Home / Toplu İş Sözleşmeleri / Evrensel Gazetesi 1. Dönem TİS (2014-2015)

Evrensel Gazetesi 1. Dönem TİS (2014-2015)

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1-TARAFLAR

Bu toplu iş sözleşmesi, merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve merkezi İstanbul’da bulunan Bülten Basın Yayın Reklamcılık Ticaret LTD ŞTİ (işveren) arasında, işverenin işyerlerinde çalışan TGS üyeleri ile işverenin ilişkilerini düzenlemek ve gazete işyerlerinde çalışan tüm TGS üyelerinin haklarını korumak üzere, bütün işyerlerinin özellikleri ve olanakları dikkate alınarak, işletme düzeyinde imzalanmıştır.

 

MADDE 2-TANIMLAR

Bu toplu iş sözleşmesinde geçen;

A. İŞVEREN; Bülten Basın Yayın Reklamcılık Ticaret LTD ŞTİ

B. SENDİKA; Türkiye Gazeteciler Sendikası’nı (TGS)

C. İŞÇİ; İşverenin işyerlerinde çalışan işçilerden TGS üyesi olanları

D. TARAFLAR; işveren ve sendikayı,

E. TİS; bu toplu iş sözleşmesini,

 

MADDE 3-AMAÇ

A. Bu TİS, işyerinin ekonomik yönden ayakta kalmasını, verimli şekilde işletilmesini; TGS üyelerinin ekonomik, sosyal durumlarını ve mesleki becerilerini geliştirmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır şekilde işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakabilecekleri, huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmayı; işyerinde demokratik katılımcılığın ve çalışanların sosyal güvenceye kavuşturulmalarının sağlanmasını, işçi sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasını amaç edinir.

B. Bu TİS; uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan örgütlenme, özgür toplu pazarlık ve sözleşme hakkı ile grev hakkının çalışanların en temel insan hakkı olarak kabul ederek çalışma yaşamının demokratikleşmesine katkıda bulunmayı, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması; kadın, genç, yaşlı, göçmen, engelli, LGBTİ işçiler gibi dezavantajlı grupların hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramaması için gerekli pozitif ayrımcı tedbirlerin alınmasını amaçlar.

MADDE 4-TİS’TEN YARARLANMA

A. Sendika üyelerinin yararlanması

a. TİS’in imzalandığı tarihte işyerinde çalışmakta olan ve sendika üyesi bulunanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar, üyeliklerinin sendikaca işverene bildirilme tarihinden itibaren sözleşmenin sağladığı haklardan yararlanabilirler. TİS’in imzalanmasından sonra işe giren işçilerden sendikaya üye olanlar TİS’nin tüm haklarından, sendika üyesi olduğu tarih itibariyle yararlanırlar.

b. Sözleşmenin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki bir tarihte askerlik, emeklilik ve diğer nedenlerle hizmet akdi sona eren üye işçiler ile ölen üye işçilerin varisleri, sözleşmenin sağladığı tüm hak ve yararlardan çalıştığı süre oranınca diğer işçiler gibi yararlanırlar.

B. Sendika üyesi olmayanların yararlanması

a. Sendika üyesi olmayan ya da sendika üyeliğinden ayrılan veya çıkarılanlar ancak dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanabilirler. Bu yararlanma, imza gününden geriye gitmemek koşulu ile yazılı olarak istek tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak TİS’in imzasından önceki talepler geçersizdir.

b. Sendika üyeleri ile sendika üyesi olmadan dayanışma aidatı ödeyerek bu TİS’ten yararlananlar dışında kalan işçilere bu TİS kısmen veya tamamen uygulanamaz. Uygulanması durumunda uygulanan tüm parasal haklar sendika üyelerine ilave olarak uygulanır. Ayrıca, işveren, TİS’in uyguladığı her işçi için üyelik aidatı tutarı kadar tazminatı her ay sendikaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c. İşveren, tüm çalışanlarının sendika üyesi olması ve sendikal haklar mücadelesini desteklemesini teşvik eder.

 

MADDE 5- TİS’İN HÜKMÜ, YORUMU VE KAZANILMIŞ HAKLAR

 

A. İşveren ile TGS üyeleri arasında yapılması zorunlu olan kişisel anlaşmaların yazılı olması ve işbu TİS’in tanıdığı hakları azaltıcı, kısıtlayıcı ve bozucu hükümler taşımaması şarttır. Bu kişisel anlaşmaların TİS’e aykırı hükümlerinin yerini, bu TİS’teki hükümler alır.

B. Kişisel anlaşmalarda belirtilmeyen konuda bu TİS’in hükümleri uygulanır. Bu anlaşmaların bir örneği, imzalandıkları tarihten sonraki 15 iş günü içerisinde işveren tarafından TGS’ye gönderilir.

C. İşyerinde çalışan TGS üyelerinin iş tanımları, ücretleri ve çalışma koşullarında meydana gelecek her türlü değişiklik, yukarıda belirtilen süre içinde yazılı olarak sendikaya bildirilir.

D. Bu TİS’in yürürlüğe girdiği tarihten önce işçilere sağlanan ve bu TİS’te değiştirici ya da yok edici hüküm bulunmayan işçi lehine hak ve menfaatler, kazanılmış hak olarak aynen devam eder.

E. TİS’in hükümleri, amaca aykırı ve işçi aleyhine yorumlanamaz.

 

MADDE 6-TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK

A. İşveren, işyerini başka bir gerçek veya tüzel kişiye devrettiği, gerçek veya tüzel bir üçüncü şahısla ortak olduğu veya işyerinde yapılan işlerin bir bölümünü veya tamamını gerçek veya tüzel bir üçüncü şahsa yaptırdığı takdirde, bu TİS süresi sonuna kadar TİS’in TGS üyelerine tanıdığı haklardan, yeni işveren ile (üçüncü şahıs ile birlikte) zincirleme sorumludur.

B. Sözleşmeye taraf olan sendikanın kendini feshi, infisahı, çalışmadan yasaklı olması v.s. gibi durumlar da bu TİS’in uygulanmasını engellemez.

 

 

BÖLÜM 2

SENDİKAL HAKLAR VE GÜVENCESİ

 

MADDE 7-SENDİKA GÜVENCESİ VE SENDİKAL İZİNLER

A. İşveren, bu TİS’in taraflarından biri olan TGS’nin merkez ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerini sendikal görevlerini yapmalarından ötürü işten çıkaramaz, bu kişilere ceza veremez, bu kişilerin sendikal görevlerini yapmalarına hiçbir şekilde engel olamaz. İşveren, buna aykırı hareket etmesi halinde, bu kişilere yasalardan ve bu TİS’ten doğan hakları dışında ayrıca 12 maaşları tutarında tazminat öder.

B. İşveren, TGS üyelerinin sendikal görevlerini yerine getirmelerinden ötürü iş sözleşmesini feshedemez. İşveren buna aykırı hareket etmesi halinde bu kişilere yasalardan ve TİS’ten doğan hakları dışında ayrıca 12 maaşları tutarında tazminat öder.

C. İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin ve işyerinde çalışmaya devam eden sendika yöneticilerinin işyerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılır.

D. İşveren, talep halinde,

a. Sendika yöneticilerine yılda 24 gün izin verir

b. Sendika temsilcilerine yılda 12 gün izin verir

c. Sendika temsilcileri ve görevlileri ile üyelere, kongre günlerinde sendikanın en geç 7 gün önceden bildirmesi halinde, kongreye katılım ve gidiş-geliş için gerekli yol süresince ücretli izin verir. Ayrıca sendikanın düzenleyeceği etkinliklere katılmaları ve sendikal görevlerini yerine getirebilmeleri için bir seferinde işyerindeki üye sayısının yüzde 30’unu ve 1 günü aşmamak üzere ücretli izin verilir. Bu süre yıllık izinden sayılmaz.

 

MADDE 8- SENDİKA AİDATI

İşveren, TGS üyelerinin aidatlarını, her ne şekilde olursa olsun TİS’ten yararlanan çalışanların dayanışma aidatlarını, TGS’nin göndereceği bordroya göre kesip sendikanın bildireceği banka hesabına en geç bir ay içinde yatırır. İşveren, işyerine giren ve işten çıkanlarla emekli olanları TGS’ye yazılı olarak 15 işgünü içinde bildirir.

 

MADDE 9-TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ

TGS, işyerlerine yasada belirlenen miktarda sendika temsilcisi atar. Atanacak temsilciler özel durumlar ve acil ihtiyaçlar dışında demokratik yöntemle belirlenir. Temsilciler, TİS hükümlerinin uygulanmasını sağlar.

Sendika temsilcileri şu şekilde çalışırlar: TGS üyesi ya da üyeleri, şikâyet ve taleplerini TGS temsilcisine bildirir. TGS temsilcisi, konuyu yetkili kişilerle görüşür, gerekirse yazılı olarak bildirir. İşveren, işveren vekili ya da ilgili kişi, TGS temsilcisinin yazılı başvurusuna 7 gün içinde yazılı olarak yanıt vermek durumundadır. Çözülemeyen konular, temsilci tarafından sendikaya bildirilir.

 

MADDE 10-İŞYERİ KOMİTESİ

İşyerinin yönetiminde çalışanlar birinci dereceden sorumludur. Çalışanlar arasından seçimler belirlenecek kişilerin oluşturduğu komite işyerini yönetir.   İşçilerin disiplin uygulamaları ile iş akitlerinin sona erdirilmesini karara bağlamak, işin verimliliği için gerekli düzenlemeleri yapmak, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu olarak görev yapmak ve TİS’nin uygulama ve yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkları görüşüp karara bağlamak üzere işyerinde bir İşyeri Komitesi oluşturulur.

İşyeri Komitesi işçilerin iş disiplini ile bağdaşmayan fiillerini Disiplin Kurulu sıfatı ile görüşerek suçlu bulduğu işçiye uygun göreceği cezayı verir. Disiplin Kurulu sıfatıyla tarafların şikâyetlerini, şikâyetlere ilişkin belgeleri inceler, işçinin savunmasını alır.  İşçiye dair eldeki tüm veriler değerlendirilerek iş akitlerinin tazminatlı ya da tazminatsız sona erdirilmesini karara bağlar.

 

MADDE 11- İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ

A. İşin ve işyerinin ekonomik durumu, işin gerekleri bakımından zorunluluk olmadıkça hiçbir TGS üyesi işten çıkartılamaz.

B. İşçi çıkarmanın zorunlu olduğu hallerde işveren, işçi çıkarma nedenleri ve çıkarılacak işçi sayısını, İşyeri Kurulu’na intikal ettirir. Kurul sorunu görüşür, başka çözüm olanakları bulunup bulunmadığını araştırır. Sorunu çözmeye elverişli ve işletme gereklerine uygun bir yol bulunamaz ise, işten çıkarma esaslarını, çıkarılacak işçi sayısı, işten çıkarma tarihi ile ünitelere dağılımını karara bağlarlar.

Bu halde sırası ile;

a. Kendi isteği ile ayrılmak isteyenler,

b. Deneme süresi içinde olanlar,

c. Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olanlar,

d. İşe son giren işçiler,

e. Emekliliğine hak kazanmış olanlar,

f. Sendika üyesi olmayanlar bu işleme tabi tutulurlar.

Zorunlu işten çıkarmalarda cinsiyet ayrımcılığının yaşanmaması için işveren gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

C. Hırsızlık, dolandırıcılık, güvenliği tehdit, taciz, tecavüz, kadına yönelik şiddet, şantaj gibi suçları işleyenler, üstlerine fiili tecavüzde bulunanlar, bir ay içinde beş günden fazla mazeretsiz üst üste işe gelmeyenler, çalıştığı gazeteyi alet etmek suretiyle maddi menfaat sağlayanların iş sözleşmeleri feshedilebilir. İşveren, bu şikâyetleri yazılı olarak İşyeri Komitesine iletir. Komitenin kararıyla sözleşmesi bu gerekçelerle feshedilen kişi, ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde bulunamaz. Ancak adli makamlara müracaat yolu açıktır.

 

 

BÖLÜM 3

ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

 

MADDE 12- İŞ TANIMI DEĞİŞİKLİĞİ

İşveren, yazılı rızası olmayan TGS üyesinin unvanında ve iş tanımında değişiklik yapamaz.

 

MADDE 13- DEZAVANTAJLI İŞÇİLER

İşveren, genç, yaşlı, göçmen, engelli işçiler gibi dezavantajlı grupların hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramaması için gerekli pozitif ayrımcı tedbirleri alır.

Engelli işçilerin rahat, sağlıklı ve güvenli çalışabilmeleri için işyeri ortamında, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılır.

 

MADDE 14-İZİNLER

A. Ücretli izinler

a. TGS üyesi, haftada bir gün izin yapar.

b. TGS üyelerinin yıllık ücretli izinleri, 1 yılını dolduran çalışanlar için 15 gün, 5 yılını dolduran çalışanlar için 18 gündür.

B. Ebeveyn izni: Doğum öncesi ve sonrası kadın çalışanlara toplam 18 hafta ücretli ebeveynlik iznine sahiptir. Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra, gerekirse hekim raporuna göre artırılabilir. Buna ek olarak işçiye, talep etmesi halinde ücretli iznin bitiminden itibaren 6 ay ücretsiz izin verilir. Ebeveyn izni kullanan işçiler izin sonrası işyerindeki eski işine döner.

C. Hamilelik durumu ve emzirme izni: Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. İşveren doğum yapmış işçiye, doğum tarihinden itibaren 1 yıl süre ile günde iki saat emzirme izni verir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

İşveren hamile kadın işçinin sağlığını ve güvenliğini gözeterek talebi doğrultusunda işçiye, görev tanımı ve yeri değişikliği de dahil olmak üzere, gerekli her türlü kolaylığı sağlar.

D. Öğrenim İzni: Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi (ve işyerindeki pozisyonunu destekleyecek mesleki/kariyer kursları da dâhil olmak üzere) alan öğrenci çalışanların çalışma saatleri, okudukları okulların koşullarına göre işi aksatmayacak şekilde İşyeri Kurulu tarafından belirlenir.

E. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlara tam gün ücretli izin verilir.

F. Hastalık izni: Sendika üyesi işçilerin hastalığı ve herhangi bir sağlık engeli halinde; hastalığın (18 aya kadar) devamı süresince; işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaz, işçinin ücreti tam olarak ödenir. Ancak bu durumda işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağı geçici iş göremezlik ödeneği işçi tarafından işverenin kasasına yatırılır. İş kazası durumunda; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen geçici iş göremezlik ödeneğini de işçi alır.

TGS üyesinin hastalık süresi 18 ayı aştığı takdirde işveren, İşyeri Kurulu’nun kararıyla iş sözleşmesini feshedebilir. Bu halde iş sözleşmesi feshedilen TGS üyesine yasalardan ve TİS’ten doğan hakları tek seferde ödenir. Bu nedenle işinden çıkarılan TGS üyesi, azami üç yıl içinde iyileştiği takdirde işine tekrar ve tercihen geri alınır.

G. Askerlik izni: TGS üyesinin askerliği sırasında iş sözleşmesi feshedilemez. TGS üyesi askerlik süresinin sona ermesiyle, işyerindeki eski işine döner ve işe döndüğü tarihten itibaren işyerindeki sözleşmenin tüm haklarından yararlanır.

MADDE 15- GÖZALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLAMA

A. TGS üyesi gazeteci, gazete işi ile ilgili bir yayından ötürü özgürlüğü kısıtlanırsa mahkûmiyet süresince ücretini bütün haklarıyla birlikte işverenden almaya devam eder ve iş sözleşmesi hiçbir şekilde feshedilemez.

TGS üyesi gazetecinin, işi ile ilgili bir yayın dolayısıyla uğrayacağı maddi mahkûmiyet işveren tarafından karşılanır. Hapis cezasının paraya dönüştürülmesi olanağı var ise işveren bu miktarı karşılamakla yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen özgürlük kısıtlaması ya da maddi mahkûmiyet, TGS üyesi gazetecinin işyerinden ayrılmasından sonra vuku bulmuşsa da bu madde uygulanır.

Mahkûmiyeti biten TGS üyesi günün şartlarıyla görevine döner.

B. İşçi, işyeri ve işverenle ilgisi olmayan, ancak düşünce ve ifade özgürlüğü, demokratik hak ve özgürlüklerin ihlali olarak değerlendirilebilecek bir kovuşturma/tutuklamaya maruz bırakıldığında da işçinin iş sözleşmesi feshedilmez. İşçi, özgürlüğünden alıkonulduğu süre boyunca her ay yarım maaş tutarında ücret alır.

C. İşçi, bu maddenin A ve B bendi kapsamına giren durumlar haricinde, herhangi bir suçtan dolayı tutuklandığı takdirde ücretsiz izinli sayılır, tutukluluğu 6 ayı aştığı takdirde ise işçinin iş akdi, İşyeri Kurulu’nun kararıyla feshedilebilir. Tutuklanan TGS üyesinin tutukluluğunun,

a. Kovuşturmaya yer olmadığı,

b. Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

c. Beraat kararı verilmesi,

d. Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması nedenlerinden biriyle, 6 ay içinde son bulması halinde işine son verilmez.

D. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin, cezalarının ertelenmesi ya da affa uğraması halinde dahi, İşyeri Kurulu’nun kararıyla iş akitleri feshedilebilir.

 

BÖLÜM 4

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MADDE 16-İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

A. İşyerinde hizmetin yürütümü sırasında işçilerin sağlığının ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi, işçilerin kendi sağlık ve güvenlikleri ile ilgili süreçlere aktif katılımı esastır. İşveren, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları sendika ile eşgüdüm içinde yürütür.

B. İşveren, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatta öngörülen tedbirleri ve gerekli önlemleri alır ve eğitimleri verir. İşyerinin niteliği gereğince, “sağlıklı çalışma mekânı, ofis ergonomisi, iş hijyeni, aydınlatma, havalandırma, ekran başında çalışma, çalışma süreçlerinde ortaya çıkan çatışma ve psikolojik sorunlar” başta olmak üzere büro hizmetlerinde işçi sağlığı ve güvenliği bakımından temel konular öncelikle dikkate alınır. İş ve işyeri değişikliklerinde işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri göz önünde bulundurulur.

C. İşyerinde ilkyardım araç ve gereçleri bulundurulur. Her işçi işyeri tarafından ilan edilecek sağlık ve iş güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

D. İşyerinde ya da alanda özellikle gece saatlerinde çalışmak durumunda olan işçilerin güvenli şekilde çalışmaları ve evlerine dönmeleri için gerekli önlemler (güvenlik görevlisi, kamera tesisatı, taksi parası vb.) işveren tarafından alınır.

E. TGS üyesi, görevli olarak gönderileceği yer veya izleyeceği olayın çıktığı çevreye göre işverence donatılır. İşveren, muhabir olarak çalışan TGS üyelerine toplumsal olaylarda kendilerini korumaları için baret, gaz maskesi vb. ekipmanları sağlamak durumundadır. Aksi halde, TGS üyesi, görev yapmaktan imtina edebilir. Görev sırasında bu donatımın ve kullanılan malzemenin –işçinin kusuru olmaksızın- hasara uğramasından, TGS üyesi sorumlu tutulamaz. Bu donanım ve malzeme TGS üyesinin ise hasar işverence karşılanır.

F. İşçiye, can güvenliğini tehdit eden koşullarda çalışması için (savaş, silahlı çatışma, deprem bölgesi vb.) gazete tarafından görevlendirilmesi durumunda, güvenli ve sağlıklı şekilde çalışabilmesi için günlük ücreti haricinde çalıştığı her gün için ekstra bir günlük ücret ödemesi yapılır.

BÖLÜM 5

AKÇALI KONULAR

MADDE 17- ARAÇ-GEREÇ SAĞLANMASI

İşveren, olanakları ölçüsünde TGS üyelerinin görevini yapabilmesi için gerekli araç-gereçleri (ses kayıt cihazı vb.) sağlar. TGS üyelerinin görevde kullandıkları ekipmanlar kendilerine ait ise bunların bakım ve onarımları işverence yaptırılır.

MADDE 18- MASRAFLAR

TGS üyesinin görevini yürütebilmesi için yaptığı masraflar (yol, yemek vb.) işveren tarafından karşılanır. TGS üyeleri, bulundukları ilin sınırları dışına görevli olarak gönderilirlerse, yol, otel, haberleşme ve yemek masrafları belge karşılığı işveren tarafından ödenir.

MADDE 19-ÖLÜM YARDIMI

  1. a.İşyerinde çalışanın ölümü durumunda cenaze masraflarının işveren tarafından karşılanır, ailesine 1000 TL ölüm yardımı yapılır.
  2. b.Çalışanlara birinci dereceden yakınının (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) ölmesi durumunda 750 TL ölüm yardımı yapılır.

MADDE 20-EVLENME VE DOĞUM YARDIMI

A. Evlenen çalışanlara 1000 TL ödenir.

B. Çocuğu yeni dünyaya gelen çalışanlara 750 TL ödenir.

MADDE 22-YEMEK

İstanbul dışındaki bürolarda çalışanların yemek ihtiyacı işverence karşılanır.

MADDE 23-YILLIK İKRAMİYE

İşveren, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde çalışanları maaşlarının üçte biri oranında ikramiye öder.

MADDE 24-ÜCRET ZAMLARI

İşveren, 1 Temmuz’dan itibaren birinci yıl 100 TL, ikinci yıl 100 TL ücret zammı yapar.

MADDE 25- YÜRÜRLÜK VE SÜRE

Bu toplu iş sözleşmesi, 01.07.2014 tarihinden itibaren 2 yıl yürürlüktedir.

 

BÖLÜM 6

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

MADDE 26-TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI

A. İşveren işyerinde uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasal mevzuat gereği, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi için gerekli önlemleri alır. Buna yönelik olarak sendika ile birlikte işyerinde ve medyada cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine ilişkin eğitim çalışmaları yapar.

B. İşveren, kadın ve LGBTİ çalışanların erkek çalışanlarla eşit fırsatlara sahip olması, gazetenin karar mekanizmalarında, tüm çalışma alanlarında ve yayında erkeklerle eşit derecede temsil edilmesi için çaba sarf eder, bunun için pozitif ayrımcı tedbirler alır.

C. İşveren, işçilerin işe alım sürecinde, çalıştıkları süre boyunca ve zorunlu işten çıkarma durumlarında, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden ötürü hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramamaları için her tür önlemi almakla yükümlüdür.

D. Kadın çalışanlara dönük fiziksel, psikolojik, sözel, cinsel her türlü taciz, şiddet ve mobbing, ağır disiplin suçu olarak değerlendirilir. Bu şikâyetlerde kadının beyanı esastır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür. Bu suçları işleyenler, derhal Disiplin Kurulu sıfatına sahip İşyeri Kurulu’na sevk edilir. İşyeri Kurulu, kadına yönelik şiddet vakaları ivedilikle sonuçlandırır ve kadının kimliği ile yaşadıkları, isteği dışında iç ve dış kamuoyuyla paylaşılmaz.

MADDE 27-
İş bu toplu iş sözleşmesi 10.06.2014 tarihinde imzalanmış olup 01.07.2014 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir.

EK MADDE- İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI (MOBBİNG)

İşveren işyerinde, insan haklarının korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş barışının temini için; kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi için eğitim dahil tüm çalışmaları yapar. Bu konuda gerekli önlemleri almak işverenin sorumluluğundadır.

 

BÜLTEN BASIN YAYIN REKLAMCILIK TİCARET LDT. ŞTİ. ADINA

MEHMET ARİF KOŞAR

 

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI ADINA

UĞUR GÜÇ

MUSTAFA KULELİ

GÖKHAN DURMUŞ

loading

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com