış) TL her ay brüt olarak öder.

SÖZLEŞME ZAMLARI :
Madde 57 – İşyerinde çalışan TGS üyelerinin brüt maaşlarına 2 yılda bir %5 (yüzde beş) zam yapılır. Bu zamlar hiçbir şekilde bu Toplu İş Sözleşmesi’nin getirmiş olduğu zamlar içinde sayılamaz. Ayrıca bu sözleşmeden önce TGS üyelerine yapılan her türlü ödemeler yine bu sözleşmenin getirdiği haklar içinde eritilemez.

SOSYAL YARDIM 2. YIL ZAMLARI :
Madde 58 – Sözleşmenin 22, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 53 ve 56’ncı maddelerinde belirlenen miktarlar sözleşmenin ikinci yılında 30 Eylül 2010 -30 Eylül 2011 tarihleri arası için gerçekleşecek Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi (TÜFE) oranında arttırılarak ödenir.
Bu madde uyarınca yapılan zamlar sonucunda bulunacak ücretler yukarıya doğru en yakın 1.- TL’ye tamamlanır.

ÜCRET ZAMLARI :
Madde 59 – İşveren, TGS üyelerinin 30 Eylül 2010 tarihindeki brüt ücretlerine 1 Ekim 2010 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki oranlarda zam yapar:
Ücretlerin ilk 2.500,- TL’lik bölümüne % 15
2’nci 2.500,- TL’lik bölümüne % 5 oranında zam yapar.
İşveren, ayrıca TGS üyelerinin 30 Eylül 2010 tarihindeki brüt ücretlerine 1 Ekim 2010 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 155,- (yüzellibeş) TL seyyanen zam yapar.
İKİNCİ YIL ÜCRET ZAMMI :
İşveren, TGS üyelerinin 30 Eylül 2011 tarihindeki brüt ücretlerine 1 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen ve 30 Eylül 2010–30 Eylül 2011 dönemini içeren 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi (TÜFE) oranında zam yapar.
İşveren ayrıca TGS üyelerinin 30 Eylül 2011 tarihindeki brüt ücretlerine 1 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 150,- (yüzelli) TL seyyanen zam yapar.
Bu madde uyarınca yapılan zamlar sonucunda bulunacak ücretler yukarıya doğru en yakın 1,- TL’ye tamamlanır.

YÜRÜRLÜK VE SÜRE :
Madde 60 – İşbu Toplu İş Sözleşmesi 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle yürürlüktedir.
GEÇİCİ MADDE 1 : İşbu Toplu İş Sözleşmesinden doğan her türlü ücret ve sosyal yardım zammı farkları 30 Haziran 2011 tarihine kadar defaten ödenir.
11.05.2011 (Onbirmayısikibinonbir)

ANADOLU AJANSI T.A.Ş ADINA: Dr. Hilmi BENGİ, Tahsin AKTI, Reşat YAZAK, Salih MELEK, Sait YÜCE, Ahmet TEK, H. Mehmet GANİ, Doç.Dr. Refik KORKUSUZ, Av. Emre İNCULA

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI ADINA: Ercan Sadık İPEKÇİ, Yıldırım BORAN, Muhittin DOĞAN, Hüsnü ERDEM, Ali ŞİMŞEK, Alper TURGUT, Nevit TOKDEMİR, Celal UĞURLU, Göksel YILDIRIM, Emel SOY, Bahri OKUMUŞ, Şevket Sürhan ALTINKANAT, Güher Gamze RASTGELDİ, Deniz BOZDEMİR, Av. Güven ERGİN, Av. Meliha SELVİ

loading

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com